पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/३९०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


इदश वर्गः । १४ त्रैलोक्यलक्ष्म(८)उदयैकभल्यं समूलमुखाग महासुर लम् । अत्रकमेषां पुरतो (४)भवग् सन् दुःखापहारं (१)युधि यो विधत्ते ॥ ५० ॥ महाहवे नाथ तवास्य सूनोः (२)शस्त्रैः शितैः कृत्तशिरोधराणाम् । महासराणां रमणीविलापैः दिशो दशैता मुखरोभवन्तु ॥ ५१॥ त्रैलोक्येति । यः कुमारः । कर्ता । एषां संमुखस्थाना- मित्यर्थः । अस्माकं पुरतः संमुखे युधि संग्राम भवन् तिष्ठन् सन् युधे अग्रगामी सेनापतिर्भूत्वेत्यर्थः । त्रैलोक्यस्य विभु वमस्य सम्बन्धिन्याः लक्ष्मणः पदयस्य चित्तस्य एकम् अद्वितीयं अयं शस्यवत् दुःसहं तं महासुरं पराक्रान्तदेत्य तारकम् । कर्मभूतम्। मूलेन कुटुबादिना सह वर्तमानं यथा तथा उत्खाय विनाश्य दुःखापहरं शनशं अस्माकमिति शेषः । विधत्ते करोति अविलम्बेनैव विधास्यतीत्यर्थः । अत्र वर्तमान- सामीप्ये लट्। भवत्पुत्रं विनामकं दुःखनाशोपायो नास्तौति औषः ॥ ५१ ॥ महेति । हे नाथ प्रभो। महान् प्रबलः यः आहवः युद्ध तस्मिन् अस्य संमुखस्यस्येत्यर्थः । तव सूनोः तनयख शितैः तौ शस्त्रैः शत्ताः छिन्नाः शिरोधरा: ग्रीवाः येषां तथो नां महासुराणां पराक्रान्तदैत्यानां रमणीनां कामिनीनां विलापैः पतिमरणजनितप्रलापैः एताः संमुखस्विता इत्यर्थः। (८) द्वितयैक । (१) सुधिया बिधाता । (e) भविः । (२) अ*ः ।