पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/३८९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१४८ कुमारसम्भवे विषेहिरे (8)हन्त इदन्तशल्यम् (५)निवेशं त्रिदिवौकसोऽमौ ॥१८॥ निदाघधामनविन वानां नवौनमभोदमिवौषधनाम् । (६)सुनन्दनं नन्दनमात्मनो नः सनान्य(७)मेतं खयमादिश त्वम् ॥४॥ अहं इति । अहं महात्मन्। तत: तस्मात् ब्रह्मनिरूपणात् अनन्तरं प्रभुत अद्ययावत् एतावत्कालपर्यन्तम् अमौ त्रिदिवौ- कमः स्वर्गव iसनः देवाः। क तर. सुदुःसहां सुदुःखेनापि साढ़मशयम अस।मत्यथ । तस्य तरकस्य । कन्न: । पग भवन पराजयेन हेतुना या जातिक ः तां तथा इदन्तं दुदय मध्ये श थे शस्यवत् दुःसहम् आज्ञाया: अनुशासनस्य विशेषं दानञ्च विषेहिरे असहन्त सोढ़वन्त इति यावत् । छत त दुःखमुच कमव्ययम् ॥ ४८ ॥ निदचेत । हे भगवन्। निदाघे ग्रीषकाले धात्रा सूर्यंतजस यः क्लमः ॥ श: ते न विझवानां मलिनानां शुष्का णामित्यर्थः । आषधत लगभेदानां सु अतिशयेन नन्दनं हर्षकारिणं नवीनं नव जातम् आषाढममीयमत्यर्थः । नव मेघस्यनन्दजनकत्वTix fत भय। अमोदं मेघमिव न: अलकं को शनिवारणार्थमति भावः । अ।त्मन. बस्व एत संमुख' नन्दनं पुत्र त्व' स्रयं सेनान्यं सैन्यमध्वजम् अदिश आज्ञापय अनुशrधति यावत् । प्रादायां लोट्प्रयोगः । पितु• राया: शिरोधार्यत्वादिति भावः ॥ ४८ ॥

(४) तस्य। (५ नवगम् । ( सनन्दनम् । (७) एनम् ।