पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/३४२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


एकादशः सर्गः । २°१ अशेषविश्ख़प्रियदर्शनन धुर्या त्वमेतेन सुपुत्रिणनाम् । अलं विलम्बााचलराजपुत्रि ()खपुत्रमुत्सङ्ग (७तले (८निधेहि ॥१४॥ (३)अथेति वादिन्यमृतांशमौलौ शैलेन्द्रपुगी रभसन सद्यः । सान्द्रप्रमोदेन सफ्नगान धात्री समस्तस्य चराचरस्य ॥ १५ ॥ अशेषेति । अचलनां पर्वतानां राज अचलराजः तस्य पुत्रं कन्या तसम्बोधने है । अचल राजपुवि। अशेषाणां सर्वेषां विश्वानां जगतां प्रियदर्शनेन सुदर्शनेन एत न पुच्चेण त्वं सुपुत्रिणीनां प्रशस्तg aशालिननधुर्या अग्रगण्या भवसति येषः। तस्मात् अलं विलम्ब विलम्बेनालं विलस्वं मा कुर्दि- त्यर्थः । स्वपुत्रम् आतमसुतम् उसङ्गतले अङ्गदेशे निधेहि क्षपय ठेवणेत्यथः ॥ १४ ॥ अथ युग्मे न ब्रवीति अथेति । किरीटेति च ॥ अथ यनन्तरम् यमृतांशः शीताशः मौलौ मस्तके यस्य तथोत शिवे इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण वादिनि कथयति सति । अमस्तस्य समग्रस्य चराचरस्य जगतः धाम पालयित्रौ तथा सान्द्रप्रमोदेन घनानन्देन हेतुना स प्रतिभयेन पीनं स्फीतं प्रफुकत्वादिति भावः । गाचं शरीरं ग्रस्ता: तथोळा । शैलेन्द्रस्व पर्वतरजस्य पुत्री तनया पार्वती । गभ:चैः आकाशगामिभिः तया त्वरया सह वर्तमानैः त्वर- () सुपूर्णम्। (७) तल । (८) विधेहि। (९) तथा ।