पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/३४१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


७ ७ सुमारसम्भवे (२)अतः शृणुष्वावहितेन हृत्तं बौजं यदग्नौ निहितं मया तत् । संक्रान्तमन्त३)स्त्रिदशापगायां ततो(४)वगाहे सति कृत्तिकासु ॥ १२ ॥ गर्भत्वमाप्त (५)तदमोघमेतत् ताभिः शरस्तम्बमधि न्यधायि । बभूव तत्रायमभूतपूर्वी महोत्सवोऽशेषचराचरस्य ॥ १३ ॥ एव रत्नं युज्यते सम्भवतौति सत्यं याथार्थं विचारयल अव• धारयेत्यर्थः । ११ ॥ अत इति । अतः हेतोः अवहितेन अवधानेन। भावे सत्वादिशेथपदमेतत् । वृत्तं वृत्तान्तं विवरणमिति यावत् । ऋष्य शृणु आकर्णयंति यावत् । मया । कर्ता । अग्नौ अनले यत् बीजं बौएँ निहितम् अर्पितं तत् बौजं त्रिदशापगायां मन्दाकिन्यां अन्तः मध्ये संक्रान्तं निहितम् । अग्निनेति शेषः। अवगाहे खाने सति ततः गङ्प्तः कृत्तिकासु संक्रान्त लम्बम् ॥ १२ ॥ गर्भत्वमति । तत् पूर्वोक्तम् अमोघं सफलम् प्रव्यर्थमिति यावत्। बौजं गर्भस्य भावः तस्वं गर्भत्व' कुक्षिस्थप्राणित्वम् आप्त' प्राप्तम् । ताभिः कृत्तिकाभिः प्रमोघं तत् एतत् वौनं शरस्तम्बमधि अधिशरस्तम्बं शरवणेपरीत्यर्थः । म्यधायि निश्चितं संक्रान्तमिति यावत् । तत्र शरस्तम्बे अयम् अशेवर चराचरस्त समस्तस्थावरजममयस्य जगतः अभूतपूर्वः पूर्वम् अभूतः महीशवः महानन्दस्तुरूप इत्वर्थः। शिशुरिति शेषः। बभूव जात॥ ९३ ॥ ( २ अत्र। (o ) त्रिदिवापगायाम्। (e) बिगाडे। (x) यत् ।।