पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/३४३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१२ २ कुमारसम्भवे किरीटबद्धाञ्जलिभिर्नभःस्थैः नमस्कृता सत्वर()नाकिलोकैः। विमानतोऽवातरदात्मजं तं ग्रहीतुमुत्कण्ठितमानसात् ॥ १३॥ खपगापावककृत्तिकादीन् छताञ्जलौनानमतोऽपि (२)भूयः । हित्वो(३)सुका तं सुतमाससाद पुत्रोत्सवे माद्यति (४)का न हर्षात् ५१॥ यु: नाकिलोकैः इन्द्रप्रभृतिभिः किरीटेषु मस्तके बद्धः रचिताः अञ्जलयः यैः तथोः सद्भिः नमस्कृता वैन्दिता सती सद्यः तत्क्षणम् प्रविलम्बेनैवेत्यर्थः । रभसेन वेगेन विमानतः देव यानात् अवातरत् उत्तरितवती । तं पूर्वोक्तम् आत्मजं नन्दनं ग्रहतु' क्रोडे कतमत्यर्थः । उत्कण्ठितमानस उसकचित अभूत् वभूव च ॥ ५ ॥ १६ ॥ स्वर्गापगेति । उट्सुका उत्कण्ठिता पुत्रप्राप्ताविति भावः सा पार्वती। स्वर्गापगा मन्दाकिनौ पावकः अनलः कृत्तिकार आदयः येषां तान् इन्द्रादौ देवानित्यर्थः कृताञ्जलीन् अतए। भूयः भृशम् आनन्नतः नमस्कुर्वतोऽपि हित्वा त्या प्रनर्भि नव व्यर्थ:। तं सुतं पुत्रं प्रससाद प्राप्तवतौ। तथाहि । क नारी पुबस्व उत्सवे विषये हर्षात् सन्तोषयशत् हेतोः । माति मत्ता भवति । पुत्रोभवजनितान देन नार्य डमत्त भवन्तीति भावः अत्र सामान्येन विषसमर्थनोऽधृतः न्यासोऽलः ॥ १७ ॥ () नावा। (२) भूत्र, मूलॅ। () दुकान्तम्। () वः