पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/२८५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


५४ कुमारसम्भव आकुलालक(मरस्त रागवान् प्रेच्य भिन्नतिलकं प्रियामुखम् ॥ ८८॥ तेन (७भविषमोत्तरच्छदं मध्यपिण्डितविसूत्रमेखलम्। निर्मलेऽपि शयनं निशात्यये नजितं चरणरागलाञ्छितम् ॥ ८ ॥ स (८प्रियामुखरसं दिवानिशं हर्षवृद्धिजननं सिषेविषुः। दर्शनप्रणयिनामदृश्यता- माजगाम (६)विजयानिवेदितः ॥ ६० ॥ रक्तनेत्रं गात्रैः दन्तपदैः दन्तक्षतैः ताडिताधरम् आकुलालच भिनतिलकं प्रियामुखं प्रेक्ष्य अरंस्त अन्वरज्यत । तादृन्न त्र । दर्शनमेव तस्योद्दीपकमित्यर्थः ॥ ८८ ॥ तेनेति । तेन हरेण भङ्गिभिर्भर्विषमो निशेषतः उत्तरः धदः प्रच्छदपटो यस्मिन् तत् । मध्ये पिडिता पुज्जीकृत विमुवमेखला चैित्ररसना यस्मिन् तत्तथोक्तं चरणयोः रागेष लाक्षारागेण लाञ्छितं चिह्नितं शयनं गिlत्यये प्रश्न निर्मलपि । सुर्योदये सत्यपीत्यर्थः । न उगितं न त्यक्तम्। अत्र देव्याः सकलसुरतोपचारसम्पञ्चत्वं पुरुषायितं सुच्यते॥cu स इति । स हरो हर्षवृद्धिजननं सुखातिशयारी प्रियामुखरसं मदिरामृतं दिवा च निशि च दिवानिशम् । (1) अपास्तचित्तकम् । (७) भित्र । (८) प्रियामुखरसम्। (e) विजयानिवेदनात् ।