पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/२८४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अष्टमः सर्ग. । ४ ३ तौ क्षणं शिथिलितोपगूहनौ दम्पती (१)रचितमानसोर्मयः । (२)पद्मभेदनिपुणः सिषेविरे गन्धमादनवनन्तमारुताः ॥ ८६ ॥ ऊरुमूलनखमार्ग२)राजिभि स्तत्क्षणं हृतविलोचनो हरः । वासस : प्रशिथिलस्य (४)संयमं कुर्वतीं प्रियतमामवारयत् ॥ ८७ ॥ स प्रजागरकषायलोचन गाढदन्त(५)पदताडिताधरम् । ताविति । शिथिलितोपगूहनौ शिथिलितलिङ्गनौ । जया च पीतश्च दम्पती । जायाशब्दस्य दम्भावो निपातितः। तौ शिवौ रचितमानसोर्मयः । मानसे सरसि रचिततरङ्ग इत्यर्थः। पद्मभेदनिपुणः पद्मभेदपिशुन इति यावत् । विकासखचका इत्यर्थः । गन्धमादनवनान्तमारुताः क्षणं सिषेविरे ॥ ८६ ॥ ऊर्विति । तत्क्षणं मारुतवीजनसमये ऊरुमूले नखमार्ग गजिभिर्नखपादपरिभिः । मरुता प्रसारितवस्त्रतया प्रकारों शिताभिरित्यर्थः । हृतविलोचनः आकृ ष्टपुष्टिर्दूरः प्रशिधलस्य वाससः संयमं बन्धनं कुर्वतीं प्रियतमाम् अवारयत् ॥ ८७ ॥ स इति । रागवान् रागी स हरः प्रजागरेण कषायलोचनं - -- -

(१) चलित । () पद्मभेदपिशनाः । (३) पक्तिभिः। (४) सञ्चयम्। (४) परिताडिताधरम्।