पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/२२७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


२२५ कुमारसम्भवे इत्योषधिप्रस्थविलासिनीनां शृण्वन् कथाः श्रोणसुखास्त्रिनेत्रः । केयूरचूर्णायतलाज३)मुष्टिं हिमालयस्यालयमाससाद ॥ ६ ६ ॥ (४)तत्रावतीर्याच्युतदत्तहस्तः शरद्वनाद्दीधितिमानिवोः। क्रान्तानि पूर्वं कमलासनेन (५)कच्यान्तराण्यद्रिपतेर्विवेश ॥ ७० ॥ तमन्वगिन्द्रप्रमुखाश्च देवाः सप्तर्षि पूर्वाः परमर्षयश्च । इतीति । त्रिनेत्रस्यम्वकः । त्रिनेत्रिनयनशब्दयोः

  • तुमादिषु च” इति णत्वाभावः । इतीत्यमोषधिप्रस्थविला-

सिनीनां सम्बन्धिनीः श्रोत्रसुखः श्रवणमधराः कथा आला पान् गृखन् केयूरैरङ्गदैशृणीतता लाजानां सुष्टयो यस्मिंस्तं तयोक्तम् । तत्रावकौणं आचारलाजा अन्तराल एवाभ्रधूर्ण- येड् पिष्यन्त इति पुरन्धुिजनसम्बन्धातिशयोक्तिः। हिमास- यस्य हिमवत आलयं भवनमाससाद ॥ ६८ ॥ तत्रेति । तत्र हिमवदालयेऽच्युतेन विष्णुना दत्तहस्तो वितीर्णाहस्तावलम्बः सन्। शरद्वनाच्छरन्मेघात् । शरद्विशेष णको घस्य शुभत्व ' गम्यते । दौधितिमान् सूर्य इवोक्ष्णो वृषा दवतीर्यं कमलासनेन पूर्वमग्रे क्रान्तानि प्रविष्टान् अद्रिपतेः कस्यान्तराणि गेहप्रकोष्ठान्तराणि विवेश ॥ “कच्या कट्टे वरत्रायां काचां गेहं प्रकोष्ठके’ इति यादवः ॥ ७० ॥ (२) दृष्टिः, मुष्टिः । (४) ततः। (6) कक्षान्तराणि ।