पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/२२४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


सप्तमः सर्गः । २ २२ विलोलनेत्रभ्रमरैर्गवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा इवासन् ॥ ४२ ॥ तावत्पताकाकुलमिन्दुमौलि- रुत्तोरणं राजपथं प्रपेदे । प्रासदङ्गाणि दिवापि कुर्वन् (५)ज्योत्स्नाभिषेकदिगुणयुतौनि ॥ ६३ ॥ तमेकदृश्य नयनैः पिबन्यो नाय न जग्मुर्विषयान्तराणि । तथाहि शेषेन्द्रियटत्तिरासां सर्वात्मना चक्षुरिव प्रविष्टा ॥ । ६४ ॥ तैर्मुखे व्याप्तान्तराश्छन्नावकाशा गवाक्षाः सहस्रपत्त्राभरण? इवासन् । कमलालकृता इव स्थिता इत्यर्थः ॥ ६२॥ तवदति ॥ तावत्तस्मिन्नवसर इन्दुमौलिरीश्रो दिवto प्रसादशृङ्गाणि ज्योत्स्नाया अभिषेकेण जपनेन द्विगुणद्य तनि द्विरावृत्त कान्तनि । “गणस्ववृत्तिशब्दादिज्येन्द्रिया मुख्यतन्तुषु” इति वैजयन्ती ॥ कुर्वन् पताकाभिराकुलं व्याक समुत्तोरणमुच्तितोरणं राजपथ प्रपंदे ॥ ६३ ॥ तमिति । एक एव दृश्य दर्शनीयस्तमझदृश्य' तमीश्वरं नयने पिबन्त्यः । अतिवृष्णया पश्यन्त्य इत्यर्थः । 'तः शश्वरं दृष्टिभिरपिबन्त्यः” इति वा पाठः । नार्यो विषयान्तराणि ततोऽन्यान्विषयान् । शब्दादौनित्यर्थः । न जग्मुः। न विदु rित्यर्थः । तथाहि । आसां नारीणां शेषेन्द्रियवृत्तिः श्रोत्रा- दिप्रवत्तिः सर्वासना खरूपकात्छुन चक्षुःप्रविष्टव। श्रोत्र

  • ौगौन्द्रियाणि स्वातन्त्रेण ग्रहणशक्तेश्चत्रैव प्रविश्य कौतु

(५) व्योमाभिषेकद्विगुण च्छवीनि ।