पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/२२३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


२२२ कुमारसम्भवे नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण हस्तेन तस्याबवलम्ब बासः ॥ ६० ॥ (४)अर्धाचिता सत्वरमुत्थिताया: पदे पदे दुर्निमिते गलन्तौ । कस्याश्चिदासौढसना तदानौ मङ्गुष्ठमूलार्पितसूत्रशेषा ॥ ६१ ॥ तास मुहुँरासवगन्धगर्भ व्याप्तान्तराः सान्द्रकुतूहलानाम्। मध्यप्रसारितदृष्टिः सती प्रथनेन गमनेन भिन्नां नटितां नौवीं वस्त्रग्रन्थिम् । `नीवी परिपणे ग्रन्य स्त्रीणां जघंनधन मसि इति विश्वः । न बबन्ध नाबभ्रत् । किन्तु नाभिं प्रवि- द्याभरणानां कङ्कणानां प्रभा यस्य तेन । प्रभेव नाभेरावरणम् भूदिति भावः । हस्तेन वासोऽवलस्य श्रुत्वा तस्थौ ॥ ६० ॥ अर्धाचितेति । सत्वरं सवेगमुत्थितायाः कस्याश्चिदर्धमा- चिता मणिभिर्गुम्फिता अर्धाचिता दुर्निमिते संभ्रमाद्दुःखेन निक्षिते ॥ “डमिव प्रक्षेपणे' इति धातोः कर्मणि तः । पदे पदे प्रतिपदम् । वीप्सायां द्विर्भावः । गलन्ती गलना सतौ रसना मेखला तदानीं तस्मिन्नवसरेऽङ्गुष्ठमूलेऽर्पितं लगितं स्त्रमेव शेषो यस्य: ससँtत् ॥ ३१ ॥ तासामिति । तदानीं सान्द्रकुतूहलानां तासां स्त्रीणामाः सवगन्धो गर्भ येषां तैः । विलोलागि नेत्रस्येव भमरा येषु (४) अर्धाङ्किता। ६१-६२ लोकयोर्मध्यं लोकोऽयं दृश्यते । स्तमन्धयन्स तनयं विहाय विलोकनाय त्वरयां व्रजन्ती। संप्रभुताभ्यां पदवीं स्तनाभ्यां सिषेच काचित्पयसा गवाम् ।