पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/२२५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


२२४ कुमारसम्भवे स्थाने तपो दुश्चरमेतदर्थ मपर्णया (३पिलवयापि तप्तम् । या दास्यमयस्य लभेत नारों सा स्यात् कृतार्थी किमुताङ्कशय्याम् ॥ ३५ ॥ परस्परेण स्पृहणीयशोभं न चेदिदं द्वन्द्वमयोजयिष्यत् । अन्विये रुपविधानयत्नः पत्युः प्रजानां (७)विफलोऽभविष्यत् ॥ ३६ ॥ कात् त्रयमप्यनमुपलभन्तं किमु । अन्यथा स्वस्वविषयाधि । गमः किं न स्यादिति भावः ॥ ६४ ॥ अथ पराङ्गनावचनान्याह-- स्थान इति । पेलवया कोमलयापि आपणया पार्वत्या एतस्य शिवायैतदर्थम् । ‘ऍन सह नित्यसमासः सर्वलिङ्गता च” इति विशेष्यनिघ्नत्वम् ॥ दुश्चरं तपस्तप्तं स्थाने युक्तम् । कुतः । या नारी अस्येश्वरस्य दास्य' दासीत्वमपि लभेत सा कृतार्था स्यात् । या अङ्क एव शय्या तामङ्कशय्यां लभेत सा किमुत। तार्थेति किमु वक्तव्यमित्यर्थः ॥ ६५ ॥ परस्परेणेति ॥ स्पृहणीयशोभं सवैराशास्यमानसौन्दर्यं मिदं द्वन्द्व मिथुनम् ॥ “इदं रहस्य–” इति निपातः । पर परेण नायोजयिष्यञ्च न योजयेद्यदि प्रजानां पत्य र्विधातु रस्मिन् इये इव रूपविधाने सौन्दर्यनिर्माणे यत्र प्रयास विफलोऽभविष्यद्भवेत् । एतदनुरूपस्त्रीपुंसन्तराभावादिति भावः । “लिनिमित्ते स्टङ क्रियातिपत्तौ” इति ठञ् । । (६) कोमलया । (७) वितथः ।