पृष्ठम्:श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf/७४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


५६
श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यम्


'भगवान्
तुचुरो! तुम्बुरो ! वत्स ! मां पश्य किमपक्षसे ।
इति ब्रुवनं तमृषिः ददरुन्मील्य चक्षुषी ॥ २६

साष्टाङ्ग तं प्रणम्याथ देवदेवं ददर्श ह।
तस्य पार्श्व सेत्रमाने ददर्शानन्तमययम् ॥ २७

गरुडं गिरिसङ्काशे विष्वक्सेनं महाप्रभुम् ।
अगस्त्यमृषेमुख्यत्र देवपादाबलेकिनम् ॥ २८

अन्यान् द्वैपायनादींश्च अपनम्नलिबन्धनान् ।
सनकाद्यन् योगिनश्च वैखानसमुनीनपि ॥ २९

शुक्रमानसपुत्रांश्च शुश्च मुनिसत्तमम् ।
देवगन्धर्वसिद्धांश्च विश्ववपुमुखानपि ॥ ३०

यक्षान् किंपुरुषश्चैव किन्नरोरगनायकान् ।
जय देव जगन्नाथ ! सावधान मनोजय ! ॥ ३१

इति मेघरखोदशान् वेत्रपाणश्च कांश्चन ।
आब्रह्मलोकदायातान् अप्सरोगणमगतम् ॥ ३२

आहूयाशेषलोक त
आह शेषगिरीश्वरः ।
‘भोभोः सर्वेऽपि तथेऽस्मिन्
स्नानं कुस मा चिरम् ॥ ३३

समस्तपापहरणे सर्वश्रेयोविधायिनि ।
इति वाक्यं समाकर्थ भक्तया सङ्कल्प्य वम्यतः ॥ ३४

‘गोविन्दे' ति ततः स्रवा तीरमारुरुहुश्च ते ।
शुद्धहृतबुरुश्चापि स्नायातैः सहितस्तथा । ३५