पृष्ठम्:श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf/७५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


५७
श्रीब्रह्मोत्तरखण्डे एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः


भगवत्सन्निधिं प्राप्तः स्तोत्रं चक्रः पृथक् पृथक् ।।
'जय सर्वगुहबास ! लोक रक्षामणे! हरे! ॥ ३६

भक्तार्तपालनपरः प्रणतार्तिहर! प्रभो।
लक्ष्मीनाथ ! जानत! रक्षिताशेषभूसुर !।
पुनीहि सकललोकान् पालय वं कृपालय!॥ ३७

तम्बुरुः।
‘वन्दे सदा वेङ्कटरौलनार्थं
यामेव मे पापरो भव स्त्रम् । ।
तीर्थानुभाव तवानुभावं
श्रोतुं ममेच्छा परिवर्धते हि ॥ ३८

भगवदाज्ञयाऽगस्यवर्णिततुम्बुरुतीर्थमाहात्म्यम्इति स्तुनो वेङ्कटेशः कुम्भसम्भवमब्रवीत् ।
‘एतेषामथ सर्वेष वेङ्कटाचलवैभवम् ॥ ३९

महास्यमपि तीर्थस्य वद किञ्चन्महामते ।
इत्युक्तो देवदेवेन तत्रागस्येऽब्रवीदिदम्॥ ४०

पुण्योऽथे वेङ्कटगिरिः सर्वपुण्यस्थलेष्वपि ।
सपततीर्थान्यत्रैवं पुण्यानि निवसन्ति हि॥ ४१

भक्तपराधान् सहृव वेङ्कटेशे दयापरः ।
रक्षस्येव ततः सऽयं सेव्यः श्रीवेङ्कटेश्वरः ॥ ४२

कातानामत्र ततीर्यं सर्वपापक्षयो भवेत् ।
सर्वश्रेयांसि सिद्धयन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ ४३