पृष्ठम्:भामती.djvu/३२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ २५ ]


तन्निरोधेपायमाच्छ् । “तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं” नि
र्विचिकित्सं ज्ञानं “विद्यामाज्ञः” पण्डिताः । प्रत्यगात्मनिख
ख्वत्यन्तविविते बुद्दादिभ्यो बुद्यादिभेदाग्रचनिमित्ते बुद्या
दद्यात्मत्वतङ्कर्मध्यासः । तत्र श्रवणमननादिभिर्यद्विवेकविज्ञानं
तेन विवेकागुचे निवर्तिते ऽध्यासापबाधात्मकं वस्तुस्वरूपाव
धारणं विद्या चिदात्मरुपं स्वरूपेव्यवतिष्ठतइत्यर्थः। स्यादेतत्।
अतिनिरूढनिबिडवासनानुविद्वा ऽविद्या विद्यया ऽपबाधिता
ऽपि स्ववासनावशात्पुनरुङ्गविष्यति, प्रवर्तयिष्यति च वासनादि
कार्ये स्वाचितमित्यत श्राच् । “तत्रेवं सति' एवंभूतवस्तुतत्वा
वधारणे सति “यत्र यदध्यासस्तत्कृतेन देोषेण गुणेन वा ऽण
मात्रेणापि स न संबध्यते' ऽन्तःकरणादिदोषेणाशनायादिना
चिदात्मा चिदात्मनेो गुणेन चैतन्यानन्दादिना ऽन्तःकरणादि
न संबध्यते । एतदत्तं भवति । तत्त्वावधारणाभ्यासस्य हि स्वभाव
एव स तादृशे यदनादिमपि निरुढनिबिडवासनमपि मिथ्या
प्रत्ययमपनयति । तत्त्वपक्षपाते हि स्वभावे धियाम्। यथा
ऽऽऽङ्गबंह्या अपि । ‘निरुपद्रवभूतार्थस्वभावस्य विपर्ययैः । न
बाधे यत्रवत्वेऽपि बुद्देखतत्पक्षपातत’ इति । विशेषतस्तु चिदा
त्मस्वभावस्य तत्त्वज्ञानस्यात्यन्तान्तरङ्गस्य कुतो ऽनिर्वाच्या
ऽविद्यया बाध इति । यदुक्तं,‘सत्यानृते मिथुनीकृत्य विवेकागू
चादध्यस्याचमिदं ममेदमिति लेकव्यवचार' इति, तच व्यप
देशलक्षणेो व्यवचारः कण्ठक्त, इतिशब्दसूचितं लेोकव्यवचा
रमादर्शयति। “तमेतमविद्याख्य'मिति । निगद्व्याख्यातम्॥
श्रातिपति । “ कथं पुनरविद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्र
माणानि' । तत्त्वपरिच्छेदेो हि प्रमा विद्या, तत्साधनानि प्रमा
एणानि कथमविद्यावद्विषयाणि । नाविद्यावन्तं प्रमाणान्याश्रय


"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/३२&oldid=112636" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्