पृष्ठम्:भामती.djvu/३१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति

[ २४ ]

प्रत्यक्षे ऽपि चाकाशे बालातलमलिनताद्यध्यस्यन्ति” । हिर्य
स्मादर्थे । नभेो हि द्रव्यं सद् रुपस्पर्शविरहान्न बाक्षेन्द्रियप्र
त्यक्षम् । नापि मानसं, मनसा ऽसचायस्य बाह्वो ऽप्रवृत्तेः । त
स्मादप्रत्यक्षम्। अथ च तच बाला श्रविवेकिनः परदर्शितद्
शिनः कदा चित्पार्थिवच्छायां श्यामतामारोप्य, कदाचितै
जसं शुलत्वमारोप्य नीलोत्पलपलाशश्याम वा राजई
समालाधवलमिति वा निर्वर्णयन्ति तत्रापि पूर्वदृष्टस्य तेजसस्य
वा तामसस्य वा रूपस्य परत्र नभसि स्मृतिरुपे ऽवभास इति।
एवं तदेव तलमध्यस्यन्ति अवाङ्मुखीभूतं मन्द्रिनीलमणिम
यमचाकटाचकरूपमित्यर्थः । उपसंहरति । “एवम्” उन ग्र
कारेण सर्वशेषपरिहारात् “अविरुद्धः प्रत्यगात्मन्यप्यनात्म
नां” बुद्यादीनाम् " अध्यास्ः'। नन सन्ति च सपहस्रमध्यासा
स्तत्किमर्थमयमेवाधास् श्रादशपस्माधानाभ्यां व्युत्पादतः, ना
धासमाचमित्यत आच । “तमेत मेवंलक्षणमध्यासं पङ्किता
अविद्यति मन्यन्ते” । अविद्या चि सर्वानर्थबोजमिति श्रुतिस्मृष्ट
तीतिचासपुराणादिषु प्रसिद्दम्, तदुच्छेदाय वेढानाः प्रवृत्ता
इति वष्यति। प्रत्यगात्मन्यनात्माध्यास एव सर्वनर्थचेतुर्न पुना
रजतादिविश्वमा इति स एवाविद्या तत्स्वरूपं चावियातं न श
क्यमुच्छेत्तुमिति तदेव व्युत्पाद्य नाध्यासमात्रम्। अव च एवं
लक्षणमित्येवंरूपतया ऽनर्थचेतुतेक्ता। यस्मात्प्रत्यगात्मन्यश्
नायादिरहिते ऽशनायाद्युपेतान्तःकरणाद्यचितारोपेण प्रत्य
गात्मानमदुःखं दुःखाकरोति, तस्मादनर्थक्षेत्तु । न चैवं पृथ
ज्जना अपि मन्यन्ते ऽध्यास, येन न व्युत्पाद्येतेत्यत उक्त प
डिता मन्यन्ते । नन्चियमनादिरतिनिरूढनिबिडवासनानुबङ्गा
ऽविद्या न शक्या निरोडु,मुपायाभावादिति यो मन्यते तं प्रति

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/३१&oldid=112593" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्