पृष्ठम्:भामती.djvu/३०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति

[ २३ ]


चकुरणात् कथं चिदस्मत्प्रत्ययविषयेो ऽचंकारास्पदं जीव
इति च जन्तुरिति च शेवज्ञ इति चाख्यायते। न खलु जीवचि
दात्मनेा भिद्यते। तथा च श्रुति“रनेन जीवेनात्मने'ति। तस्मा
चिदात्मने । ऽव्यतिरेकाजीवः स्वयं प्रकाश ऽप्यचप्रत्ययेन
कार्टभेतृतया व्यवचारयेोग्यः क्रियतइत्यचंप्रत्यालम्बनमुच्यते।
न चाध्यासे सति विषयत्वै विषयत्वे चाध्यास् इत्यन्येन्याश्रय
मिति सांप्रतम् । बीजाडुरवदनादित्वात् पूर्वपूर्वाध्यास्तद्दास
नाविषयीकृतस्योत्तरोत्तराध्यासविषयत्वाविरोधादित्यत्तं ‘ने-
सर्गिको ऽयं लोकव्यचार’ इति भाष्यग्रन्थेन । तस्मात् तुष्टक्त

  • न तावद्यमेकान्तेनाविषय' इति । जीवा हि चिदात्मतया

स्वयंप्रकाशतया ऽविषयेप्यैौपाधिकेन रूपेण विषय इति भावः।
स्यादेतत् । न वयमपराधीनप्रकाशतया ऽविषयत्वेनाध्यासमपा
कुर्मः, किं तु प्रत्यगात्मा न स्वते। नापि परतः प्रयतइत्यविषय
इति ब्रूमः। तथा च सर्वथाऽप्रथमाने प्रत्यगात्मनि कुतोऽधास
इत्यत श्राच । “ अपरेशत्वाच्च प्रत्यगात्मप्रसिङ्कः” । प्रतीच
श्रात्मनः प्रसिद्धिः प्रथा तस्या अपरोक्षत्वात् । यद्यपि प्रत्यगा
त्मनि नान्या प्रथास्ति, तथापि भेदेोपचारः, यथा पुरुषस्य चै
तन्यमिति । एतदुक्तं भवति । अवश्यं चिदात्मा ऽपरोशे ऽभ्यु
पेतव्यस्तद्ग्रथायां सर्वस्याप्रथनेन जगदान्ध्यप्रसङ्गादित्युक्तं, श्रु
तिखात्र भवति ‘तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं
विभातीति। तदेवं परमार्थपरिचारमुवा ऽभ्युपेत्यापि चिदा
त्मनः परोक्षशतां प्रैढवादितया परिचारान्तरमाच । “न चाय
मति नियमः पुरोवस्थित एव” अपरोक्ष एव “विषये विषया
न्तरमध्यतिव्यम्” कस्माद्ट्यं न नियम इत्यत श्राद्द । “श्र-


"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/३०&oldid=112592" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्