पृष्ठम्:भामती.djvu/३३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ २६ ]

न्ति, तत्कार्यस्य विद्याया अविद्याविरोधित्वादिति भावः। सन्तु
वा प्रत्यक्षादीनि संवृत्त्यापि यथा तथा, शाखाणि तुपुरुषचिता
नुशासनपराण्यविद्याप्रतिपक्षतया नाविद्यावद्दिषयाणि भवितु
समाधत्ते । “उच्यते। देचेन्द्रियादिष्वर्चमाभिमानीन
स्य' तादात्म्यतद्धर्माध्यासचीनस्य “प्रमाटत्वानुपपत्तौ स्
त्यां प्रमाणप्रवृत्त्यनुपपत्ते ' । अयमर्थः। प्रमाटत्वं हि प्रमां
प्रति कार्टत्वं तच स्वातन्यं, स्वातन्त्र्यं च प्रमातुरितरका
प्रमाणं प्रयेोजनीयम्। न च खव्यापारमन्तरेण करणं प्रयेोत्
मर्चति। न च कूटस्थनित्यविदात्मा ऽपरिणामी स्वतो व्यापा
रवान्। तस्माद्यापारवहुद्दद्यादितादात्म्याध्यासाद् व्यापारवत्तया
प्रमाणमधिष्ठातुमर्चतीति भवत्यविद्यावत्पुरुषविषयत्वमविद्याव
त्युरुषाश्रयत्वं प्रमाणानामिति । अथ मा प्रवर्तिषत प्रमाणानि
किं नश्छ्न्निमित्यत श्राच। “नचीन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादि
व्यवचारः संभवति'। व्यवह्रियतेऽनेनेति व्यवचारः, फलं, प्रत्य
त्यादीनां प्रमाणानां फलमित्यर्थः। इन्द्रियाणीति, इन्द्रियलिङ्गा
दोनोति द्रष्टव्यं, दण्डिने गच्छन्तीतिवत् । एवं चि प्रत्यक्षादी
त्युपपद्यते। व्यवहारक्रियया च व्यवहार्याचेपात्समानकर्तृक
ता । अनुपादाय येो व्यवचार इति येोजना। किमिति पुनः
प्रमातापादत्ते प्रमाणानि, अथ स्वयमेव कस्मान्न प्रवर्तते इत्य
त श्राच। “न चाधिष्ठानमन्तरेणेन्द्रियाणा व्यापारः” प्रमाणा
नां व्यापारः “संभवति'। न जातु करणान्यनधिष्ठितानि कर्च
खकार्यव्याप्रियन्ते।माश्वत्कुविन्दरचितेभ्यो वेमादिभ्यः पटेोत्प
तिरिति। अथ च एवाधिष्ठाता कस्मान्न भवति, कृतमत्रात्मा

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/३३&oldid=112638" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्