पृष्ठम्:भामती.djvu/२२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ १५ ]


कथमालम्बनं भासमानताभ्युपगमे वा कथं नानुभवविरोधः ।
अपि चेन्द्रियादीनां समीचीनज्ञानेोपजनने सामथ्र्यमपलब्ध
मिति कथमेभ्येो मिथ्याज्ञानसंभवः । देोषसहितानां तेषां मि
थयाप्रत्यये ऽपि सामथ्र्यमिति चेत्, न । देषाणां कायेपजनन
सामथ्र्यविघातमाचे छेतुत्वात्। अन्यथा दुष्टादपि कुटजबीजाद्
वटाङ्करोत्पत्तिप्रसङ्गात्। अपि च खगेोचरयभिचारे विज्ञानानां
सर्वत्रानाश्वासप्रसङ्गः । तस्मात् सर्वं ज्ञानं समीचीनमास्थेयम् ।
तथा च रजतमिदमिति च द्वे विशाने स्मृत्यनुभवख्ये तत्रेदमि
ति पुरोवर्तिद्रव्यमात्रग्रहणं देोषवशात् तङ्गतशक्तित्वसामा
न्यविशेषस्यागुचात् तन्मात्रं च गृहीतं सदृशतया संस्कारोद्देो
धिक्रमेण रजते स्मृतिं जनयति । सा च गृहीतगुचणखभा
वापि दोषवशाङ्गीतन्वांशप्रमेषाद् गृचणमात्रमवतिष्ठते । त
था च रजतस्मृतेः पुरोवर्तिद्रव्यमात्रगच्णस्य च मिथः खरू
पते विषयतपूच भेदागचात् सन्निहितरजतगेचरज्ञानसास्र
येणेदं रजतमिति भिन्ने अपि मरणगुचणे अभेद्व्यवहारं च
सामानाधिकरण्यव्यपदेशं च प्रवर्तयतः, व चित्पुनर्यहणएवमि
प्रेो गृहीतभेदे, यथा पोतः शङ्खः इति। अत्र चि विनिर्गच्छन्न
नरश्मिवर्तिनः पित्तद्रव्यस्य काचस्येव खच्छस्य पीतत्वं गृह्य
गृह्यते । तदनयेोर्गणगुणिनेोरसंसर्गग्रच्सारूयात्
तपनीयपिण्डप्रत्ययाविशेषेणाभेदव्यवचारः समानाधिकर
व्यपदेशव, भेदागचप्ररुञ्जिताभेदव्यवहारबाधनाच नेद
प्रत्ययस्य भान्तत्वमपि खेोकसिद्धं सिद्धं भवति। त
सर्वे विप्रतिपन्नाः संदेचविभूमाः, प्रत्ययत्वात्,

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/२२&oldid=112464" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्