पृष्ठम्:भामती.djvu/२३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ १६ ]


घटादिप्रत्ययवत् । तदिदमुक्त यत्र यद्ध्यास इति । यझिन् श्
क्तिकादेो यस्य रजतादेरध्यास इति लेोकप्रसिद्धिः नासावन्य
थाख्यातिनिबन्धना, किं तु गृहीतस्य रजतादेस्तत्स्मरणस्य च
गृहीतांशप्रमेोषेण गृचीतमात्रस्य य इदमिति पुरोवस्थिता
ट्टव्यमाचात्तत्प्रज्ञानाच विवेकस्तदग्रचणनिबन्धने भ्रमः। भ्रा
नतत्वं च ग्रचणह्मरणयेरितरेतरसामानाधिकरण्यव्यपदेशे र
जतादिव्यवचारयेति । अन्ये त्वचाप्यपरितुष्यन्ते यत्र यद्ध्या
सस्तस्यैव विपरोतधर्मत्वकल्पनामाचक्षते। अत्रेदमाकूतम्। अ
ति तावद्रजतार्थिने रजतमिदमिति प्रत्ययात्पुरोवर्तिनि द्रव्ये
प्रवृत्तिः सामानाधिकरण्यव्यपदेशश्चेति सर्वजनीनम् । तदेतन्न
तुमचति । ग्रचणनिबन्धना चि चेतनस्य व्यवचारव्यपदेशे
कथमग्रचणमात्राङ्गवेताम् । ननूतं नागुच्णमात्राकिं तु
ग्रचणस्मरणे एव मिथः खरूपते विषयतस्वागृहीतभेदे स्
मीचीनपुरयितरजतविज्ञानसादृश्येन अभेदव्यवचारं सामा
नाधिकरण्यव्यपदेशं च प्रवर्तयतः । अथ समीचीनज्ञा
नसारुण्यमनयेोर्गुह्यमाणं वा व्यवचारप्रवृत्तित्तुरष्टचामाणं
वा सत्तामात्रेण गृहृमाणे ऽपि समीचीनश्ज्ञानसारूप्यमनये
रिदमिति रजतमिति च ज्ञानयोरिति ग्रचणमथ वा त
येोरेव खरूपतेो विषयतश्च मिथेो भेदागृच् इति गृच्णम्। तत्र
न तावत्समीचीनज्ञानसदृशी इति ज्ञानं समीचीनच्यानवद्यव
चारप्रवर्तकम् । नहि गेोसदृशे गवय इति ज्ञानं गवार्थिनं
गवये प्रवर्तयति । अनयेोरेव भेदागच्छ इति तु शानं पराच्छतं ,
नहि भेदागचे ऽनयेरिति भवति, अनयेरिति गुचे भेदाच
एणमिति च भवति । तस्मात्सत्तामात्रेण भेदागूचेो ऽगृचीत एव

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/२३&oldid=112465" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्