पृष्ठम्:भामती.djvu/२४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ १७ ]

व्यवचारचेतुरिति वक्तव्यम् । तत्र ि किमयमारोपेोत्पादक्रमेण
व्यवचारचेतुराचे अनुत्पादितारोपएवखत इति। वयं तु पश्या
चेतनव्यवचारस्याज्ञानपूर्वकत्वानुपप्रत्तेरारोपशानेोत्पाद
क्रमेणैवेति। ननुसत्यं चेतनव्यवचारो नाज्ञानपूर्वकः किं त्ववि
दितविवेकग्रचणस्मरणपूर्वक इति । मैवम् । नहि रजतप्राति
पदिकार्थमावस्मरणं प्रवृत्तावुपयुज्यते । इदंकारास्पदाभिमुखी
खलु रजतार्थिनां प्रवृत्तिरित्यविवादम् । कथं चायमिदंकारा
स्खदेप्रवर्तत, यदि तु न तदिच्छेत् । अन्यदिच्छ्त्य न्यत्करोतीति
व्याचतम्। न चेदिकारास्पदं रजतमिति जानीयात्कथं रज
ताथींतदिच्छेत् । यद्यतथात्वेनाग्रहणादिति ब्रूयात्स च प्रति
वक्तव्येऽथ तथात्वेनाग्रचणात्कस्मान्नेोपेतेति। सेोऽयमुपादा
नेपेक्षाभ्यामभिमत श्राकृष्यमाणश्चेतने ऽव्यवस्थित इदंकारा
स्पदे रजतसमारोपेणापादान एव व्यवस्थाप्यत इति भेदाग्रचः
समारोपेोत्पादक्रमेण चेतनप्रवृत्तिचेतुः । तथाहि । भेदायचा
दिदंकारास्पदे रजतस्वं समारोप्य तञ्जातीयस्येोपकारचेतु
भावमनुचिन्त्य तञ्जातीयतयेदंकारास्पदे रजते तमनुमाय त
दथींप्रवर्तते इत्यानुपूर्य सिद्धम् । न च तटस्थरजतस्टतिरिदं
कारास्पद्स्येोपकारक्षेत्तुभावमनुमापयितुमर्चति । रजतत्वस्य
चेतेोरपक्षधर्मत्वात् । एकदेशदर्शनं खखनुमापक न त्वनेक
देशदर्शनम्। यथाज्ञः । ज्ञातसंबन्धस्यैकदेशदर्शनादिति। --
मारोपे त्वेकदेशदर्शनमस्ति । तत्सिद्धमेतद्दिवादाध्यासितं रज
तादिज्ञानं पुरोवर्तिवस्तुविषयं रजताद्यर्थिनस्तचनियमेन प्रवर्त
कत्वात् । यद्यदर्थिनं यच नियमेन प्रवर्तयति तज्ज्ञानं तद्दिषयं,
यथेोभयद्विसमीचीनरजतज्ञानं, तथा चेदं, तस्मात्तथेति ।
यच्चेोक्तमनवभासमानतया न शुक्तिरालम्बनमिति, तच भवा

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/२४&oldid=112468" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्