ऐतरेय ब्राह्मणम्/विषयसूची(पञ्चिका १-४)

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

विषयसूची(पञ्चिका १-४)

विषयसूची(पञ्चिका ५-८)

प्रथम पञ्चिका

द्वितीय पञ्चिका

तृतीय पञ्चिका

चतुर्थ पञ्चिका

पञ्चम पञ्चिका

षष्ठम पञ्चिका

सप्तम पञ्चिका

अष्टम पञ्चिका


प्रथमपञ्चिकायाः प्रथमोऽध्यायः १.१

प्रथमामिष्टिं विधातुमग्नेर्विष्णोश्च प्रशंसा
द्वादशसु शस्त्रेषु आज्यशस्त्रस्य प्राथम्यम्
द्वादशसु शस्त्रेषु आग्निमारुतशस्त्रस्यान्तिमत्वम्
दीक्षणीयेष्टेर्विधानम्
अग्नाविश्ण्वोः प्रथमोत्तमत्वात् मध्यदेवतानामप्युपलक्षकत्वम्
अग्नाविष्ण्वोः सर्वदेवतात्मकत्वम्
आग्नावैष्णव्योः पुरोडाशयोः यज्ञस्याद्यन्तावयवत्वम्
आग्नावैष्णव्योः पुरोडाशयोः ब्रह्मवादिचोद्यम्
दीक्षणीयेष्टौ प्रतिष्ठाकामस्य द्रव्यान्तरविधानम्
घृतचरुणा अप्रतिष्ठादोषपरिहारकथनम्
घृतचरोः प्रतिष्ठाहेतुत्ववेदनप्रशंसनम्
दीक्षणीयेष्टेः कालविधानम्
सप्तदशसामिधेनीविधानम् १.१
इष्टिसोमयोः पौर्वापर्याभावनिर्णयाधिकरणम्
विप्रस्य सोमपूर्वंत्वनियमाभावनिर्णयाधिकरणम्
सामिधेनीनां सङ्ख्याविकल्पाभावनिर्णयाधिकरणम्
वैश्यस्य सामिधेनीसङ्ख्यानिर्णयाधिकरणम्
प्रकृतौ गोदोहननिर्णयाधिकरणम्
वैमृधादौ सामिधेनीकर्मनिर्णयाधिकरणम्
इष्टिशब्दस्य निर्वचनादिकम् १.२
आहूतिशब्दस्य निर्वचनादिकम् १.२
ऊतिशब्दस्य निर्वचनादिकम्
होतृशब्दस्य निर्वचनादिकम्
दीक्षितस्य गर्भसाम्यत्वेन संस्कार्यत्वकथनम् १.३
अद्भिरभिषेचनसंस्कारः
नवनीतेनाभ्यञ्जनसंस्कारः
नेत्रयोरञ्जनसंस्कारः
दर्भपिञ्जूलैः पावनसंस्कारः
प्राचीनवंशाख्यशालाप्रवेशविधिः १.३
देवयजने उपवेशनसञ्चरणयोर्विधि
दीक्षितस्य देवयजनाद् बहिर्गमननिषेधः
वासःपरिधानसंस्कारः
कृष्णणाजिनाच्छादनसंस्कारः
मुष्टीकरणसंस्कारः
मुष्टिद्वयप्रशंसनम्
अवभृथगमनात् प्राक् कृष्णाजिनोन्मोचनम्
कृष्णाजिनोन्मोचनकाले वासस उन्मोचननिषेधः
दण्डादीनां संस्कारहेतुत्वाभावनिर्णयाधिकरणम्
दीक्षणीयेष्टौ प्रथमस्याज्यभागस्य पुरोनुवाक्या १.४
द्वितीयस्याज्यभागस्य पुरोनुवाक्या
ईजानस्य प्रथमद्वितीयाज्यभागयोः पुरोनुवाक्याद्वयम् १.४
प्रथमद्वितीयाज्यभागयोरन्यत्पुरोनुवाक्याद्वयम्
प्रधानहविषि याज्यानुवाक्याविधानम्
दीक्षणीयेष्टौ याज्यानुवाक्ययोरनुवाक्याया एव प्राथम्यम्
यज्ञस्य रूपसमृद्धत्वोपदेशः
अग्नेर्विष्णोश्च दीक्षापालत्वेन प्रशंसनम्
त्रिष्टुप्छन्दस इन्द्रियसाधनत्वेन प्रशंसा
याज्यानुवाक्ययोः समुच्चयनिर्णयाधिकरणम्
स्विष्टकृद्यागे गायत्रीछन्दस्कयोर्याज्यानुवाक्ययोर्विधानम् १.५
आयुष्कामस्योष्णिक्छन्दस्कयोर्विधानम्
स्वर्गकामस्यानुष्टुप्छन्दस्कयोर्विधानम्
श्रीकामस्य बृहतीच्छन्दस्कयोर्विधानम्
यज्ञकामस्य पङ्क्तिछन्दस्कयोर्विधानम्
वीर्यकामस्य त्रिष्टुप्छन्दस्कयोर्विधानम्
पशुकामस्य जगतीछन्दस्कयोर्विधानम्
अन्नकामस्य विराड्छन्दस्कयोर्विधानम्
विराड्छन्दसः पञ्चवीर्यत्वेन प्रशंसा १.६
विराड्छन्दस्कयोः संयाज्ययोर्नित्यत्वेन विधानम्
दीक्षितस्य सत्यवदनविधानम्
सत्यवदनमन्त्रः
चक्षुर्दृष्टस्यैव सत्यत्वम्
विचक्षणशब्दस्य चक्षुःपर्यायत्वम्
प्रथमपञ्चिकायाः द्वितीयोध्यायः १.७
प्रायणीयशब्दार्थनिर्णयः १.७
प्रायणीयोदयनीययोरिष्ट्योः प्रशंसा
आख्यायिका-प्रायणीयेष्टौ देवताविशेषविधानार्था
प्रायणीयेष्टौ पुरःस्थानिन्याः पथ्यादेवताया यागविधिः
दक्षिणदिग्वर्त्तिनोऽग्नेर्यागविधिः
पश्चिमदिश्यवस्थितस्य सोमस्य यागविधिः
उत्तरदिश्यवस्थितस्य सवितुर्यागविधिः १.७
ऊर्ध्वदिग्वर्त्तिन्या अदितेर्यागविधिः
पथ्यादीनामाज्येन यागोऽदितेस्तु चरुणा
पञ्चदेवतायजनेनैव यज्ञस्य पाङ्क्तत्वम्
पञ्चप्रयाजानां प्रकृतानुष्ठानप्रकारः
प्रायणीयेष्टौ प्रयाजाहुतौ तेजोब्रह्मवर्चसकामस्य प्रागपवर्गत्वम् १.८
अन्नाद्यकामस्य दक्षिणापवर्गत्वम्
पशुकामस्य प्रत्यगपवर्गत्वम्
यज्ञकामस्य उत्तरापवर्गत्वम्
स्वर्गकामस्य ऊर्ध्वापवर्गत्वम्
वाक्सम्पादकत्वेन पथ्यायागस्य प्रशंसा
प्राणापानसम्पादकत्वेनाग्नीषोमयोः प्रशंसा
प्रेरकत्वेन सवितृदेवतायाः प्रशंसा १.८
प्रतिष्ठाहेतुत्वेनादितेः प्रशंसा
चक्षुःस्वरूपत्वेन अग्नीषोमयोः प्रशंसा
प्रसङ्गतः सर्वदेवतानां जातिनिरूपणम् १.९
प्रथमदेवतायाः पथ्यायाः पुरोनुवाक्या
पथ्यादीनां पञ्चदेवतानां क्रमेण याज्यानुवाक्ये
पथ्यादीनां पञ्चदेवतानां क्रमेण संयाज्ये १.१०
शाखान्तरीयस्यानुयाजवर्जनस्याशङ्का १.११
प्रयाजवदनुयाजवत् कर्तव्यमिति विधिः
पत्नीसंयाजानां समिष्टयजुषश्च निषेधः १.११
निष्कासस्थापनविधिः
उदयनीयेष्टौ याज्यानुवाक्यानां व्यत्यासविधिः
प्रायणीयेष्टौ विहितस्यादित्यस्य चरोः प्रशंसा
विहितायाः प्रथमायाः पथ्यादेवताया उदयनीयेष्टौ उत्तमात्वविधानम्
मीमांसा-निष्कासस्योदयनीयसंस्कारनिर्णयाधिकरणम् १.११
प्रथमपञ्चिकायाः तृतीयोऽध्यायः १.१२
सोमक्रयस्य दिङ्निरूपणम् १.१२
प्राचीनवंशं नीयमाने सोमे पठितव्यानामृचामष्टत्वादष्टसंख्यायाः प्रशंसा
प्रैषमन्त्रः-सोमप्रवहणीनाम्
सोमप्रवहणीनामष्टानां विधानम्
पुण्यकर्मानुष्ठानकालेऽपि पापसम्भवहेतुनिरूपणम्
अनन्यचित्तस्यैव मन्त्रादिपाठविधिः
व्यग्रतयानुष्ठानस्य निषेधः १.१३
वारुण्या सोमप्रवहणीपाठसमापनस्य हेतुकथनम्
सोमस्य शकटाद् अवरोहणविधिः १.१४
आख्यायिका --सोमोपावहरणस्य दिग्विधानार्था
सोमस्य जयहेतुत्वकथनम्
अर्थवादेन विधेयानामुन्नयनप्रकारोपदेशः
आतिथ्येष्टेः विधानं कालनिर्णयश्च
नवकपालहविर्द्रव्याणां विधानम्
विष्णुदैवतत्वविधानम्
स्वरूपकथनं नामहेतुश्च
याज्यानुवाक्ये
शाखान्तरीयनिर्वापमन्त्रप्रशंसा १.१५
अग्निमन्थनविधानम्
अर्हणीयागते गोहिंसनस्य युगान्तरधर्मतेति व्यवस्था
मीमांसा - वैष्णवधर्मानतिदेशनिर्णयाधिकरणम्
प्रैषमन्त्रः-अग्निमन्थनीयानाम्
आतिथ्येष्टौ अग्निमन्थनीयानां त्रयोदशानां विधानम्
आतिथ्येष्टौ अग्निमन्थने रक्षोहननानां नवानां विधानम् १.१६
ब्राह्मणग्रन्थविहिताया एवाहुतेः स्वर्ग्याहुतित्वनिरूपणम् १.१६
अब्राह्मणपरिचयः (स्मृत्युक्तः)
आतिथ्येष्टौ आज्यभागयोः पुरोनुवाक्याद्वयविधिः
आज्यभागयोः याज्याद्वयविधानम् १.१७
प्रधानहविषोः याज्यानुवाक्याविधानम्
संयाज्ययोर्विधानम्
इळाभक्षणादूर्घ्वं कर्तव्यानां निवारणम्
इळाभक्षणस्य द्वैविध्यवर्णनम्
प्रयाजानुयाजानां प्रकृष्टत्वापकृष्टत्ववर्णनम्
आतिथ्येष्टौ अनुयाजानां निषेधः
दोलिकावहनद्दष्टान्तेन अनुयाजानामभावेऽपि दोषाभावनिरूपणम् १.१७
मीमांसा- प्रायणीयातिथ्ययोः शंय्विळान्तताधिकरणम्
प्रायणीयातिथ्ययोः परशंय्विळान्ततानिर्णयाधिकरणम्
नित्यानुवादलक्षणम्
विकल्पेऽष्टौ दोषाः, परिसङ्ख्यायां त्रयो दोषाश्चेति कथनम् १.१७
प्रथमपञ्चिकायाः चतुर्थोऽध्यायः १.१८
आख्यायिका-प्रवर्ग्यप्रकरणारम्भार्थिका
प्रवर्ग्यस्य साधनानां सम्पादनविधिः
प्रैषमन्त्रः--प्रवर्ग्याभिष्टवमन्त्राणाम्
प्रवर्ग्यस्य अनुज्ञापनमन्त्रः
अभिष्टवस्य एकविंशत्यृचां विधानम् १.१९
अभिष्टवस्य त्रयोदशर्चा विधानम्
अभिष्टवस्य षट्सप्तत्यृचा विधानम् १.२१
अभिष्टवस्य पूर्वपटलसमाप्तिकारिका १.२१
अभिष्टवस्य उत्तरपटलारम्भकथनम् १.२२
अभिष्टवस्य पुनरेकविंशत्यृचा विधानम्
पटलद्वयकरणतात्पर्यकथनम्
षड्भिर्मन्त्रैरनूत्थानादीनां षण्णां कर्मणां विधानम्
अपराह्णेऽपि याज्यामन्त्रद्वयविधिः
अनुवषट्कारमन्त्रः तद्विधानञ्च
प्रवर्ग्यस्य शाखान्तरप्रसिद्धो ब्रह्मजपमन्त्रः
प्रवर्ग्यस्य होमादूर्द्ध्वं होत्रा पठनीयानां सप्तर्चां विधिः १.२२
सोम-घर्म-वाजिनां स्विष्टकृत्यवदाननिषेधः
प्रवर्ग्यस्य हविःशेषभक्षणे होतुः प्रतीक्षा
पात्राणां संसादने होतुर्मन्त्रद्वयम्
उत्तमदिनेऽपराह्णे समधिकानामृचां पाठविधिः
अभिष्टवस्य समाप्तिमन्त्रविधिः
देवमिथुनरूपेण प्रशंसा
उक्तार्थवेदनस्य तद्वेदनपूर्वकानुष्ठानस्य च प्रशंसा
आख्यायिका-उपसदिष्टिविधानार्था
उपसत्सु प्रधानमन्त्रत्रयविधानम् १.२३
उपसत्सु मन्त्रत्रयावृत्त्या द्वादशयागनिर्वृत्त्युपदेशः
यागविशेषेषु उपसन्मन्त्रसङ्ख्यापार्थक्यम्
सन्ध्याकालोऽसुराणामधिकृतः
मीमांसा-उपसदामावर्त्तनीयत्वनिर्णयाधिकरणम्
उपसदां विजयहेतुत्वेन प्रशंसा १.२४
तानूनप्त्रस्य विधानार्थिकाया आख्यायिकाया आरम्भः
नाम्नो निर्वचनम्
परस्परद्रोहनिषेधः
उपसद्भ्यः पूर्वमनुष्ठेयत्वम्
आतिष्येष्टावास्तीर्णस्यैव बर्हिष उपसत्स्वनुवृत्तिविधानम् १.२५
उपसत्सु द्रव्यदेवतयोः प्रस्तावः
द्रव्यदेवतयोर्विधानम्
अङ्गभूतस्य व्रतोपायनस्य विधिः
पृथिव्यन्तानां सप्तलोकानां क्रमात् क्षुद्रतरत्वम्
पूर्वापराह्णयोः सामिधेनीनां विधानम्
याज्यापुरोनुवाक्यानां विधानम्
उपसदामाज्यहविष्कत्वेन प्रशंसनम्
मीमांसा- आतिष्योपसदग्नीषोमीयबर्हिष एकत्वनिर्णयाधिकरणम्
आतिथ्योपसदग्नीषोमीयपरिचयः
मीमांसा-तद्बर्हिष आतिथ्ये एव प्रोक्षणादिनिर्णयाधिकरणम्
उपसत्सु प्रयाजानुयाजनिषेधः १.२६
आश्रावणविधि।
आप्यायनविधिः ( सोमस्य)
तानूनप्त्रस्य क्रूरकर्मत्वकथनम्
निह्नवविधिः ( सोमस्य)
मीमांसा-उपसत्सु प्रयाजादिनिषेधस्यानुवादत्वनिर्णयाधिकरणम्
प्रथमपञ्चिकायाः पञ्चमोऽध्यायः १.२७
आख्यायिका-सोमक्रयविधानार्था
सोमक्रयस्य विधानम्
मन्त्राणां मन्द्रध्वनिविधानम्
मीमांसा-द्रव्याणां समुच्चयत्वनिर्णयाधिकरणम्
प्रैषमन्त्रः - अग्निप्रणयनीयानामृचाम् १.२८
अग्निप्रणयनीयानां प्रथमर्ग् -विधानम्, ब्राह्मणस्य
प्रथमर्ग् -विधानम्, क्षत्रियस्य
प्रथमर्ग्-विधानम्, वैश्यस्य
अग्निप्रणयनीयानां द्वितीयादीनां सप्तानामृचां विधानारम्भः
आद्यन्तयोस्त्रिरावृत्त्या द्वादशत्वापादनविधिः
प्रैषमन्त्रः-हविर्धानप्रवर्त्तनीयानामृचाम् १.२९
हविर्धानप्रवर्त्तनीयानामष्टानामृचां विधानारम्भः
सप्तमर्क् -पाठकाले रराटोक्षणविधिः
समापनाय अष्टमर्चः पाठकालस्य विधिः
आद्यन्तयोस्त्रिरावृत्त्वा द्वादशत्वापादनविधिः
हविर्धानयोः-यजुषैव संपरिश्रयणविधिः
मेथीनिहननविधिः
ईषानिहननविधिः
दक्षिणे कृष्णाजिनस्यास्तरणविधिः
द्वयोश्छदिषोरुपरि तृतीयस्य छदिषोऽवस्थापनविधिः
प्रैषमन्त्रः-अग्नीषोमप्रणयनीयानामृचाम् १.३०
अग्नीषोमप्रणयनीयानां सप्तदशानामृचां विधानम्
नैमित्तिकपरिधानीयाया विधिः
आद्यन्तयोरावृत्त्यैकविंशत्वापादनविधिः
प्रजापतेरेकविंशावयवपरिगणनम्
आदित्यप्रशंसा

द्वितीयपञ्चिकायाः प्रथमोऽध्यायः २.१
आख्यायिका-अग्नीषोमीयपशुविधानार्था
अग्नीषोमोयपशोः यूपविधानम्
यूपस्य निखननविधिः
आश्रयणे याज्ञिकप्रसिद्धिकथनम्
अष्टाश्रित्वविधिः
खादिरत्वविधिः स्वर्गकामस्य
बैल्वत्वविधिरन्नाद्यकामस्य पुष्टिकामस्य च
पालाशत्वविधिस्तेजस्कामस्य ब्रह्मवर्चसकामस्य च
अञ्जनप्रकारोपदेशः २.२
प्रैषमन्त्रः, यूपाञ्जनानुवचनीयानामृचाम्
तत्र त्रैकल्प्यविधिः
यूपाञ्जनानुवचनीयानां सप्तानामृचां विधानारम्भः
आद्यन्तयोरावृत्त्यैकादशत्वापादनविधिः
मीमांसा- यूपस्य होत्राध्वर्यवमन्त्रयोः समुच्चयत्वनिर्णयाधिकरणम्
उच्छ्रयणादिकर्मणामेकत्वनिर्णयाधिकरणम्
यूपस्य उच्छ्रयणप्रकारोपदेशः
अनुप्रहरणे विचारः २.३
अनुप्रहरणनिषेषः पशुकामस्य
अनुप्रहरणविधिः स्वर्गकामस्य
प्रस्तरस्य च यजमानत्वोपचारः
अनुप्रहरणस्य प्रतिनिथिकथनम्
स्वरुप्रहरणप्रकारोपदेशः
अग्नीषोमीयस्य पशोः आलम्भनविधि
स्वरूपनिर्णय ।
शेषभक्षणे विचारः
यजमानस्वरूपत्नेन भक्षणनिषेधः
अग्नीषोमीयस्य पशोः लिप्साभक्षणयोर्विधिः
एकादशप्रयाजानां विधिः
मीमांसा - यजमानः प्रस्तरः इत्यादेर्गौणत्वनिर्णयाधिकरणम्
स्वरुच्छेदनप्रयोजकत्वाभावनिर्णयाधिकरणम्
अग्नीषोमीयस्य पशोः प्रथमप्रयाजयाज्याविधिः २.४
प्रयाजदेवतापरिगणनम्
द्वितीयप्रयाजयाज्याद्वयविधिः
तृतीयप्रयाजयाज्याविधिः
चतुर्थप्रयाजतः एकादशप्रयाजान्तयाज्याविधिः
प्रयाजानां यथर्षिव्यवस्था
प्रैषमन्त्रः - पर्यग्निकरणानां तिसॄणाम् ऋचाम् २.५
पर्यग्निकरणास्तिस्र ऋचो मैत्रावरुणस्य
प्रैषमन्त्रः - मैत्रावरुणं प्रत्यध्वर्योः
उपप्रैषमन्त्रः -होतारं प्रति मैत्रावरुणस्य
अन्यमनस्कस्य यज्ञीयवाक्-प्रयोग-निषेधः
अनन्यमनस्कस्यैव यज्ञीयहव्यादिसम्पादनविधिः
प्रैषमन्त्रः-- अध्रिगुं प्रति होतुः – २.६
शाखान्तरीयस्याध्रिगुप्रैषस्य पूर्वार्द्धस्य व्याख्यानारम्भः
शाखान्तरीयस्याध्रिगुप्रैषस्य अपरार्द्धस्य व्याख्यानांरम्भः
अध्रिगुप्रैषे श्रुतस्य मेधपतिशब्दस्य एक-द्वि बहु-देवताक-प्रयोगेषु
एक-द्वि- बहु-वचनान्ततया प्रयोज्यत्वविधिः
संज्ञप्यमानस्य पशोः पुरस्ताद् अग्निहरणम्
अधस्ताद् बहिःस्तरणम्.
मात्राद्यनुज्ञाया ग्रहणम्
पदामुदीचीनत्वकरणम्
प्राणादीनां प्रेरणम्
त्वक्छेदनप्रकारोपदेशः
वक्षःप्रभृत्यङ्गानां परिचयः
पुरीषगूहनस्थानखननम्
मीमांसा-द्विपश्वादिपशुविकृतौ मेधपतिशब्दस्य देवतानुसारेणोहाधिकरणम्
बहुदेवत्यपशावपि एकवचनान्तमेधपतिशब्दस्य विकल्पाधिकरणम्
एकादशिन्यामेकवचनान्तमेधपतिशब्दस्योहाधिकरणम्
द्विपशुयागे सूर्यं चक्षुर्गमयतादितिमन्त्राणामनूहाधिकरणम्
द्विपशुयागेऽध्रिगुप्रैषे एकधेत्यस्य शब्दस्याभ्यासाधिकरणम्
श्येनमस्यवक्षः-इत्यादौ श्येनादिशब्दानां कार्त्स्नवचनाधिकरणम्
'प्रशसा बाहू-इत्यत्र प्रशसाशब्दस्य प्रशंसापरत्वाधिकरणम्
षड्विंशतिरस्य वङ्क्रयः -इत्यादौ पदान्तरोहाधिकरणम्
अध्रिगुप्रैषमन्त्रस्य प्रथमभागतः द्वादशभागान्तस्य व्याख्यानम् २.७
अध्रिगुप्रैषमन्त्रपाठानन्तरं जपविधिस्तन्मन्त्रश्च
मीमांसा - अग्नीषोमीयपशावुरुकशब्देन वपाभिधानाधिकरणम्
आख्यायिका-पशुपुरोडाशविधानार्था २.८
पशुपुरोडाशस्य विधानम् -
पुरुषाश्वगोऽव्यजव्रीहीणां यज्ञीयपशुत्वम्, तत्रापि अजस्य प्राशस्त्यम्
किंपुरुषगौरगवयोष्ट्रशरभाणामयज्ञीयपशुत्वान्वाख्यानम्
मीमांसा-पशुपुरोडाशस्य देवतासंस्कारकताधिकरणम् -
अग्नीषोमीयप्रयाजादिभिः पुरोडाशस्योपकाराधिकरणम्
पशुपुरोडाशयागस्य प्रशंसा
वपायाज्ययोर्विधानम् २.९
याज्याया विधानम्
स्विष्टकृद्याज्याया विधानम्
इडोपह्वानस्य विधानम्
प्रैषमन्त्रः-ह्रदयाद्यङ्गावदानसूक्तविधौ २.१०
हदयाद्यङ्गावदानस्य सूक्तविधानम्
याज्याविधिः
वनस्पतियागस्य विधिः
स्विष्टकृद्-यागस्य विधानम्
इळोपह्वानस्य विधिः
मीमांसा-मनोतायामूहाभावाधिकरणम्
द्वितीयपञ्चिकायाः द्वितीयोऽध्यायः
आख्यायिका-पर्यग्निकरणस्तुत्यर्था २.११
देवानां विग्रहवत्त्व-कर्माधिकारित्वयोर्विचारः
पर्यग्निकरणविधिः
शामित्रदेशे बर्हिःप्रक्षेपविधिः
पशोः पुरीषस्थापनार्थमवटखननविधिः
पशुपुरोडाशप्रशंसार्थौ प्रश्नोत्तरौ
प्रैषमन्त्रः--स्तोकानुवचनीयायाः २.१२
स्तोकानुवचनीयानां विथिः
स्तोकस्य प्रशंसा
वपाप्रशंसायां प्रश्नद्वयम् २.१३
आख्यायिका-वपाहोमप्रशंसार्था
वपामात्रस्य पशुरूपत्वे प्रश्नः
आज्याद्याहुतिभिः सह वपाहुतेः प्रशंसा २.१४
अवदाने विशेषविधिः
आज्यस्य हिरण्यप्रतिनिधित्वोपपादनम्
अवदानगतपञ्चसङ्ख्यायाः प्रशंसा
प्रैषमन्त्रः - प्रातरनुवाकार्थः २.१५
प्रातरनुवाकीया ऋचः
प्रातरनुवाकशब्दस्य निर्वचनम्
प्रातरनुवाकस्य देवसम्बन्धविशदनम्
देवोत्कर्षहेतुत्वम्
कालविशेषविधिः
प्रातरनुवाकस्य कालविधौ पक्षान्तरविधिः
प्रैषमन्त्रः-अध्वर्योरुपाकरणार्थः
आख्यायिका-प्रथमाया ऋचो विधानार्था २.१६
तदृचोऽर्थवादेन विध्युन्नयनम्
आख्यायिका-तदृक्-प्रशंसार्था
तस्या ऋचस्त्रिरावृत्तिविधिः
प्रातरनुवाकीयानामृचां शतसंख्याविधानम् आयुष्कामस्य २.१७
सङ्ख्यान्तरविधि। अहीनरात्रादुत्तरक्रतुकामस्य
द्विगुणसङ्ख्याविधि; प्रजां पशूंश्च कामयमानस्य
अष्टशतसङ्ख्याविधिः दुर्ब्राह्मणत्वपरिहारकामस्य
प्रसङ्गतः स्वर्गलोकस्येतः सहस्राश्वीनदूरवर्त्तित्वकथनम्
प्रातरनुवाकीयानामृचाम् अपरिमिताध्ययनविधिः सर्वकामसिद्धिकामस्य
सहस्रसङ्ख्याविधिः स्वर्गकामस्य
प्रथमभागे छन्दोविधानम्
द्वितीयभागे छन्दोविधानम्
तृतीयभागे छन्दोविधानम्
भागत्रये देवतात्रयविधिः
ग्राम्याः पशवः सप्त-बौधायनोक्ताः
आपस्तम्बमतानुसारिणाम्
सामगानां क्रुष्टादयः सप्त स्वराः
प्रातरनुवाकस्य अनुवचनप्रकारनिर्णयाय प्रश्नोत्तरे २.१८
अपरप्रश्नोत्तरे
शंसनेन छन्दोभागानां प्रीत्यभिधानम्
परिधानीयाया निर्देशः
तत्र सोमपदेवतानां परिगणनम्
असोमपदेवतानां परिगणनम्
आहुतिभागाः, स्तोमभागाः, छन्दोभागाश्चेति त्रिविधा देवाः
प्रयाजदेवतानां सङ्ख्यानिर्देशः
अनुयाजदेवतानां सङ्ख्यानिर्देशः
उपयाजदेवतानां सङ्ख्यानिर्देशः
द्वितीयपञ्विकायाः तृतीयोऽध्यायः २.१९
आख्यायिका-अपोनप्त्रीयानुवचनविधानार्था
अपोनप्त्रीयसूक्तस्य नैरन्तर्येणाध्ययनविधिः
प्रथमाया ऋच आवृतिसहितं सान्तत्यम्
अध्ययनप्रकारोपदेशः २.२०
आध्वर्यवसूत्रोक्तः प्रयोगक्रमः
आपस्तम्बाद्युक्तप्रैषादिप्रदर्शनम्
अपोनप्त्रीयसूक्तस्य ऋचामनुवचनकालनियमः
परिधानीयायाः विधानम्
आख्यायिका-वसतीवर्येकधनयोः
यदुर्मन्त्रः-होतुः प्रश्नार्थः
अध्वर्योः प्रत्युत्तरार्थः
निगदरूपो होतुः प्रत्युत्थानार्थः
अपामनुवर्त्तनविधानं होतुः
अपोनप्त्रीयानुवचने सादनप्रकारः
प्रातरनुवाकस्य प्रशंसापूर्वकं विधानम्
उपांश्वन्तर्यामहोमादूर्ध्वं वाग्विसर्जनस्य विधिः तत्प्रकारश्च
उपांशुसवनाभिमर्शनोपपादनम्
बहिष्पवमानार्थं प्रसर्पणविधानम् २.२२
अनुमन्त्रणविधानम्
यजुर्मन्त्रः-बहिष्पवमानानुमन्त्रणार्थः
बहिष्पवमानानुमन्त्रणार्थोऽपरः
सवनीयपुरोडाशेषु मैत्राबरुणी पयस्या
आख्यायिका-मैत्रावरुणपयस्याप्रशंसार्था
सवनीयपुरोडाशविधानार्था २.२३
सवनीयपुरोडाशविधिः
पुरोडाशशब्दनिर्वचनम्
पुरोडाशस्वरूपनिर्धारणाय पूर्वोत्तरपक्षौ
पुरोडाशशेषभक्षणे पूर्वोत्तरपक्षौ
हविष्पङ्क्तिविधानम् (धा० क० प० पु० प०) २.२४
अक्षरपङ्क्तिविधानम् (सु० मत्० पत्० वक्० दे०)
नाराशंसपङ्क्तिविधानम् (प्रा० २, मा० २, तृ० १, चमसाः)
सवनपङ्क्तिविधानम् (प० प्रा० म० तृ० अ)
सवनीयपुरोडाशानां याज्यामन्त्राणां व्याख्यानम्
याज्यामन्त्राणां वेदनप्रशंसा
यजुर्मन्त्राः - सवनीयपुरोडाशया्ज्यार्थाः, तेषां व्याख्यानं च सवनीयपुरोडाशस्विष्टकृद्याज्यार्थः
स्विष्टकृतो याज्याया विधिः तन्मन्त्रवेदनपूर्वकानुष्ठानप्रशंसा च
द्वितीयपञ्चिकायाः चतुर्थोऽध्यायः
आख्यायिका -ऐन्द्रवायवादिद्विदेवत्यग्रहविधानार्था
देवानां विजयक्रमेण सोमपानक्रमविधानार्था २.२५
ऐन्द्रवायवग्रहविधानम्
ऐन्द्रवायवग्रहे मन्त्रसंवाद-लोकव्यवहारौ
द्विदेवत्यग्रहाणां प्राणरूपत्वेन प्रशंसा २.२६
ऐन्द्रवायवग्रहस्य याज्यानुवाक्ययोर्विधानम्
द्विदेवत्यग्रहाणां ग्रहणहोमयोः पात्रवैषम्यविधिः २.२७
होतुर्ग्रहशेषभक्षप्रतिग्रहमन्त्रविधिः
यजुर्मन्त्रः-अध्वर्योः ग्रहशेषभक्षप्रदानार्थः
होतुः ऐन्द्रवायवग्रहशेषभक्षणार्थः
होतुः मैत्रावरुणग्रहशेषभक्षणार्थः
होतुः आश्विनग्रहशेषभक्षणार्थः
द्विदेवत्यग्रहाणां भक्षणे विशेषविधिः
द्विदेवत्यग्रहेषु होतृप्रयोक्तव्यमन्त्राणामुच्छ्वासविधिः २.२८
अनुवषट्कारमन्त्रप्रयोगनिषेधः
यजुर्मन्त्रः-ग्रहेषु याज्यान्ते वषट्कृतहोमादुत्तरमनुवषट्कारार्थः
आगूकरणार्थः
वषट्कारार्थः
प्रैषमन्त्रौ-ऐन्द्रवायवग्रहे मैत्रावरुणस्य
मैत्रावरुणस्य यज्ञीयमनोरूपत्वान्वाख्यानम्
होतुः यज्ञीयवाग्रूपत्वान्वाख्यानम्
ऋतुयाजस्वरूपकथनम् २.२९
ऋतुग्रहयागानां विधानम्
ऋतुग्रहयागानां प्रथमादिषु षट्सु विशेषविधिः
सप्तमादिषु चतुर्षु विशेषविधिः
एकादशद्वादशयोः विशेषविधिः
अनुवषट्कारप्रयोगनिषेषः
इडोपह्वानग्रहशेषभक्षणयोः पौर्वापर्यविधिः २.३०
होतृहस्तसम्पादितावान्तरेळाप्राशन-होतृचमसभक्षणयोः पौर्वापर्य-
विचारः, तन्निर्णयश्च
द्विदेवत्यग्रहशेषस्य बिन्दोर्होतृचमसे प्रक्षेपविधिः
आख्यायिका-तूष्णींशंसविधानार्था २.३१
तूष्णींशंसस्यासुरविनाशहेतुत्वप्रदर्शनार्था
तूष्णींशंसस्वरूपप्रदर्शनार्था
तूष्णींशंसानुष्ठानविधानार्था
चक्षुःस्वरूपत्वोपपादनम्
तूष्णींशंसस्यानुष्ठानप्रकारः प्रशंसा च २.३२
यजुर्मन्त्रः-तूष्णींशंसात् प्राक् प्रयोज्यः
तूष्णींशंसस्य प्रथमभागः प्रातस्सवने
तूष्णींशंसस्य द्वितीयभागः माध्यन्दिनसवने
तूष्णींशंसस्य तृतीयसवने
तूष्णींशंसस्य होतुरनुकूलत्वेन प्रशंसनम्
यज्ञमूलत्वेन प्रशंसनम्
द्वितोयपञ्चिकायाः पञ्चमोऽध्यायः २.३३
तूष्णींशंसस्य आहाव-निवित्-सूक्तानां विधानम्
आहावस्वरूपोपदेशः
निवित्स्वरूपोपदेशः
सूक्तस्वरूपोपदेशः
आहावनिवित्सूक्तानां ब्रह्मक्षत्रवैश्यस्वरूपत्वम्
निविदः क्षत्रियजातित्वम् सूक्तस्य वैश्यजातित्वम्
निविन्मध्ये सूक्तशंसने क्षत्रविरोधः
सूक्तमध्ये निविच्छंसने वैश्यविरोधः
आहावनिवित्सूक्तानां यथाक्रमेणानुष्ठेयता
आख्यायिका निवित् प्रशंसार्था
निवित् प्रशंसायां मन्त्रसंवादप्रदर्शनम्
सूक्तात् पूर्वं निविदनुष्ठानस्य प्रशंसा
यजुर्मन्त्रः-आहावनामकः निविन्नामको द्वादशपदात्मकः २.३४
द्वादशपदोपेताया निविदः प्रथमपद विधिः
द्वादशपदोपेताया निविदः द्वितीयपदविधितः-
द्वादशपदविधिः
निविदनन्तरप्रयोज्यसूक्तप्रयोगप्रकारः २.३५
आख्यायिका-आग्नीध्रीयवासादिसिद्ध्यर्था २.३६
सदस्यवस्थितेषु धिष्णियेष्वाग्नीध्रादग्निविहरणविधिः
आज्यनामनिर्वचनादिकम्
आज्यशस्त्राज्यस्तोत्रयोस्तुल्यत्वबोधनम्
ऐन्द्राग्नशस्त्रविधानम् (अच्छावाकस्य)
अच्छावाकस्य सदः प्रवेशे विशेषविधिः
अच्छावाकीयशस्त्रस्य प्रशंसा
यज्ञस्य देवरथत्वेन वर्णनम् २.३७
आज्यशस्त्रस्य बहिष्पवमानस्तोत्रोत्तर प्रयोज्यत्वविधिः
प्रउगशस्त्रस्य आज्यस्तोत्रोत्तरप्रयोज्यत्वविधिः
आज्यप्रउगशस्त्रयोः रश्मिस्थानीयत्वम्
स्तोत्रशस्त्रयोः सर्वथा तुल्यताया विधानम्
देवताकृतातुल्यतादोषपरिहारः
च्छन्दःकृतातुल्यतादोषपरिहारः
ऐन्द्राग्नग्रहस्य याज्याया विधानम्
याज्यागताक्षरप्रशंसा
शस्त्रयाज्ययोः देवताकृतवैयधिकरण्योद्भावनम्, तत्परिहारश्च
आज्यशस्त्रस्य ग्रहद्वारकं तूष्णींशंसद्वारकञ्च ऐन्द्राग्नत्वम्
होतृजपस्य विधानम् २.३८
उपांशूच्चारणविधिः
आहावात् पूर्वानुष्ठेयत्वम्
होतुराहावकालेऽध्वर्योश्चतुष्पात्त्वविधिः
होतुराहावादूर्ध्वमध्वर्योश्चतुष्पात्त्वपरिहारः
यजुर्मन्त्रः-होतृजपार्थः
होतृजपमन्त्रं भागशः प्रपठ्य तथा भागश एव तद्व्याख्यानम्
तूष्णींशंसस्य आहावादुत्तरकालीनत्वविधानम् २.३९
शंसनकाले ईषदुच्चैर्ध्वनिविधानम्
षट्पदत्वस्य विधानम्
प्रयोगानन्तरं पुरोरुक् शंसनविधिः
पुरोरुचः उच्चैः शंसनविधिः
द्वादशपदत्वाख्यानम् पुरोरुक् निविदः
देवताद्वारा प्रशंसनम्
प्रातस्सवनिकत्वेऽपि जातवेदस्यात्वं कथमिति प्रश्नः
जातवेदःशब्देन प्राणदेवताया ग्रहणमित्युत्तरम्
आज्यशस्त्रस्य याज्याया विधानम्
सूक्तगतानां सप्तानामृचां प्रतीकग्रहणपूर्वकं विधानम् २.४०
आज्यशस्त्रस्य उक्तक्रमेणानुष्ठातृवेदित्रोराध्यात्मिकप्रशंसनम्
नक्तगतानां सप्तानामृचां प्रतीकग्रहणपूर्वकमाधिदैविकप्रशंसनम् २.४१
याज्यायाः प्रशंसनम्, तद्वेदितुः प्रशंसनञ्च

तृतीयपञ्चिकायाः प्रथमोऽध्यायः ३.१
प्रउगशस्त्रनिरूपणारम्भः
स्तोत्रशस्त्रसङ्ख्यासाम्यविधिः ( ' सो सा सम्मा ')
प्रउगशस्त्रीयाणां सप्तानां तृचानां विधानम्
आध्वर्यवेषु सारस्वतमन्त्राम्नायाभावात् सारस्वतग्रहाभावः
सर्वेषामेव ग्रहाणां पठितशस्त्रत्वम्
प्रउगशस्त्रस्य तद्वेदनस्य च प्रशंसनम् ३.२
प्रकारान्तरेण पुनः प्रशंसनम्
प्रथमादिसप्ततृचानां विधानतात्पर्यम्
अनुष्ठातुर्वेदितुश्च प्रशंसनम्
प्रकारान्तरेण पुनः प्रशंसनम् ३.३
सामर्थ्यस्य प्रदर्शनं प्रश्नोत्तराभ्याम्
प्रथमादिसप्ततृचानामनिष्टफलत्वप्रदर्शनम्
इष्टफलसामर्थ्यप्रदर्शनम्
स्तोत्रशस्त्रयोः देवतावैलक्षण्यविषयकः प्रश्नः, तत्समाधानञ्च ३.४
प्रउगशस्त्रस्य प्रथमतृचे अग्नेर्वायुसारूप्यप्रतिपादनम्
द्वितीयतृचे अग्नेरिन्द्रवायुसारूप्यप्रतिपादनम्
तृतीयतृचे अग्नेर्मित्रावरुणसारूप्यप्रतिपादनम्
चतुर्थतृचे अग्नेरश्विद्वयसारूप्यप्रतिपादनम्
पञ्चमतृचे अग्नेरिन्द्रसारूप्यप्रतिपादनम्
षष्ठतृचे अग्नेर्विश्वेषां देवानां सारूप्यप्रतिपादनम्
प्रउगशस्त्रस्य सप्तमतृचे अग्नेस्सरस्वतीसारूप्यप्रतिपादनम्
सप्तसु तृचेषु अग्नेर्वाय्वादिसारूप्योपसंहारः
याज्याया विधानम्
शस्त्रयाज्यान्ते पठनीयस्य वषट्कारस्य विधिः ३.५
बषट्कारान्ते अनुवषट्कारस्य विधानम्
अनुवषट्कारप्रशंसार्थो विचारः.
अनुवषट्कारप्रशंसार्थं विचारान्तरम्
वषट्कारमाश्रित्याभिचारप्रयोगकथनम् ३.६
वषट्कारस्य स्वरूपनिर्णयपूर्वकं व्याख्यानम्
स्वरूपव्याख्याने ऋषिनामोल्लेखः
पूर्वोत्तरभागयोः प्रशंसनम्
वज्रो धामच्छद् रिक्त इति त्रिविधत्वम्
वज्रस्वरूपप्रदर्शनम् ३.७
धामच्छत्स्वरूपप्रदर्शनम्
रिक्तस्वरूपप्रदर्शनम्
इष्टानिष्टफलप्राप्तिसामर्थ्यप्रदर्शनम्
याज्यावषट्कारयोः नैरन्तर्यविधानम्
वषट्कारस्य पाठकाले होतुर्देवताध्यानविधिः ३.८
पाठजन्यदोषप्रशमनायानुमन्त्रणम्
पाठदोषशान्तये अनुमन्त्रणमन्त्रविचारः
अनुमन्त्रणमन्त्रविचारे सिद्धान्तः
यजुर्मन्त्रः-वषट्कारानुमन्त्रणार्थः प्रथमः
द्वितीयः
तृतीयः
प्रशंसनम् प्रैषस्य, प्रैषशब्दनिर्वचनञ्च ३.९
पुरोरुचः, पुरोरुक्शब्दनिर्वचनञ्च
वेदेः, वेदिशब्दनिर्वचनञ्च
ग्रहस्य, ग्रहशब्दनिर्वचनञ्च
निविदाम्, निविच्छब्दनिर्वचनञ्च
पुरोनुवाक्यामन्त्रेभ्यः प्रैषमन्त्राणां दीर्घत्वम्
प्रैषकर्त्तुः प्रह्वत्वविधानम्
निविदां प्रातस्सवने शस्त्राणां पुरस्तात् प्रयोगः ३.१०
माध्यन्दिने सवने शस्त्राणां मध्ये प्रयोगः
तृतीयसवने शस्त्राणामन्ते प्रयोगः
सवनत्रये विहितस्य स्थानत्रयस्य वस्त्रवयनसाम्येन प्रशंसा
सूर्यसादृश्येन निविदः प्रशंसनम् ३.११
एकैकस्मिन् पादे अवसानविधानम्
शंसकाय होत्रे अश्वदानविधिः
द्वादशषु पदेषु कस्याप्यतिक्रमनिषेधः
पदानां विपर्यासनिषेधः
संश्लेषणनिषेधः
मध्यमयोः संश्लेषणविधिः
प्रक्षेपस्याश्रयभूते सूक्ते कश्चिन्नियमाः
प्रक्षेपस्य तृतीयसवने विशेषः
निविद्धानीयेन सूक्तेन निविदतिक्रमनिषेधः
निवित्प्रक्षेपविस्मृतौ पुनस्तत्सूक्ते प्रक्षेपनिषेधः
तादृशान्यसूक्ते प्रक्षेपविधिः
तत्र यस्मिन्नाहृते सूक्ते निवित् प्रक्षिप्यते, ततः पुरस्तात् पाठ्यं सूक्तम्
नूतननिविद्धानीयसूक्तस्य पुरःपाठ्यस्य सूक्तस्यर्चा तात्पर्यान्वाख्यानम्
तृतीयपञ्चिकाया द्वितीयोऽध्यायः – ३.१२
प्रातस्सवने होतुराहावविधिः
अध्वर्योः प्रतिगरविधिः
यजुर्मन्त्रः-प्रातस्सवने शस्त्रात् पुरस्ताद्धोतुराहावस्त्र्यक्षरः
शस्त्रात् पुरस्तादध्वर्योः प्रतिगरः पञ्चाक्षरः
शस्त्रात् परस्तात् होतुराहावश्चतुरक्षरः
शस्त्रात् परस्तादध्वर्योः प्रतिगरश्चतुरक्षरः
माध्यन्दिनसवने शस्त्रात् पुरस्ताद्धोतुराहावः षडक्षरः
शस्त्रात् पुरस्तादध्वर्योः प्रतिगरः पञ्चाक्षरः
शस्त्रात्परस्ताद्धोतुराहावः सप्ताक्षरः
शस्त्रात्परस्तादध्वर्योः प्रतिगरश्चतुरक्षरः
तृतीयसवने शस्त्रात् पुरस्ताद्धोतुराहावः सप्ताक्षरः
शस्त्रात् पुरस्तादध्वर्योः प्रतिगरः पञ्चाक्षरः
शस्त्रात्परस्ताद्धोतुराहाव एकादशाक्षरः
तृतीयसवने शस्त्रात्परस्तादध्वर्योः प्रतिगर एकाक्षरः
आहावप्रतिगरौ प्रातस्सवने होत्रध्वर्य्वोः
माध्यन्दिनसवने
तृतीयसवने
आहावप्रतिगरयोर्द्विर्द्विर्मन्त्रयोरक्षरसङ्ख्यासङ्कलनया छन्दोनिर्णये मन्त्रः
आख्यायिका-छन्दस्सु अनुष्टुभो मुख्यत्वप्रतिपादिका ३.१३
प्रातस्सवनादिषु त्रिषु सवनेषु छन्दोदेवतानां निर्णयः ३.१४
आख्यायिका-प्रातस्सवने अनुष्टुम्माहात्म्यवर्णनार्था
माध्यन्दिनसवने
तृतीयसवने
पौर्वापर्यबोधनं बहिष्पवमानस्तोत्राज्यशस्त्रयोः
आज्यस्तोत्र-प्रउगशस्त्रयोः
माध्यन्दिनपवमानस्तोत्र-मरुत्वतीयशस्त्रयोः
पौर्वापर्यबोधनम् आर्भवपवमानस्तोत्र-वैश्वदेवशस्त्रयोः
यज्ञायज्ञीयसाम--वैश्वानरीयसूक्त्योः प्रशंसा
मरुत्वतीयशस्त्रस्य प्रयोगसङ्ग्रहश्लोकः ३.१५
प्रतिपदृचः प्रशंसा
प्रतिपत्तृचस्य स्वरूपं विधिश्च
अनुचरतृचस्य स्वरूपं विधिश्च
इन्द्रनिहवाख्यप्रगाथस्योल्लेखः
स्वापिमत्प्रगाथस्योल्लेखः ३.१६
आख्यायिका -- इन्द्रनिहवप्रगाथस्य प्रशंसार्था
शाखान्तरीयः इन्द्रनिहवः प्रगाथः (वालखिल्यः)
मरुत्वतीयशस्त्रस्य ब्राह्मणस्पत्यप्रगाथविधिः ३.१७
ब्राह्मणस्पत्यप्रगाथप्रशंसा
स्तोत्रशस्त्रयोः वैलक्षण्याशङ्का, तन्निरासश्च
धाय्यानामृचां समुल्लेखादयः
धाय्यानाममन्त्राणां शंसनादिकम्
इन्द्रनिहव-ब्राह्मणस्पत्यप्रगाथयोरस्तुतयोः शंसनं कथमिति प्रश्नः
इन्द्रनिहव-ब्राह्मणस्पत्यप्रगाथयोरपि स्तुतत्वस्वीकारः
प्रगाथप्रग्रथन प्रकारोपदेशः
त्रिच्छन्दाः पञ्चदशो माध्यन्दिनः पवमानः
निविद्धानीयशब्दव्युत्पत्तिः ३.१८
मरुत्वतीयशस्त्रस्य मरुत्वतीयप्रगाथविधानम् ३.१९
निविद्धानीयसूक्तविधिः
निविद्धानीयसूक्तस्य सञ्जयमितिसंज्ञाया निदानाख्यानम्
गौरिवीतसंज्ञाया निदानाख्यम्
मध्ये निवित्प्रक्षेपस्थानस्योपदेशः
परिधानीयानामशब्दस्य व्याख्यानम्
निवित्पदानां प्रशंसनम्
सूक्तस्यादौ मध्येऽन्त्ये च निविदां शंसनं वैश्यनाशकरम्
निविदामादौ मध्येऽन्त्ये च सूक्तस्य शंसनं क्षत्रियनाशकरम्
निविदामादावन्ते चाहावमन्त्रपाठो यजमानस्य उभयत प्रजानाशकरः
आख्यायिका --मरुत्वतीयशस्त्रस्य तद्याज्यायाश्च प्रशंसार्था ३.२०
वृत्रशब्दस्य श्रौतं निर्वचनम्
मरुतामिन्द्रकृतोपकारस्योल्लेखः
तस्यैतस्यार्थस्य मन्त्रसंवादेन दृढीकरणम्
मरुतामिन्द्रदत्तभागानां परिगणनम्
मरुत्वतीयशस्त्रस्य याज्याया विधानम्, प्रशंसा च
निष्केवल्यशस्त्रस्य प्रयोगसङ्ग्रहश्लोकः ३.२१
आख्यायिका-निष्केवल्यशस्त्रविधानार्था
इन्द्रस्य महत्त्वप्रयुक्त सत्कारविशेषस्योद्धारस्य करणीयत्वेन व्यवस्था
'क-शब्दस्य प्रजापतिवाचित्वे उदाहरणम्
उद्धारे देवानां स्वापेक्षितभागप्रार्थना
आख्यायिका-निष्केवल्यशस्त्रयाज्याविधानार्था ३.२२
निष्केवल्यशस्त्रीयधाय्यायाः प्रशंसार्था
निष्केवल्यशस्त्रात् पुरस्ताद् गेयस्य स्तोत्रियसाम्नस्तृचविधानार्था
लौकिकोदाहरणेन सामस्वरूपप्रशंसा
निष्केवल्यशस्त्रस्य याज्याया मन्त्रः, तद्व्याख्या च
धाय्याया विधानम्
याज्यायाः प्रशंसा
याज्यापाठे विशेषविधिः
आख्यायिका ऋक्सामयोः मिथुनम् ३.२३
सामसादृश्येन प्रशंसा
निष्केवल्यशस्त्रस्य प्रकारान्तरेण प्रशंसा
पुनः प्रकारान्तरेण प्रशंसा
गृहस्थपुरुषसादृश्येन प्रशंसा
स्तोत्रियसामविधिः ३.२४
अनुरूपसामविधिः
धाय्यायाः शंसनविधिः
निष्केवल्यशस्त्रस्य प्रगाथस्य शंसनविधिः
निविद्धानीय सूक्तस्य विधिः
निविद्धानीये सूक्ते ध्वनिविशेषविधिः
तृतीयपञ्चिकायाः तृतीयोऽध्यायः
आख्यायिका-तृतीयसवनविधानार्था ३.२५
तत्र सोमाहरणार्थमुत्पतत्सु छन्दस्सु जगतीवृत्तान्तकथनम्
त्रिष्टुभो वृत्तान्तकथनम्
गायत्री वृत्तान्तकथनम् ३.२६
स्वानभ्राजादीनां सोमपालकत्वान्वाख्यानम्
गायत्र्या गन्धर्वेण सह युद्धवृत्तान्तः
शल्यकस्योत्पत्तिकथा, वशाया उत्पत्तिकथा च
निर्दंशिसर्पस्य उत्पत्तिकथा, स्वजस्योत्पत्तिकथा च
मन्थावलानामुत्पत्तिकथा, गण्डूपदानामुत्पत्तिकथा च
अन्धाहेरुत्पत्तिकथा
सवनत्रयस्य उत्पत्तिकथा ३.२७
आख्यायिका-छन्दसामक्षरसङ्ख्यानिरूपणार्था ३.२८
तृतीयसवनस्यादौ आदित्यग्रहस्य विधिः ३.२९
आदित्यग्रहस्य याज्याया विधानम्
आदित्यग्रहे अनुवषट्कारभक्षयोर्निषेधः
सावित्रग्रहविधिः, वैश्वदेवशस्त्रीयप्रतिपद्विधिश्च
निवित्पदद्वारा सावित्रग्रहस्य प्रशंसा
वैश्वदेवशस्त्रे वायुदेवताकाया ऋचो विधिः
द्यावापृथिवीदेवताकस्य सूक्तस्य विधिः ३.३०
आर्भवसूक्तस्य विधानम्
आख्यायिका आर्भवसूक्तीयधाय्याविधानार्था
आर्भवसूक्तस्याभितो धाय्ययोः विधानम्
तत्रैव अपरयोः ऋचोर्विधानम्
मनुष्यगन्धादृभूणामन्तर्द्धानम्
वैश्वदेवसूक्तस्य शंसनविधिः ३.३१
आहावपर्याहावयोर्लौकिकदृष्टान्तेन प्रशंसापूर्वको विधिः
तत्र पर्याहावप्रशंसने दृष्टान्तान्तरम्
धाय्यानां शस्त्रयाज्यानां च प्रकृतौ विकृतौ चानन्यत्वविधिः
वैश्वदेवशस्त्रस्य समुदायाकारेण प्रशंसा
शंसन पूर्वकाले दिग्ध्यानविधिः
परिधानीयाया ऋचः - शंसनविधिः
शंसने प्रकार विशेषः
भूमिस्पर्शविधिः
वैश्वदेव्या याज्याया विधानम्
घृतयागसोम्ययागयोर्याज्याविधिः ३.३२
सौम्यायाज्यायाः प्रशंसा, अनुस्तरण्या गोः प्रशंसा च
घृतयागसहितस्य सौम्यचरोः प्रशंसा, होतुराज्यावेक्षणविधिश्च
वषट्कर्त्तुर्होतुरेव प्रथमतः सौम्यचरोर्भक्षणावेक्षणे, ततश्छन्दोगानाम्
आख्यायिका -आग्निमारुतशस्त्रविधानार्था ३.३३
रुद्रेण सह देवानां संवादः
रुद्रप्रजापत्योर्वृत्तान्तवर्णनम्
मनुष्योत्पत्तिवृत्तान्तवर्णनम्
मानुषनाम निर्वचनम्
आदित्यादिदेवतोत्पत्तिवर्णनम् ३.३४
भृग्वादीनाम् ऋषीणामुत्पत्तिवर्णनम्
पशूत्पत्तिवृत्तान्तवर्णनम्
आग्निमारुते शस्त्रे शंसनीयायाः ऋचो विधिः
तस्यामेवर्चि शाखान्तरीयपाठस्य वर्जनीयत्वम्
शंसनीयर्गन्तरविधिः
शंसनीयद्वितीयर्ग् प्रशंसा
आग्निमारुतशस्त्रस्य वैश्वानरीयसूक्तेनारम्भविधिः ३.३५
वैश्वानरीयसूक्ते विशेषविधिः
तत्र प्रामादिकस्य वर्णादिलोपरूपापराधस्य प्रतीकारः
मारुतसूक्तस्य शंसनविधिः
आग्निमारुतशस्त्रस्य प्रगाथद्वयस्य शंसनविधिः
प्रगाथद्वयस्य शंसनस्थाननिर्देशः
जातवेदस्य सूक्तस्य शंसनविधिः ३.३६
आपोहिष्ठीयसूक्तस्य शंसनविधि
अहिर्बुध्न्यदेवताकाया ऋचः शंसनविधिः
 देवपत्नीदेवताकयोर्ऋचोः शंसनविधिः ३.३७
राकादेवताकाया ऋचः शंसनविधिः
देवपत्नीराकादेवताकयोः ऋचोः शंसने पौवपर्यविचारः, तत्रपत्नीनां पूर्वभावित्वम्
राकाया भगिनीत्वेन पश्चाद्भावित्वमिति सिद्धान्तः
पावीरवीनामर्चः शंसनविधिः
यामीपित्र्ययोः शंसने पौर्वापर्यविचारः
यामीद्वयस्य शंसनविधानम्
पित्र्याणां तिसृणाम् ऋचां शंसनविधि।
पित्र्यास्वृक्षु व्याहावाव्याहवयोर्विचारः
ऐन्द्रीणां चतसृणाम् ऋचां शंसनविधिः ३.३८
ऐन्द्रीशंसनकालेऽध्वर्योः प्रतिगरमन्त्रे विशेषविधिः
वैष्णुवारुण्या ऋचः शंसनविधिः
वैष्णव्या ऋचः शंसनविधिः
प्राजापत्याया ऋचः शंसनविधिः
परिधानीयायाः विधिः व्याख्यानश्च
परिधानकाले होतुर्भूमिस्पर्शविधिः
आग्निमारुतयाज्याया विधानम्
तृतीयपञ्चिकायाः चतुर्थोऽध्यायः
आख्यायिका-अग्निष्टोमस्य सर्वंक्रतुप्रकृतित्वद्योतिका ३.३९
अग्नेर्युद्धप्रकारवर्णना
अग्निष्टोमस्य छन्दस्त्रय-सवनत्रय-युक्तत्वेन स्तुतिः
गायत्रीसाम्येन स्तुतिः
संवत्सरसाम्येन स्तुतिः
समुद्रसाम्येन स्तुतिः
अग्निष्टोमादर्वाचीनानां यज्ञानामग्निष्टोमप्राप्तिः ३.४०
पाकयज्ञानां सप्तत्वादिवर्णनम् ३.४०
दीक्षणीयेष्टिगतेडोपह्वानसादृश्येन पाकयज्ञानामग्निष्टोमप्राप्तिः
अग्निहोत्रस्य अग्निष्टोमप्राप्तिः
अग्निष्टोमगतप्रायणीयेष्टिसादृश्येन दर्शपूर्णमासयोरग्निष्टोमप्राप्तिः
अग्निष्टोमगतसोमद्वारा सर्वेषामौषधीनामग्निष्टोमप्राप्ति
अग्निष्टोमगतातिथ्यकर्मद्वारा चातुर्मास्ययागानामग्निष्टोमप्राप्तिः
प्रवर्ग्यसाम्येन दाक्षायणयज्ञस्याग्निष्टोमप्राप्तिः
पशुद्रव्यसाम्यात् पशुबन्धानामग्निष्टोमप्राप्तिः
दधिघर्मव्यवहारसाम्यादिडादधयज्ञस्याग्निष्टोमप्राप्तिः
उक्थ्यक्रतोरग्निष्टोमप्रवेशप्रदर्शनाय उक्थ्यक्रतुवर्णनम् ३.४१
अतिरात्राप्तोर्यामयोः क्रत्वोरग्निष्टोमप्रवेशप्रदर्शनाय तयोर्वर्णनम्
अग्निष्टोमात् प्राचीनानां यज्ञानां पराचीनानां क्रतूनाञ्चोल्लेखः
षोडशिचमसानां तत्पर्यायाणाञ्च वर्णनम्
षोडशिस्तोत्रसामस्यावृत्त्यैकविंशस्तोमसम्पादनम्
अग्निष्टोमे सर्वयज्ञक्रतूनामन्तर्भावस्योपसंहारः
अग्निष्टोमीयस्तोत्रियर्च्चा नवत्यधिकशतसङ्ख्यापरिगणनम्
अग्निष्टोमीयानां नवत्यधिकशतसङ्ख्याकानाम् ऋचामेकविंशतिसङ्ख्या-
. कांस्त्रिवृत्स्तोमान् परिकल्प्य तस्याद्वित्यसाम्यादग्निष्टोमप्रशंसा
अग्निष्टोमीयानां नवत्यधिकशतसङ्ख्यानाम् ऋचामेकविंशतिसङ्ख्याकां-
स्त्रिवृत्स्तोमान् परिकल्प्य गवामयनसत्रसाम्यादग्निष्टोमप्रशंसा
एकेनाग्निष्टोमानुष्ठानेनैव सर्वयज्ञक्रतुफलावाप्तिवेदनप्रशंसा
आख्यायिका-अग्निष्टोमस्य चतुष्टोमत्वेन प्रशंसार्था ३.४२
तत्र त्रिवृत्स्तोमस्तोत्रस्य प्रशंसादि
पञ्चदशस्तोमस्तोत्रस्य प्रशंसादि
सप्तदशस्तोमस्तोत्रस्य प्रशंसादि
एकविंशस्तोमस्तोत्रस्य प्रशंसादि
अग्निष्टोमस्य त्रिवृदादिस्तोमचतुष्टयसाध्यत्वेन प्रशंसाया उपसंहारः
अग्निष्टोमप्रयोगे त्रिष्टुबादीनां चतुर्णां स्तोमानां समुच्चयविधिः
अग्निष्टोमस्य अनुष्ठातृवेदित्रोस्तुल्यफलाधिकारित्वेन स्तुतिः
अग्निष्टोम- चतुष्टोम -ज्योतिष्टोम- नाम्नां निर्वचनानि ३.४३
अग्निष्टोमस्याद्यन्तराहित्येन प्रशंसा
यज्ञगाथा- अग्निष्टोमस्य आद्यन्ततुल्यत्त्वज्ञापिका
अग्निष्टोमस्य आद्यन्ततुल्यत्वे विचारः
अग्निष्टोमस्य साह्नत्वेनादित्यसाम्यात् स्तुतिः ३.४४
अनुष्ठाने त्वरायानिषेधः
त्रिषु सवनेषु शस्त्रस्योत्तरोत्तरध्वन्याधिक्यविधिः
सूर्यस्योदयास्तमयाभावात् तृतीयसवनेऽपि त्वरानिषेधसिद्धिः
सूर्यस्योदयास्तमयव्यवहारनिदानम्
सूर्यस्योदयास्तमयाभावज्ञानप्रशंसा

तृतीयपञ्चिकायाः पञ्चमोऽध्यायः
आख्यायिका-दीक्षणीयेष्टिसंस्थाख्यापनार्था ३.४५
दीक्षणीयेष्टेः पत्नीसंयाजान्तत्वतिरूपणम्
प्रायणीयेष्टेः शंयुवाकान्तत्वनिरूपणम्
आतिथ्येष्टेः इडान्तत्वनिरूपणम
उपसदिष्टिषु अनुष्ठेयविशेषप्रदर्शनम्
अग्नीषोमीयपशावनुष्ठेयविशेषप्रदर्शनम्
दीक्षणीयादीष्टिषु होतुरनुवचनस्य मन्द्रस्वरविधिः
अग्नीषोमीयपशौ होतुरनुवचनस्य यथेच्छस्वरविधिः
ज्योतिष्टोमस्याम्नादिप्राप्त्युपायभूतत्वाख्यानम्
तत्र ब्राह्मणानामेवार्त्विज्यविधानम्
ब्राह्मणेन छन्दोभिश्च सयुग् भूत्वा यज्ञसम्पादनम्
जग्ध-गीर्ण-वान्त-तुल्यार्त्विज्यकारिब्राह्मणानामधिकारनिषेधः ३.४६
ब्राह्मणानां जग्धतुल्यार्त्विज्यनिरूपणम्
गीर्णतुल्यार्त्विज्यनिरूपणम्
वान्ततुल्यार्त्विज्यनिरूपणम्
ज्योतिष्टोमानुष्ठाने प्रमादकृतस्य स्वल्पार्त्विज्यदोषस्य परिहाराय
कर्मान्ते वामदेव्यसामगानरूपप्रायश्चित्तविधिः
प्रायश्चित्तार्थगेये वामदेव्यनामस्तोत्रियसाम्नि त्रेधा विभज्य तत्र पुरुषः
-इतिशब्दस्य प्रक्षेपप्रकारोपदेशः
देविकानामपञ्चहविषां निर्वपनविधिः ३.४७
गायत्रं त्रैष्टुभं जागतमानुष्टुभमनु अन्यानि छन्दांसि
विद्वतप्रसिद्ध्या छन्दसां प्रशंसा
देविकानां पञ्चहविःषु पौर्वापर्यविचारः
तत्र बहूनां जायानामेकपतिकत्वमिति दृष्टान्तोपन्यासः
देवीदेवताकानां पञ्चहविषां निर्वपनविधि। ३.४८
गतश्रीणां परिगणनम् (श्रुतवान्, ग्रामणीः, राजन्यः)
देविकानाम्नां देवीनाम्नां च हविषां विकल्पेन प्रयोगविधिः
प्रजाकामस्य समुच्चयविधिः
धनकामस्य समुच्चयविधिः
समुच्चयफल दृष्टान्तोल्लेखः
आख्यायिका-उक्थ्यक्रतोर्विधानार्था ३.४९
एह्यू षु ब्रवाणि-इत्यृगाम्नानबीजकथनम्
प्रसङ्गतो भरद्वाजस्य ऋषेः स्वरूपवर्णनम्
साकमश्वनामसाम्नः नामनिर्वचनम्
उक्थस्तोत्रनिष्पादकत्वम्
प्रमंहिष्ठीयनामसाम्ना उक्थस्तोत्रप्रणयनम्
उक्थशस्त्रेषु प्रथमचमसगणे मैत्रावरुणस्य शस्त्रसूक्तविधिः ३.५०
द्वितीयचमसगणे ब्राह्मणाच्छंसिनः शस्त्रसूक्तविधिः
तृतीयचमसगणे अच्छावाकस्य शस्त्रसूक्तविधिः
सूक्तानां द्विदेवताकत्वेन प्रशंसा
उक्थ्यक्रतौ पोतुर्नेष्टुश्च ऋतुयाज-प्रस्थितयाज्यामन्त्राणां विधिः

चतुर्थपञ्चिकायाः प्रथमोऽध्यायः
आख्यायिका-षोळशिक्रतुविधानार्था ४.१
षोळशिशस्त्रस्य वज्रस्वरूपत्वेन प्रशंसा
शंसनकालनिरूपणम्
विहृताविहृतरूपाभ्यां द्वैविध्यम्
द्वयोः ऋचोर्विहृतपाठप्रकारः
प्रश्नोत्तराभ्यां षोळशिशब्दस्य निर्वचनम्
षोळशिशस्त्रीयानामृचां द्व्यक्षराधिक्येन षोडशिनः प्रशंसा
षोळशीतिनाम्नो निदानकथनम्
षोळशिशस्त्रार्थवेदितुः सत्यानृतावनुकूलाविति फलम्
गौरिवीतस्य साम्नः षोळशिसामत्वविधानम् ४.२
नानदस्य साम्नश्च षोळशिसामत्वविधानम्
गौरिवीतसामपक्षे षोळशिशस्त्रस्य विहृतपाठविधिः
नानदसामपक्षे षोळशिशस्त्रस्याविहृतपाठविधिः
षोळशिशस्त्रे गायत्रीपङ्क्त्योर्विहरणप्रकारोपदेशः ४.३
उष्णिग्बृहत्योर्विहरणप्रकारोपदेशः
द्विपदात्रिष्टुभोर्विहरणप्रकारोपदेशः
द्विपदाजगत्योर्विहरणप्रकारोपदेशः
अतिच्छन्दोनामनिर्वचनम्, तद्विधिश्च
महानाम्नीनामुपसर्गाणामुपसर्जनप्रकारोपदेशः ४.४
महानाम्नीनाम् ऋचां लोक त्रयसाम्येन प्रशंसा
विहरणनैरपेक्ष्येणाध्यापकैः प्रज्ञातानां नवानामनुष्टुभां विधिः
पुरुषविशेषमुपजीव्य विहृताविहृतयोः शस्त्रविशेषयोर्व्यवस्था
षोळशिशस्त्रस्य परिधानीयाया विधिः.
याज्यायाः ऋचो विधानं व्याख्या च
याज्याया ऋचः पादेषूपसर्गविधिः
आख्यायिका-अतिरात्रक्रतुविधानार्था ४.५
छन्दसामिन्द्रसहकारित्वप्रदर्शनम्
इन्द्रच्छन्दसामसुरनिराकरणत्वाख्यानम्
असुरनिराकरणे छन्दसां सौकर्याधिक्येन प्रशंसा
छन्दसामपिशर्वरनामव्यवहारस्य हेतुकथनम्
अतिरात्रक्रतौ षोडशिशस्त्रादूर्ध्वं त्रयो रात्रिपर्यायाः शंसनीयाः ४.६
रात्रिपर्यायेषु प्रथमपर्याये होतुः शस्त्रम्
त्रिष्वेव पर्यायेषु शस्त्रयाज्यायाविधिः
प्रथमपर्याये प्रयोगविशेषविधिः
द्वितीयपर्याये
तृतीयपर्याये
अतिरात्रक्रतौ पवमानस्तोत्रत्रयस्य रात्रौ प्रयोगाभावः, तत्प्रयोगाभावात् अह्नो रात्रेश्च समानभागयुक्तत्वं कथमिति प्रश्नः
रात्रेरपि प्रकारान्तरेण पवमानस्तोत्रत्रयविशिष्टत्वमित्युत्तरम्
पञ्चदशस्तोत्रोपेतमहर्भवति, न तथा रात्रिः तथा च अहश्च रात्रिश्चेत्येते समानभागयुक्ते कथमिति प्रश्नः
रात्रेरपि प्रकारान्तरेण पञ्चदशस्तोत्रत्वमिति समाधानम्
अपिशर्वराणि स्तोत्राणि द्वादश
रथन्तरसाम्ना निष्पाद्यस्य सन्धिस्तोत्रस्य त्रिधात्वम्
शस्त्रबाहुल्यस्य प्रशंसा, पुनः प्रशंसा च
चतुर्थपञ्चिकायाः द्वितीयोऽध्यायः
आख्यायिका-आश्विनशस्त्रविधानार्था ४.७
आश्विनशस्त्रीयर्चां सहस्रस्याश्विनसहस्रमिति पुरातनं नाम
आश्विनशस्त्रस्य शंसनस्येतिकर्त्तव्यताविधानम्
शंसने उपस्थानस्य लक्षणविधाने प्रतिपदो विधि।
प्रतिपद्विधौ विचारः
आग्नेयं काण्डम् ४.८
उषस्यं काण्डम्
ऐन्द्रं काण्डम्..
आश्विनं काण्डम्
आश्विनत्ववर्णनाय प्रश्नोत्तरे
आख्यायिका-आश्विनशस्त्रस्य प्रशंसार्था ४.९
अश्वतरीरथेनाग्नेः आजिधावनम्
अरुणैर्गोभिरुषसः आजिधावनम्
अश्वरथेनेन्द्रस्य आजिधावनम्
गर्दभरथेन आश्विनोराजिधावनम्
सौर्याणां मन्त्रसमूहानां सङ्ख्याविधानाय विचारः
त्रयाणां छन्दसां प्रारम्भनिर्णयाय विचारः
ऐन्द्रादिप्रगाथानां विधानाय प्रस्तावः ४.१०
तत्र सूर्यमतिलङ्घ्य शंसननिषेधः
आश्विनशस्त्रे ऐन्द्रप्रगाथस्य शंसनविधिः
रथन्तरयोनिप्रगाथस्य शंसनविधिः
मैत्रावरुणप्रगाथस्य शंसनविधिः
आश्विनशस्त्रस्य चितैधमुक्थमिति नामव्यवहारः
ब्राह्मणस्य परिधानीयायाविधिः ४.११
प्रजापशुकामस्य परिधानीयायाविधिः
आश्विनशस्त्रस्य तेजोब्रह्मवर्च्चसकामस्य परिधानीयाविधिः
वेदनपूर्वकानुष्ठानस्य नानाविधाप्रशंसा
याज्याद्वयविधानम्, तयोः प्रशंसा च
ब्राह्मणस्पत्यायाः बृहत्याश्च सूर्यानतिक्रमहेतुप्रदर्शनम्
चतुःसंस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य होत्रविधिसमापनम्
गवामयननामसंवत्सरसत्रस्य विधानारम्भः ४.१२
एकैकदिनसाध्यस्य सोमप्रयोगस्याहःशब्देन व्यवहारः
संवत्सरसत्रस्य आद्ये दिवसे अतिरात्रसंस्थस्य सोमस्य प्रयोगविधिः
द्वितीयदिने उक्थ्यसंस्थस्य सोमस्य प्रयोगविधिः
अग्निष्टोमसंस्थस्य सोमस्य च प्रयोगविधिः
द्वितीयदिनस्य आरम्भणीय नाम
आरम्भणीयनामतात्पर्यकथनम्
द्वितीयदिने चतुर्विशस्तोमविधिस्तत्प्रशंसा च
चतुर्विंशस्तोमस्य छन्दोगाम्नातस्वरूपप्रदर्शनम्
चतुर्विंशनामनिर्वचनम्, तत्स्तोमप्रशंसा च
गवामयननामविकृतियागे प्रकृतिवत् स्तोत्रशस्त्रविधिः
आरम्भणीयेऽहनि स्तोत्रसङ्ख्या ऋक्सङ्ख्या च
षष्ट्यधिकशतत्रयसङ्ख्याकानां स्तोत्रियाणां विधिः
आरम्भणीयाहस्याग्निष्टोमसंस्थत्वपक्षे बहिष्पवमानमाध्यन्दिन
 पवमानार्भवपवमानस्तोत्रेषु अष्टाचत्वारिंशस्तोमविधिः
छन्दोगाम्नातमष्टाचत्वारिंशस्तोमस्वरूपम्
पृष्ठस्तोत्रे चोदकप्राप्तस्य विकल्पितस्य सामद्वयस्य विविध प्रशंसा ४.१३
गवामयनादिषु सत्रेषु पृष्ठस्तोत्रे बृहद्रथन्तरयोः परित्यागनिषेधः
पृष्ठस्तोत्रे बृहद्रथन्तरयोरन्यतरपरित्यागे दोषाभावः
वैरूप-वैराज-शाक्वरसाम्नां परिचयादि
आरम्भणीयाहस्यानुष्ठानप्रशंसादि -
सत्रगतस्योत्तरपक्षस्य प्रत्यवरोहविधिः
संवत्सरसत्रस्य मध्याहस्य विषुवतो दिवाकीर्त्त्यनामहेतुः
संवत्सरसत्रस्य महाव्रतनामके उपान्त्येऽहनि निष्केवल्यशस्त्रे विशेषविधिः ४.१४
आद्यान्तयोः प्रायणीयोदयनीययोरतिरात्रसंस्थत्वविधिः
प्रायणीयोदयनीययोरनुष्ठानस्य तद्वेदनस्य च प्रशंसा

चतुर्थपञ्चिकायाः तृतीयोऽध्यायः
अभिप्लवषडहपूर्वभागानां ज्योतिर्गौरायुरिति याज्ञिक प्रसिद्धानां त्रयाणा-
मह्ना विधानम् ४.१५
अभिप्लवषडहोत्तरभागानामायुर्गौर्ज्योतिरिति याज्ञिकप्रसिद्धानां त्रयाणा-
मह्नां विधानम्
अभिप्लवषडहे संख्याविशेषाणां विधानम्, प्रशंसा च
अभिप्लवषडहस्यैकस्मिन् मासि पञ्चकृत्व आवृत्तेर्विधानम् ४.१६
पञ्चसु षडहेषु प्रथमस्य विध्यनुवादप्रशंसे
द्वितीयस्य, तृतीयस्य
चतुर्थस्य, पञ्चमस्य ६३४
तस्यैव षडहपञ्चकस्य पुनः प्रशंसा
संवत्सरसत्राणां प्रकृतिभूतस्य गवामयनस्य विधिः ४.१७
आख्यायिका-दशमाससम्पाद्यस्य गवामयनस्य प्रशंसा
द्वादशमाससम्पाद्यस्य गवामयनस्य प्रशंसा
आदित्यानामयनाङ्गिरसामयनयोः सत्रयोर्विधानार्था
गवामयनविकृतिरूपस्य आदित्यानामयनस्याहःक्लृप्तिविधानम्
अङ्गिरसामयनस्याहःक्लृप्तिविधानम्
आदित्यानामयनाङ्गिरसामयनयोरभिप्लवषडहपृष्ठषडहयोर्वर्णनम्
गवामयनादिषु सत्रेषु पूर्वोत्तरयोर्मासषट्कयोः मध्यवर्त्तिनो
विषुवन्नामकस्याह्नो विधानम् ४.१८
छन्दोगाम्नातस्येकविंशस्तोमस्य स्वरूपवर्णनम्
एकविंशस्तोमस्यादित्यसाम्येन प्रशंसा, तत्र शाखान्तरीयश्रुतिश्च
विषुवतोऽह्नः मासषट्कयोरतिरिक्तत्वमादित्यसाम्येन प्रशंसां च
उभयतः दशकद्वयस्य विधानम्
स्वरसामाख्यानामह्नां प्रशंसा
स्वरसामाख्यानामह्नामेव परस्सामेति नामान्तरम्
स्वरसामाख्येष्वहस्तु सप्तदशस्तोमानां प्रशंसा
विषुवत एव प्रशंसामभिप्रेत्य तद्रूपत्वेनोपचरितस्यादित्यस्य प्रशंसा
स्वरसामाख्यानामह्नां विधानम्, स्वरसामनामनिर्वचनञ्च ४.१९
स्वरसामभ्यः सर्वेभ्योऽधस्तात् अभिजिदाख्यस्याह्नः उपरिष्टात् विश्वजिदाख्यस्याह्नो विधानम्
विषुवत्यहनि महादिवाकीर्त्त्यादिपञ्चसामविधानम्
महादिवाकीर्त्त्यस्य परिचयः, तस्य पृष्ठसामत्ववर्णनं च
विकर्णस्य परिचयः, तस्य ब्रह्मसामत्ववर्णनं च
भाषाख्यसाम्नः परिचयः, तस्य अग्निष्टोमसामत्ववर्णनं च
बृहद्रथन्तरयोस्साम्नोर्माध्यन्दिनपवमानार्भवपवमानयोर्गेयत्वम्
प्रातरनुवाकस्य चोदकप्राप्तकालबाधनाय कालान्तरविधानम्
गवामयनादिके विकृतौ सवनीयपशुविषये विशेषविधिः
सामिधेनीविषये विशेषविधिः
निष्केवल्यशस्त्रे एकपञ्चाशतं द्विपञ्चाशतं वा शस्ता निविदाधानम्
ततस्तावतीनामेवर्चां शंसनविधानम्
दूरोहणनामकस्य सूक्तस्य शंसनविधिः, तत्प्रशंसा च ४.२०
हंसवतीतिप्रसिद्धस्यर्चः शंसनविधिः, तद्व्याख्यानं च
हंसवतीनाममन्त्रस्य तात्पर्यवर्णंनादि
स्वर्गकामस्य हंसवतीस्थाने तार्क्ष्यसूक्तशंसनविधिः
तार्क्ष्यसूक्तस्य प्रथमायाः ऋचो व्याख्यानादि
द्वितीयस्या ऋचो व्याख्यानादि
तृतीयस्या ऋचो व्याख्यानादि
दूरोहणसूक्तशंसने आरोहप्रकारोपदेशः ४.२१
अवरोहप्रकारोपदेशः
पशुकामस्य मिथुनसूक्तानां शंसनविधिः
विषुवन्नामकस्याहो मनुष्यसाम्येन प्रशंसा – ४.२२
विषुवद्विधौ कश्चिद् विचारः, विषुवत्प्रशंसा च
महाव्रताख्येऽहनि कस्यचित् पशोर्विधानम्, तद्देवताप्रशंसा च

चतुर्थपञ्चिकायाः चतुर्थोऽध्यायः
आख्यायिका-द्वादशाहक्रतुविधानार्था ४.२३
शाखान्तरीयविधिश्रवणात् द्वादशाहयागस्य विध्युन्नयनम्
द्वादशाहयागस्य अहःक्लृप्तिप्रदर्शनम्
व्यूढद्वादशाहयागस्य विधिः ४.२४
व्यूढद्वादशाहे दीक्षादिसङ्ख्याविकल्पं बाधित्वा नियमः
उपसस्तु च विशेषविधिः
द्वादशसु दिनेषु सोमाभिषवविधिः
दीक्षोपसत्सुत्यादिनसङ्ख्यानां प्रशंसा
बृहत्यादिच्छन्दोविषयकविचारः
द्वादशाहयागस्य यजनयाजनाधिकारिणोर्निर्णयः ४.२५
द्वादशाहे दीक्षां प्राप्तवत्सु यजमानेषु दीक्षाप्राप्तेः प्रशंसा
यजमानपापविनाशहेतुत्वात् ऋत्विजः प्रशंसा
द्वादशाहयागस्य ज्येष्ठत्वेन प्रशंसा
ज्यैष्ठ्यश्रैष्ठ्यहेतुत्वे उदाहरणप्रदर्शनम्
द्वादशाहयागे पापपुरुषस्य याज्यत्वनिषेधः
व्यूढद्वादशाहे प्रथमैकादशद्वादशदिनव्यतिरिक्तो यो नवरात्रः, तत्र
ये त्रयस्त्र्यहाः सम्पन्नाः तेषां प्रशंसा
आख्यायिका-द्वादशाहयागस्य दीक्षायाः कालविशेषविधानार्था ४.२६
द्वादशाहयागे दीक्षायाः कालविशेषविधिः
दीक्षार्थिनालब्धस्य प्राजापत्यपशोर्विधानम्
आप्रीयाज्यासु च विशेषविधिः
सामिधेनीषु च विशेषविधिः
पश्वङ्गे पशुपुरोडाशे च विशेषविधिः
यथ ऋष्याप्रियो भवन्ति'-इत्यत्र विचारः
'यद्देवत्यः पशुस्तद्देवत्यः पुरोडाशः' इत्यत्र विचारः
वायुप्रजापत्योरभिन्नत्वे मन्त्रप्रमाणप्रदर्शनम्
भरतद्वादशाह-व्यूढद्वादशाहयोः सत्रत्वे बिशेषविषयः
आख्यायिका-व्यूढद्वादशाहप्रशंसार्था ४.२७
छन्दसां व्यूहनविधिः, तत्प्रशंसा च
बृहद्रथन्तरयोः साम्नोः प्रशंसार्था
श्यैतनौधसयोः साम्नोर्वृष्टिधूमरूपत्वेन प्रशंसा
देवयजनशब्दस्य विवक्षितार्थव्याख्यानम्
चन्द्रमसि कृष्णरूपप्रसङ्गाद् यागेषु मुख्यत्वेन शुक्लपक्षस्य विधिः
पशुशब्दस्य विवक्षितार्थव्याख्यानम् (पुष्टिहेतुः पशुः)
द्यावापृयिव्योः परस्परमुपकार्योपकारकसम्बन्धवर्णनम्
आख्यायिका-पृष्ठस्तोत्रोपयुक्तसाम्नां विधानार्था ४.२८
बृहद्रथन्तरवैरूपवैराजशाक्वररैवतसाम्नामुत्पत्तिकथा
बृहदादीनां षण्णां साम्नां पृष्ठस्तोत्रसाधनत्ववर्णनम्
षड्विधपृष्ठस्तोत्रसामाधारत्वेन षड्विधच्छन्दसामुपन्यासः
गायत्र्यादिकल्पनाप्रकारवेदनपूर्वकानुष्ठानस्य प्रशंसा

चतुर्थपञ्चिकायाः पञ्चमोऽध्यायः
द्वादशाहक्रतौ प्रायणीयं नाम प्रथममहः, उदयनीयं नाम द्वादशमहः,
अविवाक्यं नामैकादशमहः, तद्व्यतिरिक्तानां नवानामहां
प्रथमेऽहनि देवता-स्तोम-साम-च्छन्दसां विधानम् ४.२९
प्रथमेऽहनि मन्त्राणां लक्षणतो नामतः प्रतीकादिभिश्च विधिः ४.३०
द्वितीयेऽहनि देवता-स्तोम-साम-च्छन्दसां विधानम्
मन्त्राणां लक्षणतो नामतः प्रतीकादिभिश्च विधिः