अथर्ववेदः/ऋषिसूची

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ


अगस्त्यः ६,१३३.
अङ्गिराः २, ३५; ४,३९; ५,१२; ६,४५-४८; ७,५२-५३; ७, ८२;७,९५; १९,२२; १९, ३४-३५.
अङ्गिराः अथर्वा, भृगुः द्र.
अजमीढः २०,१४३,१-७.
अत्रिः २०,१२,७. ।
अथर्वा १,१-३; १,९-११; १, १५; १, २०-२१; १.२३; १,२७; १,३०; १,३४-३५; २,३-४; २,७; २, १३; २,१९-२३; २, २९; २, ३४; ३, १-५; ३,८; ३,१०; ३,१५-१६; ३,१८; ३, २६-२७; ३, ३०; ४, ३-४; ४, १०; ४, १५; ४,२८; ४,३०, ४,३४; ५, ५-८; ५,११; ५,२४; ५,२८; ६,१-७; ६,१३; ६,१७-१८; ६,३२,३; ६, ३६-४०; ६,५०; ६, ५८-६२; ६,६४-६९; ६,७३, ६,७८-८१; ६, ८५-९०; ६, ९२; ६, ९७-९९; ६, १०९-११३; ६, १२४-१२६; ६, १२९-१३२ ; ६, १३८-१४०; ७,१-८; ७,१४-१५; ७,१९; ७, ३५-३९; ७,४७-५१; ७,५४; ७,५८; ७,६३; ७, ७३-७७; ७,८०-८१; ७,८३-८६; ७,९०-९२; ७, ९६-९७; ७, ९९; ७, १०२-१०४; ७, ११०-१११; ८, ७, ८, ९; ९, १-२; १०, ३; १०,७; १०,९; ११,२-५; ११, ९; १२, १; १५, १-१८; १८, १-४; १९, १४-२०; १९,२३-२४; १९,२६; १९,३७-३८. अथर्वा कृतिः, बृहद्दिवः, वसिष्ठः द्र.
अथर्वा कृतिः सिन्धुद्वीपो वा १,६.
अथर्वाङ्गिराः ४,८; ६,७२; ६,७४, ६,८३-८४, ६, ९४; ६, १०१; ६, १२८; ७, ७८; ७,१२०-१२३;१९,३-५.
अथर्वाचार्यः ८,१०.
अथर्वा (?) वसिष्ठो वा ४,२२,
अप्रतिरथः १९,१३.
अयास्यः २०,१६; २०,९१.
अश्वसूक्ती गोषूक्ति° द्र.
अष्टकः २०,२५,७ २०.३३.

आङ्गिरसो द्युतानो मारुतस्तिरश्चीर्वा २०, १३७,७-११
अथर्वणः भृगुः द्र.
आयुः २०,११९,१.

इन्द्राणी २०,१२६.
इरिम्बिठिः २०, ३-५; २०, ३८, १-३; २०,४४; २०,४६; २०,४७,७-९.
उच्छोचनः ६,१०३.
उद्दालकः ३,२९; ६,१५.
उन्मोचनः ५,३०; ६,१०५.
उपरिबभ्रवः ६,३०-३१; ७,९-१०; ७,७९.

ऋभुः ४,१२.

कपिञ्जलः २,२७, ७,१००-७.१०१.
कबन्धः ६,७५-६.७७.
कलिः २०,९७.
कश्यपः १०,१०; १२,४; १२,५-११. कश्यपः मरीचिः द्र.
काङ्कायनः ६,७०; ११,११.
काण्वः २,३१-३२, ५,२३.
कुत्सः १०,८; २०,८,२; २०,१३.३, २०,१०७, १४-१५; २०,१२३.
कुरुस्तुतिः २०,४२.
कृतिः सिन्धुद्वीपः अथर्वा वा १, ६.
कृष्णः २०,१७,१-११; २०,८९, २०,९४.
कौरुपथिः ७,६०; ११,१०,
कौशिकः ६, ३५; ६, ११७-१२१; १०, ५, २५-३६.


खिलम् २०,४८,१-३; २०,४९.

गरुत्मान् ४,६-७; ५,१३; ६,१२; ६,१••; ७,९३; १०,४.
गार्ग्यः ६,४९; १९,७-८.
गृत्समदः २०, २०, ५-७; २०, ३४; २०, ५७, ८-१०; २०,६७,४-७; २०,९५, १.
गोतमः २०,१,२, २०,१३,२; २०,१५; २०,२५, १-६, २०,४१; २०,५६; २०,६३,४-६; २०,१०९.
गोपथः १९,२५; १९.४७-५०.
गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ २०,२७-२९; २०,३९, २-५, २०,६१: २०, ६२,८-१०: २०,१०६.

चातनः १,७-८; १,१६; १,२८, २,१४; २,१८, २, २५; ४,३६; ५,२९; ६,३२,१-२; ६,३४: ८, ३-४.

जमदग्निः ६,८-९; ६,१०२.
जाटिकायनः ६.३३; ६,११६.

तिरश्चीराङ्गिरसो द्युतानो मारुतो वा २०, १३७.७-११.
त्रिशोकः २०,२२,१-३, २०,४३.

देवजामयः २०,९३,४-८.
देवरातः शुनःशेपः द्र.
देवातिथिः २०,१२०.
द्युतानो मारुतस्तिरश्चीराङ्गिरसो वा २०,१३७,७-११.
द्रविणोदः १,१८.
द्रुह्वणः ६,६३.

नारायणः १०,२; १९,६.
नृमेधः २०,५८,१-२; २०, ६२, ५-७; २०.६४.१-३; २०, १००; २०, १०४, ३-४ २०.१०५,१-३; २०,१०८.
नोधाः २०,९,१-२; २०,३५; २०,४९,४-५

पतिवेदनः २,३६.
परुच्छेपः २०,६७,१-३; २०,७२, २०,७५.
पर्वतः २०,६३,७-९; २०,१११.
पुरुमीढः २०,१४३,१-७.
पुरुमीह्लः २०,१०३,१. पुरुमीह्लः सुदीतिः द्र.
पुरुषः जगद्बीजम् ३,६.
पुरुहन्मा २०,८१; २०,९२, १६-२१; २०,१०५, ४-५.
पुष्टिगुः २०,५१,३-४.
पूरणः २०,९६,१-५.
पैजवनः सुदाः द्र.
प्रगाथः २०,८५, १-२; २०,९३,१-३.
प्रचेताः ६,४५-४८; २०,९६,२४.
प्रजापतिः २,३०; ४,३५; ६, ११; ७,१०७; १६,१-२; १९,४६
प्रत्यङ्गिरसः १०,१.
प्रमोचनः ६,१०६.
प्रशोचनः ६,१०४.
प्रस्कण्वः ७,४० -४६; २०,४७, १३-२१; २०,५१,१-२.
प्रियमेधः २०,१८,१-३; २०,२२, ४-६; २०,९२, १-१५.

बभ्रुपिङ्गलः ६,१४.
बादरायणिः ४,३७-३८; ७,६१; ७,११४.
बुधः २०,१३७,२.
बृहच्छुक्रः ६,५३.
बृहद्दिवः २०,१०७,४-१३.
बृहद्दिवोऽथर्वा ५,१-३.
बृहस्पतिः १०,६.
ब्रह्मा १,१७, १,१९; १,२२; १,२४; १, २६; १,३१-३२; २,१५-१७; २, २४, २, ३३; ३, ११-१२; ३,१४, ३,२३; ३,२८; ३,३१; ४,५; ४,१६ ४,२१; ४,३३, ५,९-१०; ५, २०-२१; ५,२५-२७; ६,२६; ६,४१; ६, ५४-५५; ६. ७१; ६, ११४-११५; ७, २०; ७, २१; ७, २२-२३; ७, २५; ७, ३३-३४; ७,५५-५६; ७,६२; ७,६८- ६९; ७,१०८-१०९; ७,११६; ८, १-२; ९,४; ९,६-७; ९, ९-१०; १०,५, ३७-४१; ११,१; ११,७; १३,१-९; १६,३-४; १७, १; १९, १; १९, ९; १९, १०-१२, १९, २१; १९, २८-३०; १९, ३६; १९, ४०-४३; १९,५१-५२; १९,५८-७ ब्रह्मा भृग्वङ्गिराः द्र.
ब्रह्मास्कन्दः ४,३१-३२.

भगः ६,८२.
भरद्वाजः २, १२; १९,४९; २०, ३६; २०,५८, ३-४; २०,६३,३; २०,९०.
भर्गः २०,१०३,२-३; २०,११३; २०,११८,१-२.
भागलिः ६,५२.
भारद्वाजः २०,८,१.
भार्गवः ७,११८-११९.
भार्गवो वैदर्भिः ११,६.
भुवनः २०,१२४,४-६.
भुवनः साधनो वा २०,६३,१-३.
भृगुः ३,१३; ३,२४-२५; ४,९ ४,१४ ६,२७-२९; ६, १२२-१२३; ७, १६-१८; ७, ५७; ७.८९; ७, ११२-११३; ७, ११५; ९,५; १२, २; १९,३२-३३; १९,४४-४५; १९,५३-५५.
भृगुराथर्वणः २,५.
भृग्वङ्गिराः १,१२-१४; १,२५; २,८-१•; ३,७; ३,११; ४,११; ५,४; ५,२२; ६,२०; ६,४२-४३; ६, ९१; ६, ९५-९६; ६,१२७; ७, ३१-३२; ७,९८; ८,८, ९,३; ९,८; ११,१२; १९,२७; १९,३९.
भृग्वङ्गिरा ब्रह्मा १९,७२.

मधुच्छन्दाः २०,२६, ४-६; २०, ३८, ४-६; २०,३९,१; २०,४०; २०,४७,४-६; १०-१२: २०, ५७, १-३; २०, ६०, ४-६; २०, ६८-७१; २०,८४.
मयोभूः ५,१४, ५,१८-१९.
मरीचिः कश्यपः ७,६४.
मातृनामा २,२ ४,२०; ८,६.
मारुतस्तिरश्चीराङ्गिरसो द्युतानो वा २०, १३७,७-११.
मृगारः ४,२३-२९.
मेधातिथिः ७,२६-३०; २०,१८,१-३.
मेधातिथिर्मेध्यातिथिश्च २०,१४३,९.
मेध्यातिथिः २०,९,३-४; २०,१०; २०,४९,६-७; २०,५०; २०, ५२-५३; २०, ५७, ११-१६; २०,५९, १-२; २०,८५,३-४; २०,९९; २०, १०१: २०,१०४,१-२; २०,११६; २०,११८, ३-४, मेध्यातिथिः मेधातिथि: द्र.

यक्ष्मनाशनः २०,९६,६-१०.
यमः ६,४५-४६; ४७; ४८; ७, २४; ७, ६६; ७,१०५-१०६; १२, ३; १६, ५-९; १९,५६-५७.
ययातिः २०,१३७,४-६.

रक्षोहा २०,९६,११-१६.
रेभः २०,५४-५५.

वत्सः २०,१०७,१-३; २०,११५; २०,१३८.
वरुणः ७,११७.
वरुः सर्वहरिर्वा २०,३०-३२.
वसिष्ठः १. २९; ३,१९-२२; २०,१२,१-६; २०, १७,१२; २०,१८,४-६; २०, ३७; २०,५९.३-४; २०,७३,१-३; २०,८२; २०,८७; २०, ११७; २०,१२१.
वसिष्ठः अथर्वा (?) वा ४,२२.
वसिष्ठः शक्तिर्वा २०. ७९.
वसुक्रः २०,७३,४-६, २०,७६.
वामदेवः ३,९; ७,५९; २०,१३,१; २०,७७; २०,८८; २०, १२४, १-३; २०, १३७,३; २०,१४३,८.
विरूपः २०,१,३.
विवृहा २०,९६,१७-२३,
विश्वमनाः २०,६४,४-६, २०,६५-६६.
विश्वामित्रः २,२४; ३, १७; ५, १५-१६; ६,४४; ६,१४१-१४२; २०,१,१; २०,६; २०,७,४; २०,८,३; २०,११; २०, १३, ४; २०,१९; २०,२०,१-४; २०,२३; २०,५७,४-७; २०, ८६; २०,१०२.
विश्वामित्रो गोतमो विरूपश्च २०,२.
विहव्यः १०,५,४२-५०.
वीतहव्यः ६,१३६-१३७.
वृषाकपिः २०,१२६.
वेनः २,१; ४,१-२.
वैदर्भिः भार्गवः द्र.

शंयुः २०,७८, २०,८०; २०,८३, २०,९८,
शक्तिर्वसिष्ठो वा २०,७९.
शन्तातिः १,३३; ४,१३, ६,१०; ६,१९; ६,२१-६.२४; ६,५१; ६,५६-६.५७; ६,९३, ६,१०७; ७.७०-७.७२; ११,८.
शम्भुः २,२८,
शशकर्णः २०,१३९-१४२.
शिरिम्बिठिः २०,१३७,१,
शुक्रः २,११; ४,१७-१९; ४,४०; ५, १४; ५,३१; ६.१३४-१३५; ७,६७, ८,५.
शुनःशेपः ६,२५; ७,८८; २०,२६,१-३; २०,७४; २०,१२२.
शुनःशेपो देवरातः २०,४५.
शौनकः २,६; ६,१६; ६,१०८; ७,११-१३; ७,८७.
श्रुतकक्षः सुकक्षो वा २०, ११०.
श्रुष्टिगुः २०,११९,२.

सर्पराज्ञी २०,४८,४-६.
सर्वहरिर्वरुर्वा २०,३०-३२.
सविता २,२६; १९,३१.
सव्यः २०,२१.
साधनो भुवनो वा २०,६३,१-३. सावित्री सूर्या द्र. ।
सिन्धुद्वीपः १,४-५; ७,९४; १०,५,१-२४; १९,२.
सिन्धुद्वीपः अथर्वा कृतिर्वा १,६.
सुकक्षः २०,७, १-३; २०,४७, १-३; २०,११२; २०,१३७,१२-१४,
सुकक्षः श्रुतकक्षो वा २०,११०.
सुकक्षः सुतकक्षो वा २०,६०,१-३.
सुकीर्तिः २०,१२५.
सुतकक्षः सुकक्षो वा २०,६०,१-३.
सुदाः पैजवनः २०,९५,२-४.
सुदीतिः २०,१०३,१.
सुदीतिपुरुमीह्लौ २०,१०३,१.
सूर्या सावित्री १४,१-२.
सोभरिः २०,६२,१-४,
सौभरिः २०,१४, २०,११४.

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=अथर्ववेदः/ऋषिसूची&oldid=369528" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्