सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.6 षष्ठप्रपाठकः/1.1.6.7 सप्तमी दशतिः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो अधि येषु वर्धते |
आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहद्विचक्षणः || ५५४ ||

अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो बृहद्देवेषु हरयः |
वि चिदश्नाना इषयो अरातयोऽर्यो नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः || ५५५ ||

उद्वद्भार्गवम्


एष प्र कोशे मधुमां अचिक्रददिन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुष्टमः | अभ्य्ऱी३तस्य सुदुघा घृतश्चुतो वाश्रा अर्षन्ति पयसा च घेनवः || ५५६ ||

प्रवद्भार्गवम्

प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युर्न प्र मिनाति सङ्गिरं |
मर्य इव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा || ५५७ ||

धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः |
हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिर्वृथा पाजांसि कृणुषे नदीष्वा || ५५८ ||


वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्नां प्रतरीतोषसां दिवः |
प्राणा सिन्धूनां कलशां अचिक्रददिन्द्रस्य हार्द्याविशन्मनीषिभिः || ५५९ ||

त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुह्रिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि |
चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदृतैरवर्धत || ५६० ||

इन्द्राय सोम सुषुतः परि स्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह |
मा ते रसस्य मत्सत द्वयाविनो द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः || ५६१ ||


असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत् |
पुनानो वारमत्येष्यव्ययं श्येनो न योनिं घृतवन्तमासदत् ||५६२ ||

प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽसिष्यदन्त गाव आ न धेनवः |
बर्हिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिस्रुतमुस्रिया निर्णिजं धिरे || ५६३ ||

अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मघ्वाभ्यञ्जते |
सिन्धोरुऽच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते || ५६४ ||

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः |
अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इद्वहन्तः सं तदाशत || ५६५ ||
[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी

५५५ अचोदसो नो इति

उद्वद्भार्गवम् (सामराजं विशालं वा उद्वत्)। ऋग्वेदः ९.७९.१। सोमयागे उदयनीयेष्ट्यौद्गात्रम्।


५५७ प्रो अयासीद् इति

प्रायणीयेष्टिषु औद्गात्रम्

प्रो अयासीद् इन्दुर् इन्द्रस्य निष्कृतम् इति प्रवद् ऋचा च साम्ना चैतद् अहः प्रणयन्ति। उभौ वर्णौ समृद्ध्यै। प्रेति भृगवः प्रेत्य् अङ्गिरसः प्रेत्य् आदित्या स्वर्गं लोकम् आरोहन्। प्रेत्य् एवैतेन स्वर्गं लोकम् आरोहन्ति॥जै.ब्रा. ३.१८८

सप्तम अह -- "प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतम्"इति प्रवत्यो भवन्ति प्रणिनीषेण्यमिव ह्येतदहः– तां.ब्रा.१४.३.४