सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.5 पञ्चमप्रपाठकः/1.1.5.2 द्वितीया दशतिः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि |
युधेदापित्वमिच्छसे || ३९९ ||

१अ
१छ्

यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुषे |
सखाय इन्द्रमूतये || ४०० ||

२अ
२छ्

आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात समन्यवः |
दृढा चिद्यमयिष्णवः || ४०१ ||

३अ
३छ्

आ याह्ययमिन्दवेऽश्वपते गोपत उर्वरापते |
सोमं सोमपते पिब || ४०२ ||

४अ
४छ्

त्वया ह स्विद्युजा वयं प्रति श्वसन्तं वृषभ ब्रुवीमहि |
संस्थे जनस्य गोमतः || ४०३ ||

५अ
५छ्

गावश्चिद्धा समन्यवः सजात्येन मरुतः सबन्धवः |
रिहते ककुभो मिथः || ४०४ ||

६अ
६छ्

त्वं न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे |
आ वीरं पृतनासहं || ४०५ ||

७अ
७छ्

अधा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम ईमहे ससृग्महे |
उदेव ग्मन्त उदभिः || ४०६ ||

८अ
८छ्

सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवक्षणे |
अभि त्वामिन्द्र नोनुमः || ४०७ ||

९अ
९छ्

वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्भरन्तोऽवस्यवः |
वज्रिञ्चित्रं हवामहे || ४०८ ||

१०अ
१०छ्