सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.4 चतुर्थप्रपाठकः/1.1.4.5 पञ्चमी दशतिः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानां |
अरिष्टनेमिं पृतनाजमाशुं स्वस्तये तार्क्ष्यमिहा हुवेम || ३३२ ||
तार्क्ष्यसाम

त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रं |
हुवे नु शक्रं पुरुहूतमिन्द्रमिदं हविर्मघवा वेत्विन्द्रः || ३३३ ||

यजामह इन्द्रं वज्रदक्षिणं हरीणां रथ्य३ं विव्रतानां |
प्र श्मश्रुभिर्दोधुवदूर्ध्वधा भुवद्वि सेनाभिर्भयमानो वि राधसा || ३३४ ||

सत्राहणं दाधृषिं तुम्रमिन्द्रं महामपारं वृशभं सुवज्रं |
हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः || ३३५ ||

यो नो वनुष्यन्नभिदाति मर्त उगणा वा मन्यमानस्तुरो वा |
क्षिधी युधा शवसा वा तमिन्द्राभी ष्याम वृषमणस्त्वोताः || ३३६ ||

यं वृत्रेषु क्षितय स्पर्धमाना यं युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते |
यं शूरसातौ यमपामुपज्मन्यं विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्रः || ३३७ ||

इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीराः |
वीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गीर्भीरिडया मदन्ता || ३३८ ||

इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रैरयत्सगरस्य बुध्नात् |
यो अक्षेणेव चक्रियौ शचीभिर्विष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमुत द्यां || ३३९ ||

आ त्वा सखायः सख्या ववृत्युस्तिरः पुरू चिदर्णवां जगम्याः |
पितुर्नपातमा दधित वेधा अस्मिन्क्षये प्रतरां दीद्यानः || ३४० ||

को अद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हृणायून् |
आसन्नेषामप्सुवाहो मयोभून्य एषां भृत्यामृणधत्स जीवात् ||३४१ ||