सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.4 चतुर्थप्रपाठकः/1.1.4.1 प्रथमा दशतिः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः |
तां आ मदाय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ || २९३ ||

१अ
१छ्

इम इन्द्र मदाय ते सोमाश्चिकित्र उकिथनः |
मधोः पपान उप नो गिरः शृणु रास्व स्तोत्राय गिर्वणः || २९४ ||

२अ
२छ्

आ त्वा३द्य सबर्दुघां हुवे गायत्रवेपसं |
इन्द्रं धेनुं सुदुघामन्यामिषमुरुधारामरङ्कृतं || २९५ ||

३अ
३छ्

न त्वा बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीडवः |
यच्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु न किष्टदा मिनाति ते || २९६ ||

४अ
४छ्

क ईं वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे |
अयं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः शिप्र्यन्धसः || २९७ ||

५अ
५छ्

यदिन्द्र शासो अव्रतं च्यावया सदसस्परि |
अस्माकमंशुं मघवन्पुरुस्पृहं वसव्ये अधि बर्हय || २९८ ||

६अ
६छ्

त्वष्टा नो दैव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः |
पुत्रैर्भ्रातृभिरदितिर्नु पातु नो दुष्टरं त्रामणं वचः || २९९ ||

७अ
७छ्

कदा च न स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे |
उपोपेन्नु मघवन्भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते || ३०० ||

८अ
८छ्

युङ्क्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः |
अर्वाचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि || ३०१ ||

९अ
९छ्

त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्वज्रिन्भूर्णयः |
स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि || ३०२ ||

१०अ
१०छ्