सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.3 तृतीयप्रपाठकः/1.1.3.6 षष्ठी दशतिः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

न किष्टं कर्मणा नशद्यश्चकार सदावृधं |
इन्द्रं न यज्ञैर्विश्वगूर्तमृभ्वसमधृष्टं धृष्णुमोजसा || २४३ ||

१अ
१छ्

य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रुभ्य आतृदः |
सन्धाता सन्धिं मघवा पुरूवसुर्निष्कर्ता विह्रुतं पुनः || २४४ ||

२अ
२छ्

आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये |
ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये || २४५ ||

३अ
३छ्

आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः |
मा त्वा के चिन्नि येमुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव तां इहि || २४६ ||

४अ
४छ्

त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यं |
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः || २४७ ||

५अ
५छ्

त्वमिन्द्र यशा अस्यृजीषी शवसस्पतिः |
त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्पुर्वनुत्तश्चर्षणीधृतिः || २४८ ||

६अ
६छ्

इन्द्रमिद्देवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे |
इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये || २४९ ||

७अ
७छ्

इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम |
पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत || २५० ||

८अ
८छ्

उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते |
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव || २५१ ||

९अ
९छ्

यथा गौरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणं |
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब || २५२ ||

१०अ
१०छ्