सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/आरण्यकगेयः/भारुण्डसाम१(इमंस्तोम)

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
भारुण्डसाम

इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया ।
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥६६।।, ऋग्वेदः १.९४.१


॥ अथ भारुण्ड साम॥
हाउ(३) । ऊऽ२वदः । (त्रिः) । वदोवदः । ( त्रिः) । वदोनृम्णानिपुरायः । (त्रिः) । यमोहाउ । ( त्रिः) । पितरोहाउ । (त्रिः) । भारुण्डोहाउ । (त्रिः) । इमꣳस्तोमाम् । अर्हातेजा । तावेदसहोयेऽ३ । होयेहोये ॥ हाउ (३) । ऊऽवदः । (त्रिः)। वदोवदः । (त्रिः) । वदोनृम्णानिपुरायः । ( त्रिः) । यमोहाउ । (त्रिः) ! पितरोहाउ । (त्रिः) । भारुण्डोहाउ । (त्रिः। रथामिवा । संमाहेमा । मानीषयहोयेऽ३ । होयेहोये ॥ हाउ(३) । ऊऽ२वदः । (त्रिः) । वदोवदः । (त्रिः) । वदोनृम्णानिपुरायः । (त्रिः) । यमोहाउ (त्रिः) । पितरोहाउ । (त्रिः) । भारुण्डोहाउ । (त्रिः)। भद्राहिनाः । प्रमातिरा । स्यासꣳसदहोयेऽ३ । होयेहोये। हाउ (३) । ऊऽ२वदः । (त्रिः) । वदोवदः । (त्रिः) । वदोनृम्णानिपुरायः । (त्रिः)। यमोहाउ । (त्रिः) । पितरोहाउ । ( त्रिः) । भारुण्डोहाउ । (त्रिः) । अग्नाइसख्याइ । माराइषामा । वायंतवहोयेऽ३ । होयेहोये॥ हाउ ३) । ऊऽ२वदः । (त्रिः) । वदोवदः । (त्रिः) । वदोनृम्णानिपुरायः । (त्रिः) । यमोहाउ । (त्रिः)। पितरोहाउ । (त्रिः) । भारुण्डोहाउ । (द्वि) । भारुण्डोऽ३हाउ । वा॥ ए। वदोवदोन॒म्णानिपुराययमोवापितरोभारुण्डः। ए। वदोवदोनृम्णानिपुराययमोवापितरोभारुण्डः । ए। वदोवदोनृम्णानिपुराययमोवापितरोभारुण्डाऽ२३४५ः ॥ ( दी० १५४।प० ११८। मा० ११३ )७(दि।७)

पाठान्तरम्

भारुण्डसाम.

x॥ अथ भारुण्डस्य पाठान्तरम् ॥

उद्वयाम् । तमसस्पारीऽ२ । ज्योतिःपश्यन्तउत्तराऽम् । स्वःपश्यन्तउत्तराऽ२म् । देवन्देवत्राऽ२सूऽ२३४रीम् । अगन्मज्योतिरुत्तमाऽ१म् । स्वसारः । आतोतुनआतोतूऽ३४ । औहोवा । ओऽ२वातः । (त्रिः) । वातोवातः । (द्विः) । वातोनृम्णानिपूऽ३याः । यमोहाउ । ( त्रिः) । पितरोहाउ । (त्रिः) । भारण्डोहाउ । (त्रिः) । इमाꣳस्तोऽ२३४माम् । अर्हातेऽ२३४जा । तावेदसेऽ३ । होइ । होइयेऽ३ । (त्रिः) । होइये । (त्रिः) । उऽ२वातः । (त्रिः) । वातोवातः । (द्विः) । वातोनृम्णानिपुराऽ३याः । यमोहाउ । (त्रिः) । पितरोहाउ । (त्रिः) । भारण्डोहाउ । (त्रिः) । स्थामीऽ२३४वा । सम्माहेऽ२३४मा । मानीषया । (त्रिः) । होइ । होइयेऽ२ । (त्रिः) । होइये । (त्रिः) । उऽ२वातः । (त्रिः। वातोवातः। (द्विः) । वातोनृम्णानिपुराऽ३याः । यमोहाउ । (त्रिः)। पितरोहाउ । (त्रिः) । भारण्डोहाउ । (त्रिः)। भद्राहीऽ२३४नाः । प्रमातीऽ२३४रा । स्यासꣳसदेऽ३ । होइ । होइयेऽ३ । (त्रिः) । होइये । (त्रिः)। उऽ२वातः । (त्रिः। वातोवातः । (द्विः) । वातोनृम्णानिपुराऽ३याः । यमोहाउ । (त्रिः) । पितरोहाउ । (त्रिः)। भारण्डोहाउ । (त्रिः) । अग्नाइसाऽ२३४ख्याइ । माराइषाऽ२३४मा । वायन्तवाऽ३ । होइ । होइयेऽ३ । (त्रिः) । होइये । (त्रिः) । उऽ२वातः । (त्रिः) । वातोवातः । (द्विः)। वातोनृम्णानिपूऽ३याः । यमोहाउ । (त्रिः) । पितरोहाउ । (त्रिः)। भारण्डोहाउ । (त्रिः)। भारण्डाऽ३४औहोवा । ए। वातोनृम्णानिपुरयद्यमःपितरोभारण्डः। (द्विः)। ए । वातोनृम्णानिपुरयद्यमःपितरोभारण्डाऽ२। ईऽ२३४५॥१॥

x अस्य साम्नः पितृयज्ञादौ व्यवहारो दृश्यते इति सत्यव्रतः। अत्र स्वरविषये सम्प्रतिपन्नं प्रमाणन्नोपलभ्यते। यथामातृकं स्वरा निर्दिष्टाः
[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी

द्र. यज्ञसारथिगानम्

भारुण्डोपरि टिप्पणी

श्मशानतः ग्रामंप्रति आगमनकाले -- उद्वयं तमसस्परीति एतामृचं जपन्तो यन्ति तत्तमसः पितृलोकादादित्यं ज्योतिरभ्यायन्ति तेभ्य आगतेभ्य आञ्जनाभ्यञ्जने प्रयच्छन्त्येष ह मानुषोऽलङ्कारस्तेनैव तं मृत्युमन्तर्दधते - शतपथ १३.८.४.७

यथा अथर्वपरिशिष्टे कथनमस्ति, रुण्डः कोपि हीनांगः, अत्यंगः, अनङ्गः जायते, तत् अस्ति। मृत्योरनन्तरं सर्वाधिकापेक्षा भवति यत् प्रेतस्य प्रयाणं तेनार्जितेन ज्ञानेन सह भवेत्। यदि एवं भवति, तर्हि तस्य जन्मः हीनांगः न भविष्यति, सः पूर्वजन्मस्य स्मृतिं धारयिष्यति, एवं कथितुं शक्यन्ते। अतः भा-रुण्डः।