सदस्यसम्भाषणम्:Tkkaushikrao

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

भवता क्रियमाणं कार्यं सम्यगस्ति। अनुवर्तयतु। https://sa.wikisource.org/s/y6v अस्मिन् पुस्तके भवतः रुचिः भवितुमर्हति। लब्धे समये अत्र कार्यं कर्तुं शक्नोति। Soorya Hebbar १७:२४, २८ जनवरी २०१९ (UTC)

अस्मिन् पुटे मया सह सम्भाषितुम् इच्छति चेद् सम्भाषणात् प्राग् {{ping|Soorya Hebbar}} इति टङ्कणं करोतु। सम्भाषणानन्तरं हस्ताङ्कनं करोतु। विकिमध्ये चत्वारि tild~ (~~~~) स्थापयामः चेद् हस्ताङ्कनं भवति। Soorya Hebbar १७:३०, २८ जनवरी २०१९ (UTC)

https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Extension:UniversalLanguageSelector/Input_methods/sa-transliteration


उद्धरणे दोषः : <ref> दोषपूर्णा शृङ्खला; रिक्ताधाराः अपि सनामकः भवेयुः ।

 


@Soorya Hebbar: नमस्ते । अत्र इत्थं सम्भाषणस्य भवतां पुठं प्रविश्य तत्र सम्भाषणस्य च को भेदः ? Tkkaushikrao (सम्भाषणम्) १०:२७, २८ एप्रिल् २०२० (UTC)

भारतीय-विकिसोर्स्-पाठशुद्धिस्पर्धा मे २०२०[सम्पाद्यताम्]

नमस्ते,

भारतीय-विकिसोर्स्-पाठशुद्धिस्पर्धायां भवान् भागं गृह्णाति इति हर्षस्य विषयः । तत्र भवता केषां पृष्ठानां पाठशुद्धिः करणीया इति विवरणम्, काश्चन विशेषसूचनाः च अधः सन्ति । कृपया पश्यतु ।

-Sayant Mahato (सम्भाषणम्) ०७:२१, ३० एप्रिल् २०२० (UTC)विकिस्रोतः:भारतीय-विकिसोर्स्-पाठशुद्धिस्पर्धा मे २०२० स्पर्धायां कार्यं विना क्लेशम् आनन्देन प्रचलतीति चिन्तयामि। कोऽपि क्लेशः अस्ति चेत् निस्सङ्कोचं प्रष्टुम् अर्हति। धन्यवादाःSoorya Hebbar (चर्चा) ०४:२४, ३ मे २०२० (UTC)

@Soorya Hebbar: नमस्ते । एवम् । प्रदत्तं कार्यं समाप्तप्रायमस्ति । स्पर्धायाः "मम कार्यस्थितिः" इत्यस्मिन् पृष्टे सन्देशं प्रेषित्वानस्मि । मया सम्पादितेषु पृष्टेशषु कुत्रचित् दोषाः परिष्करणीयाः अंशाः वा भवतां दृष्टिगोचरे पतन्ति चेत् कृपया मामवश्यं सूचयन्तु । सादरप्रणामाः धन्यवादाश्च । Tkkaushikrao (सम्भाषणम्) ०४:३५, ३ मे २०२० (UTC)

@Tkkaushikrao: नमस्काराः! भवता क्रियमानं कार्यम् अन्येषां कृते उत्साहवर्धकम् वर्तते। श्रीपाञ्चरात्ररक्षा.djvu/१०७ इत्यस्य पुटस्य वर्णपरिवर्तनं न जातं, कृपया तत् परिवर्तयतु ।

भवतः नूतना कार्यावली योजिता वर्तते । पश्यतु - विकिस्रोतः:भारतीय-विकिसोर्स्-पाठशुद्धिस्पर्धा मे २०२०/कार्यसूची - Sayant Mahato (सम्भाषणम्) ०४:५२, ३ मे २०२० (UTC)

भवतः कार्यं पुनः सूचितम्। धन्यवादाः

Soorya Hebbar (चर्चा) ०३:२३, ७ मे २०२० (UTC)

Indic Wikisource Proofreadthon third prize[सम्पाद्यताम्]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

Special Bronze Barnstar.png Congratulations!!!
Dear Tkkaushikrao, the results of the Indic Wikisource Proofreadthon have been published.You won third place in this contest from your community. Congratulations !!!

The Centre for Internet & Society (CIS-A2K) will need to fill out the required information in this Google form to send the contest prize to your address. We assure that this information will be kept completely confidential. Please confirm here just below this message by notifying ( "I have filled up the form. - ~~~~") us, when you filled up this form. You are requested to complete this form within 7 days.

Thank you for your contribution to Wikisource. Hopefully, Wikisource will continue to enrich your active constructive editing in the future.

Thanks for your contribution
Jayanta (CIS-A2K)
Wikisource Advisor, CIS-A2K

I have filled up the form. - Tkkaushikrao (सम्भाषणम्) ०६:२३, १६ मे २०२० (UTC)

Indic Wikisource Proofreadthon eGift Voucher[सम्पाद्यताम्]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

$1000 Amazon.com Giftcard.png Congratulations!!!
Dear Tkkaushikrao, As per Indic Wikisource Proofreadthon result, we have sent eGiftVoucher via E-mail provided us by you. Congratulations !!!

Please confirm here just below this message by notifying ("I have redeemed the eGift Voucher. - ~~~~") us, when you redeem the eGift Voucher.

Thank you for your contribution to Wikisource. Hopefully, Wikisource will continue to enrich your active constructive editing in the future.

Thanks for your contribution
Jayanta (CIS-A2K)
Wikisource Advisor, CIS-A2K

I have redeemed the eGift Voucher. - Tkkaushikrao (सम्भाषणम्) १६:४५, ७ जुलै २०२० (UTC)

Indic Wikisource Proofreadthon II 2020[सम्पाद्यताम्]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=सदस्यसम्भाषणम्:Tkkaushikrao&oldid=273672" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्