विकिस्रोतः:भारतीय-विकिसोर्स्-पाठशुद्धिस्पर्धा आगष्ट् २०२१/ग्रन्थाः

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
भारतीय-विकिसोर्स्-पाठशुद्धिस्पर्धा आगस्ट्~ 2021
 मुख्यपृष्ठम् भागग्राहिणः कार्यविभागः नियमाः ग्रन्थाः पुरस्काराः प्रगतिः साहाय्यम् & चर्चा इतिवृत्तम् 

ग्रन्थाः

ग्रन्थाः
क्र.सं ग्रन्थः प्रकाशनवर्षम् पृष्ठानि
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् 1933 1112
कादम्बरीकथासारसङ्ग्रहः 1925 80
शङ्करदिग्विजयः 1956 178
बृहत्स्तोत्ररत्नाकरः (प्रथमः भागः) 1953 539
[[अनुक्रमणिका:|अमुकः]] अमुकम् एतावन्ति
[[अनुक्रमणिका:|अमुकः]] अमुकम् एतावन्ति