पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/१६९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


१७६ म्रुद्राराक्षसे

परिहृत एव । तदेवमनुग्रहीतास्मत्पक्षो राक्षसोपदेशप्रवणो महीयसां म्लेच्छबलेन परिवृतः पितृवधामर्षी पर्वतकपुत्रो मलयकेतुरस्मान- भियोक्तुमुद्यतः। सोऽयं व्यायामकालो नोत्सवकाल इति दुर्गसं- स्कारे प्रारब्धव्ये किं कौमुदीमहोत्सवेनेति प्रतिषिद्धः।

     राजा–आर्य, बहु प्रष्टन्यमत्र ।
     चाणक्यः वृषल, विश्रब्धं पृच्छ । ममापि बह्वारव्येयमत्र ।
     राजा–सोऽप्यस्य सर्वस्यानर्थस्य हेतुर्मलयकेतुः कस्मादपक्रा-

मन्नुपेक्षितः ।

    चाणक्यः—-वृषल, अनुपेक्षणे द्वयी गतिः निगृःह्येत वा प्रतिश्रुतं

राज्यार्द्ध्ं प्रतिपाद्येत वा । निग्रहे तावत्पर्वतकोऽस्माभिरेव व्यापादित ‌-‌------------------------------------------------------------

१ For °मनु° G. reads सु°, E. °मुप°; बलो for पक्षो G.; B. N. E.H. add

भ्रत्य before पक्षो; E. reads राक्षसस्योप° and B. N. add श्रवण before अवणो; राज after म्लेच्छ B. E. N. G; M. R.om. परिवृतः. २°वधादमर्षितहः E.; बधामर्षितः B. G. N.३ इति after this B. N.and G. which also adds तत् before सो. ४ अतो before this B. G. N.;आ° for प्र° B. N.;एवा E; विधातव्ये for प्रारब्धव्ये G.; for नोत्सवकाल before this E. reads नंसुरगसि- कायाः; षिद्धम् £or °षिद्धः M. R.; G. om. इति प्रतिषिद्धः• ५ Om. R.; G adds मया after अत्र. ६ विसर्वम् E.; E. has मयापि for ममापि; G. has अस्ति for अत्र at the end of the speech. After this B. N. H. add राजा । एष पृच्छामि। चाण°।अयमप्येष कथयमि; G.has only the first of these speeches and then omitting राजा goes on with आर्य योयम् &c.; E. has वृषल before अह° in the second speech. ७ आर्य योस्य E.; आर्य योयमस्माकम् G.; B. E. N. add एव after सर्वस्य; B. N. om. स्य in अनर्थस्य. After °केतुः B. N. add स; and आर्येण after कस्मात्; G. after हेतुः reads सक्रथं मलयकेतुरूपक्रामन् &c;E. do. reading °रपक्रा° for °रुपक्रा°; M. R. agree with text reading कस्मादुपक्रा° ८ M. om. वृषल and for अनुपे° has उपे°; B. N. after वृषल read मलयकेतो- रपक्रमणानुपेक्षणे; G.मलयकेतोरनुपेक्षितोपक्रमेण E.H.मलयकेतावनुपेक्षितापक्रमणे- B. N. G. read स्यात् । अनुगृह्येत before निगृह्येत; E. has only स्यात् After चा B. N. have अनुग्रहे पूर्वप्रति° &.G. has अनुग्रहे तावत्पूर्वप्रति' &c. E. has only पूर्वप्रति &c. ९ Om. B. E. N.; G. reads दीयतेस्य for प्र-वा; अस्य before पर्वत' B. E. N.; G. reads त्वस्य पिता for तावत् B. E. N. G. also om. एव further on.

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/१६९&oldid=161446" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्