पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/55

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
५४
कुमारसम्भव

हेमाम्भोरुहशस्थानां तहाप्यो धाम सांप्रतम् ॥४४॥
भुवनालोकनप्रीति: खर्गिभिर्नानुभूयते ।
खिलोभूते विमानानां तदापातभयात्पथि ॥४५॥
यञ्चभिः संभृतं हव्यं विततेष्वध्वरेषु सः ।
जातवेदोमुखान्मायो (८)मिषतामाच्छिनत्ति नः ॥४६ ॥
उच्चैरुच्चैःश्रवास्तेन हयरत्नमहारि च ।

मेव। शिथत पति शेषं शिष्टम् । कर्मण्य प्रत्ययः । “विष्व. न्यत्रोपयुज्यते” इति नपुंसकत्वम् । तहि कमककमलानि क गतानौत्याह-मेति। हेमाम्भोरहाण्येव शस्थानि तेषां तु सस्य वाप्यः तहाप्य एव धाम स्थानम्। सर्वाण्यप्यत्यावा खदौर्घिकाखेव प्रतिरोपितवानित्यर्थः ॥४४॥

 भुवनेति ॥ तस्य तारकस्यापासासमापत्तभयाहिमानानां पथि खिलीभूनेऽप्रतीभूते सति । "हे खिलाप्रहते समे" इत्यमरः । खर्गिभिः देवैः भुवनामामालोकने पौति: मानुभू यते ॥ ४५॥

 यवभिरिति । यज्वाभिर्विधिवदिष्यति। “यन्या त विधिनेष्टवान्" इत्यमरः ॥ "सयजो निष्” इति निष्प्र व्ययः । विततेष्वध्वरेषु योष संभृतं दत्तं व्यं हविर्मायौ मायावौ ॥व्रौधादित्वादिनिप्रत्ययः ॥ स तारको नीऽस्माकं मिषतां पश्यताम् । पश्यत्स सखित्यर्थः । “षष्ठी चानादर इति षष्ठी। जातवेदा वहिरव मुखं समाजातवेदोमुखात प्राचिनति। पाक्षिप्य मातीत्यर्थः ॥ ४६ ॥

 उचैरिति । किति चार्थः। तेन तारकेशोरवत उच्चै:- श्रवा नाम । यो खमिव इयरनम् पखवेष्टः । "रङ्ग श्रेष्ठे


(८) पिबताम्।