पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/५०२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


सप्तदशः सर्गः । २ दृष्टिप्रपातवशतोऽपि पुरारिसूनो- स्ते नामपाशघनबन्धविपत्तिदुःखात् । इन्द्रादयो मुमुचिरे खयमस्य देवाः सेवां (८)व्यधुर्निकटमेव महाजिगीषोः ॥ ७ ॥ (६)उद्दीप्तकोपदहनोऽथ सुरेन्द्रशत्रु रङ्गाय सारथिमवोचत चण्डबाहुः । निःश्वमस्य ये अनिलाः वायवः तैः आकुलानि व्याप्तानि मलिननीत्यर्थः । मुखानि आननानि येषां तादृश: । अतएव रणस्य रणात् । सम्बन्धविवक्षया पञ्चमीस्थाने षष्ठीप्रयोगः । विमुख: वैमुख्यं गताः सन्तः विपदः तककतोपद्रवस्य नेत्यर्थः। नाशः अभाव एव हेतुः कारणं तस्मात् हेतोः स्वशरः हरस्य सम्बन्धिनः सुनः कार्तिकेयस्य समषं निकटम् अगमन् गतवन्तः ॥ ३ ॥ दृष्टौति । त इन्द्रादयः इन्द्रप्रभृतयः अष्टदिगशाःकर्ताः । पुरस्य विपुरस्य अरेः शत्रोः हरस्य सम्बन्धिनः स्नः कुमारस्य दृष्टे: नेत्रस्य यः प्रपातः पतनं तस्य वशतः मात्रतः एव प्रभवणे यथः । नागपाशेः नागपाशाख्यशरैः घनः निविडः बन्धः वन्धनमेव विपत्तिः विपद् तया यत् दुःखं क्लेशः तस्मात् सुसु चिर सुता बभूवुः । तथा महतः प्रबलस्य जिगीषोः जेतु- मिच्छोः अस्य कार्तिकेयस्य निकटं समीपम्। कर्म। स्वयम् rikसना नवपरिणेत्यर्थः । एत्य आगम्य सेवां स्तुतिमित्यर्थः । tडः ठतवतः ॥ ७ ॥ अथ डीने त्यादिना ओकद्वयेनाह- डीतेति । मा इति च ॥ अथ अनन्तरं देवानां नाग (८) व्यधुश्च पुनरत्य । (e) उदाप्रकोपदहनोऽथ सुरेशत्रः, उक्तकोपदहन प्यसुद्रस्नुः ।