पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४७१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


२३२ कुमारसम्भवे किं बूथ () व्योमचरा महासुराः (२)मरारिसूनुप्रतिपक्षवर्तिनः। मदौयबाणव्रण(वैना हि सा धुना कथं (४ विश्रुतिगोचरौक्कृता ॥४०॥ (५)कटुचरैः प्रालपथाम्बरस्थिताः शिशोर्बलात् षदिनजातकस्य किम्। प्रकम्पितं विधूनितम् अशेषाणां सर्वेषां जगतां वधं त्रिभुवनं येन तथोकोऽपि सन् कोधात् रोषत् हेतोः अकम्पत। चकस्ये। क्रोधजनित स्पनस्य चिरसिद्धत्वादिति भावः । दिवं गगनम् । आकाशस्य जनानित्यर्थः । अभ्यधात् अब्रवीच ॥ ३८ ॥ किमिति । स्मरस्य कामस्य सम्बन्धी यः अरिः शुaः हरः तस्य सम्बन्धिनः सूनोः तनयस्व कार्तिकेयस्य प्रतिपडे आनुकूल्ये वर्तन्ते तिष्ठन्ति ये तथोक्तः । तत्सम्बोधने रे स्मरारिः ननुप्रतिपक्षवर्तिन; ब्योमचरा: आकाशविहारिणः महासुराः महन्त देवाः। यूयमति कर्तृपदसूक्षम्। किं वाक्यमिति शेषः। श्रेय कथय। युभिरेवं न वक्तव्यमिति भावः। अधमा इदानीं सा प्रवर्तिनीत्यर्थः। मदीयानां मम निधनां बालानां शराणां यनि व्रणनि इतानि तेषां सब निधनी या बेदाना व्याला खा। कर्मभूता। युभिरिति कर्तृपदसूत्रम्। कथं हि विधृतेः विवरणस्य चरोत विषयौघात। विस्मृतेत्यर्थः । संस्तवेदना सुभिर्न ६र्तव्येति भावः ॥ ४० ॥ क्टरैरिति ॥ २ अम्बरस्वितः गमनविहारिकः सुराः। (९) हे । (२) मशरि । (5) वेदगमडsgनैव । (४) विस्मृत्य मताः ज्ञपुष्ठतः। (9) वटुरैरारटथ, कटुञ्जरैरीरयष।