पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४५३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


२B सरस्वती तस्थुर्विननक्षितिपातः (८)तरुननद्वारवरप्रशोधके ॥ ३॥ स द्वारपालेन पुरः प्रहर्थितान् कृतानतीन् (eबाहुवरानधिश्रितान्। महाहवबोधिविधूननोद्धतान्। (१)ददर्श (२)राजा (३)पुतनाधिपान् (eबहून्। (५)बलौ बलारातिबलातिशातनं दिग्दन्ति(३)नादद्वगाशनवनम्। सबन्धिनः अधिपाः अध्यक्षाः। कर्तारः । विमत्रः अवन पराजितत्वादिति भावः । क्षितिपालैः नृपतिभिः सह आकर्णा तस्य तारकस्य यत् अङ्गस्य चत्वरस्य द्वारं प्रवे वरं तस्य सम्बन्धिनि वरे श्रेष्ठ प्रकोष्ठके अबकाचे तर चितवन्तः । प्रभुप्रतयेति भावः ।। स इति । स राजा तारकासुः वार्ता। इरपात्रे ररक्षकेण । कर्ता । पुरः सुसुखतः प्रदर्णितान् पयसt शापितान् । तथा वाता नतिः प्रणमो यैः तथाभूताम्। तर वा षरान् श्रेष्ठान् महाबाइन्। तया महान् अवश्वः । आह्वः युई स एव अम्भोधिः समुद्र तस्य यत् विधून विलोड्नं तेन ऽवतान् गर्विताग्। तथा बहन भनेकान्। गेम सैन्यानां प्रधिपाग्रे प्रधशन् । तथा अधिष्ठितान् खंसु' अवक्षितारं ददर्जा अवश्वकपमा ।ei बहति । अथ पगन्तरं बसस्त्र बशपुरस्य सवधि (८) तदाहारि ब4िःप्रकोष्ठकेतदाशारबहिःप्रकोध्वे (e) वाइवराम्। (१) ननन्द । (२) दैत्धः, पश्यन्। (३) मुक्तसुधाध् ! (७) निजाम् ()ततः। (1) दागद्धगायनकः दागद्वतानक्षत्रम् ।