पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४४४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


चतुः । २ , . , } मतनगुप्तविंस्लु अर्जित र्विलोवषंण्डारयितै (लेखणे: (८वरप्रणlहै: प्रमप्रभेदुरै वचालतामादधिरतरां दिशः ॥ ४२॥ दन्तीन्द्र६दानद्ववारिवौचिभिः सद्योऽपि नद्यो (१)बहुधा पुपूरिरे । (२धारारजोभिस्तुरगैः क्षतैर्युता याः पङ्गतामेत्य रथैः स्थलीकृताः ॥४३॥ महेति । दिशः पूर्वोदय । कवीहै। मदत गजाना रियो गुरुभिः अत्युच्चैः गर्जितैः गर्जनैः । तथा विलीलाः वधा: याः घण्टाः तासां रतैि: शहै। तथा रणेषु संग्रामेषु ललैः उकटैः प्रमदानाम् महानन्दानां शबू गमिति भावः। भेदुः प्रणशकारिभिः वीराणां पराक्रान्तयोधानां प्रपादैः वणिभिः। करवैः। वाचाल सुखरत्वम् । कर्मभूताम्। शदधिरे धृतवत्यः ॥ ४२ ॥ दन्तीति॥ दन्तीन्द्राणां गजपतीनां सम्बन्धिनः वे पूगस्य मदस्ख सम्बन्धिनः द्रवाः सुतयः ते एव वारौणि शिनि तेषां मैचिमि’ -प्रवाहैः । कर्तभिः । मयः। हर्मभूताःसद्यः तत्क्षणमेव बहुधा नानाप्रकार्य पुपूरिरे रिताः । याः नद्यः पूरिता इति शेषः । तुरगैः अहैः। तृभि: । तै: डवितेः धारायाः प्रान्तभूमिः रक्षोभिः रेणुभिः (८) वीरप्रभेदैः। (e) दानाधिदगडूत। (९) ब३ ताः। (२) धरारजोभितुरगशतैर्युतं घः पश्यतामेत्थ नुस्ख़्क्ष तम्, धारा रजोभिस्तुरगैः चितिस्ता या षतायैव र्यैः चौत । (७) रथयोश्चकैः ।