पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४०९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


०६८ सुमारसम्भवे दिग्दन्तिनां वार्(ि?विहारभाजो कराहतै(२र्भामतरैस्तराः । आप्लावयन्तों मुहुरालाल (३)श्रेणिं तरूणां (४)निजतौरजानाम् ॥२५॥ ()लौलारसाभिः सुरकन्यकाभि: ( हिरण्मयौभिः सिकताभिरुच्चः। अङ्गरागैः कुङ्मप्रभृतिभिः। करणैः । पिञ्जरं पौतघणं वारीणां जलानां पुरं प्रवाहः यस्याः तथाभूतां स्वर्गधुनीं खर्गगङ्गां मन्दाकिनौमित्यर्थः । कर्मभूताम् । प्रपेदिरे प्राप्तवन्तः ॥ २४ ॥ अनन्तरं दिग्दन्तिप्रभृतिभिः चतुर्भिः ओोकैः खगैश्वनीं वर्णयति दिग्दन्तौति । स्वर्गधुनीं किंभूताम् । वारिणि जले विहारं ड़ां भजन्स कुर्वन्तीति तथोक्तानां दिशां पूर्वादीनां ये दन्तिनाः गजाः ऐरावतप्रभृतयः तेषां सम्बन्धिभिः करैः शरैः कटुभिः । आहतैः ताड़ितैः प्रक्षिप्त रित्यर्थः । अतएव भीम तरैः अत्यन्तभयोत्पादकैः तर: प्रवाहैः । करणै: । निजत जयायतटे जायन्ते उत्पद्यन्ते ये तथोतानां तरूणां पाद पानां सम्बन्धिनीम प्रलवासस्य मूत्रस्थजलधारवष्टमस्य श्रेरि पतिम् । कर्मभूताम् । सुङ वारंवारं यथा तथा बाह्वयत सर्चायतीं पूरयन्तौमित्यर्थः ॥ २५ ॥ लेति । पुनः कीदृशैौम्। लीलारसाभि: द्वानुरः aाभिः ड़ितौभिरित्यर्थः । सुरकन्यकाभिः देवपुभिः (6) विश्वरीलाम्। (२) भीमवराहयूथैः शंसयन् सादरमद्रिपुत्रीमहेशपुत्रायं पुर ष्ठरोगाः ॥ ४ कार्तिकयः पुरत पीतो वियचरैखडतरैस्तरः।(6) श्रेणी, वेषम् । (४) तरंजनाम् । (d) ओशखाभिः। (शिखाभिरुतामिःशिलाभिः सिकताभिः।