पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४१०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


ब्रह्ममे । १६ माणिक्यगर्भाभि(७सहिताभिः प्रशर्यतौरी बरवेदिकाभिः ॥ २९ सौरभ्यलुब्धभमरो(८पगतै- र्हिरण्यहंसावलिकलिलोलैः । चामौकटैयैः कमलैर्विनिद्रः च्युतैः परागैः (४)परिपिङ्गतोयाम् ॥२७ कुतूहलादूद्रष्टमुपागताभिः (१तोरथिताभिः (२)सुरसुदीभिः । तथा हिरण्मयीभिः त्वर्णमयीभिः सिकताभिः वालुकाभिः। तया मणिवयनि गर्भ७ मध्य यु यासां तथोक्ताभिः माणिक्य शुक्लाभिरित्यर्थः । उपाहिताभिः विरचिताभिः उच्चैः महतीभिः बरवेदिकाभिः श्रेष्ठयेदिभिः प्रकीर्णानि बप्तानि तीराणि सेवतभूमयः यस्याः तथाभूताम् ॥ २६ ॥ सौरभ्येति । पुनः कीदृशम् । सौरभ्यलुब्धैः सौमध्य च यटैः भ्रमरैः कथं भि: उपगतैः शब्दायमानैरित्यर्थः । हिर एह्सान सुधर्मशलानां या: आव: श्रेणयः तासां या केचिः औीड़ा तया । हेतौ तृतीय। लालैः च शनै: चामी- रॉयैः सुवर्णनिर्मितैः विनिर्दे: प्रस्फ टेहैः कमलैः पलैः हिप्तम् अतएव युतैः कमलपतितैः परागैः पुष्यरजोभिः। करणैः । परिपितोयं पीतजलाम् ॥ २७ ॥ कुतूहलादिति । पुनः किंप्रकाराम् । कुतूलात् कौतुकात् हेतोः द्रष्ट्र नेक्षितुम् उपागताभिः आगताभिः । अतएव तौरस्खिप्तभिःतटवतिभिः। अतएव अभ्युर्मिराजि र्भिरा. (७) डषोहिताभिः । (८) अव: । (८) परिप्रियाम् । '\) तर खिताभिः । (२) सुरकन्यकाभिः १४