पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४०२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वयमेकशः । ११ (१)सुरालयालोकनकौतुकेन मुदा (२)शुचिस्मेरबिलोषगते। दधुः कुमारस्य मुखारविन्दे इष्टि' इषत्साध्वस(३)कातरान्तास् ॥१२॥ सहेलहास४)च्छुरिताननेन्दु- स्ततः कुमारः पुरतो (५)भविष्णुः। तथोक्तान अस्मि न भवामि । त्व' पुरः अग्रे सरतीति पुरःसरः अग्रगामी भव । इत्थम् एवंप्रकारेण स्वर्गे प्रवेष्ट' गन्तु कलह विवादं परस्परमिति भावः । वितेनुः कृतवन्तः । अग्नप्रवेशे शत्रुकृतविषदाशयेति भवः ॥ ११ ॥ सुरालयेति । ते सुराः । कर्तारः । सुराणां देवानां यः आलयः स्व: तस्य आलोकनेन दर्शनेन यत् कौतुकम् आझादः तेन। हेती तृतीया । शचीनि विश्वानि स्मेराणि ईषद्धास्य- युक्तानि च विलोचनानि नयनानि येषां तथाभूताः सन्तः विषज्ञः शत्रभ्य: जातंन साध्वसेन भयेन हेतुना कात: विठलः अन्तः प्रान्तदेशः यस्य: तथोतां दृष्टि नेत्रे कर्मभूतं सुटा हर्षेण युक्ते । विशेषणे टनौया। कुमारस्य कार्तिकेयस्य मुखारविन्दे वदनपङजे, कुमारमुखस्य प्रियदर्शनत्वात् कमल- सास्यमिति भावः । दधुः घू नवग्तः । कर्तव्यतावधारणार्थमिति भधः ॥ १२ ॥ मलेति । ततः सुराणां कार्तिकेयसुखदशनानन्तरं रणे संग्रामे प्रधीः प्रकृष्टपराक्रान्तः अतएव तारकस्थ तारकासुरस्य आपातं युद्धायागमनम् अपेक्षमाणः प्रतीक्षमाणः। अतएव (१) सुरत्वरा। (२) विख्येरविलोचना, छविको रवि शोधगता:।. (२) कातराखतरान्ते (४) उडुरित, उति.त्रिविष्टः। । • () .