पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/३४९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१०८ कुमारशर्व महेश्वरोऽपि प्रममारूढ़ रोमोङ्गमो भूधरनन्दनायाः । (१)अङ्गदुपादत्त (२)तदङ्गतः (३)सा तस्यास्तु (४)सोऽप्यात्मजवत्सलत्वात् ॥२८॥ (५)धानया नेवसुधैक(३)सत्रे पुत्रं पवित्रं सुतया (७)तयाद्रेः। संक्षिष्यमाणः शशिखण्ड(८)धारी विमानवैगेन ()राहाज्जगाम ॥ २९ ॥ सती। अग्रंलिहं आकाशभेदि अत्युन्नतमित्यर्थः । विमानं देवयानं आरुरोह आरूढ़ा ॥ २७ ॥ महेश्वर इति । प्रमदेन इषं प्ररूढ़ा: उप्तः रोमोन इमाः रोमा यस् तथोतः महेश्वरः हरोऽपि । कर्ता । आत्मजे पुढे वसलत्वत् वसख्या दयावत्वादिति यावत् । हेतौ पञ्चमौ। भूधरस्ख पर्वत स्व नन्दनायाः कन्यायाः गौर्याः सम्बन्धिन: अत् ठसङ्देशrत् उणदत्त हीतवान् । स्रवमिति कर्मपदमध्याहार्यम् । सा गौरो। कीं। तदङ्गतः तस्य महेश्वरस्य आप्तः कोड़तः । पुत्रमिति शेषः । उपादः तेति क्रियापदमध्याहार्यंम् । तु पुनः स महेश्वरोऽपि तस्खः मौर्याः सबन्धिनः अत् पुत्रमिति शेषः । उपादत्तेति श्रियपदमध्याहार्थम् ॥ २८॥ दधानयेति । सुयः पयूषस्य एकं अद्वितीयं तु सद् दागम् । “स्वमादने यने सुददमे” इत्यमरः । नेत्रयोः नयनयोः सुखैकर्म येन तथोतं चैौयूषवनेत्रयोरानन्दवर्धवट (6) अकाकमादत्त । (२ततः (२) ः । (४) सौम्यास। (५) दयानया । (1) यानम् ।। (७) तत्राद्भः। (८) मौलिः, वा। (e) छन्। ।