पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/३४८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


एकादशः सर्गः । १२७ तस्यैकनाखो३)ङ्गतपञ्चपञ्च . लक्ष्मीं क्रमात् षड्दन(७)चुचुम्ब ॥२५॥ (८४मौ फलं हेमगिरेर्लतेव बिकखरं नाकनदौव पद्मम्। पूर्वेव दिङ्नूतनमिन्दुमाभात् तं पार्वतौ नन्दनमाधाना ॥ २६ ॥ प्रेतात्मना (८)सा प्रयतेन दत्त हस्तावलम्बा शशिशेखरेण । कुमारमुत्सङ्गतले दधान विमानममुंलिहमारुरोह ॥ २७ ॥ समाक्षारः तां षड्वदनीम्। द्विगुत्वात् ङीप्प्रत्ययः। मात्। यथाक्रमं कुखुम्ब चुम्बितवती स्युष्टवतीौति यावत् ॥ २५ ॥ हैमीति ॥ हेमगिरेः सुमिरोः सम्बन्धिनी हैमी हेमवि आरा काञ्चनमयीति यावत् । लता व कौ। कव। फलमिव। षट्स हैममिति विशेषणपदमध्याहार्यम् । नाकनदौ मन्द केगी। की। विकस्वरं प्रस्फटितं पद्म कम लमिव । तथा |वं पूर्वाभिधेया दिक् नूतनं नवोदयं इन्दु' चन्दभिष। पार्वती रौ। कर्ण। तं नन्दनं तनयं आदधना धारयन्ती सती भात् बभौ ॥ मालोपयेयम् ॥ २६ ॥ प्रौतेति। प्रौतः प्रसन्नः आत्मा मनो यस्य तथोक्तेन प्रय ने अवधानपरेण “ शशिशेखरया । कर्ता । दत्तः अर्पितः वशम्बः कराश्रयः यस्खाः तथाभूता सा पार्वतौ। नि। कुमारं तनयंउससङ्गतले घछणे दधाना बिश्वती - -- -- - - - ---


} ) छम । () शत्रुखे । (=) हैमम् । (e) सुप्रथतेन ।