पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/२९८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


जपन् ॥ः। ५७ अरस्य सिथ जगद्विमोह मन्त्रवरोणिमिवोल्लिलख ॥ | २२ ॥ रथस्य (५)कर्णावभि तन्मुखस्य ताटङ्कचक्रद्वितयं (३)न्यधात् सः । जगज्जिगीषुर्विषमेषुरेष भुवं यमारोहति पुष्पचापः ॥ २३ ॥ तस्या: स कण्हे (७)पिहितस्तनायां न्यधत मुक्ताफलहारवल्लम् । वदनं यस्याः तथोक्तायाः पार्वत्याः सम्बन्धिन्यां कपोलपाख्यां गण्डलेखयां सृगनायाः कस्त्र्याः या चित्र नानाविधा पखवलौ तां सिद्धस्य सिद्धिं गतस्य कृतकार्यंस्येत्यर्थः । अरस्य कन्दर्पस्य जगनिस विमुह्यन्ति यं: तथोतानां मन्त्राणां यानि अक्षराणि वर्णाः तेषां श्रेणिमिव पतिमिव उल्लि लेख लिखितवान् । अत्र वस्त्र औ झालङ्करः ॥ २२ ॥ रथस्येति । स ह कण अभिकर्णसम्मुखे कयोरित्यर्थः। तस्याः पार्वत्याः सुखस्व तन्मुखस्य पार्वतसुखरूपस्य रथस्य ताटङ कर्णालयरविशेवौ एव चक्रे तयोर्हितयं न्यधात् पर्पितवान् । यतः विषमेषुः पञ्चशरः एष पुष्पचापः रथम् आरोहति । वसुग्र झयाम्। कामस्ताटरमणयेन पार्वती- सुखेन जगत् विजेतुमिच्छतौति भावः । २२ ॥ स इति । स शिवः तस्याः पयः कडे गलदेशे। पिडिते आच्छादिते स्तनाने चूचुवे यया तथाभूतां सु- (५) कवलितं मुखस्य । ~~= । w५ १8, (७ॐ । , ) अभिघनशमप्रम्।%AA L1 + R A ५१ /

A A n \ १ \ +