पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/२९९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


५८ कुमारसम्भव (८)या प्राय मेरुद्वितयस्य मूर्भि थितस्य गङ्गौघयुगस्य लक्ष्मीम् ॥ २४ ॥ नखव्रण(४)श्रेणिवरे बबन्ध नितम्बबिम्बे रशनाकलापम् । (१)चल स्खचेतोस्टगबन्धनाय मनोभुवः पाशमिव स्मरारिः ॥ २५ ॥ भालेक्षणाग्नौ स्वयमञ्जनं स (२)भड्का दृशोः साधु निवेश्य तस्याः। फलानां सुमां वरवल्ल हारयष्टिं न्यधत्त दत्तवान्। या सुतफलहारवती। कन। शहितायस्य सुमेरुपार्वतद्वयम् मूर्ति मस्तके स्थितस्य गङ्गौघयुगस्य गङ्गाप्रवाहद्वयस्य लक्षी शोभां प्राप । तहत् शशभे इत्यर्थः । अत्र निदर्शनालयः । तदुकम् “सभवन् वस्तुसम्बन्धोऽनुभवन् वापि कुत्रचित्। यत्र विश्यानुविस्वत्व' बोधयेत् सा निदर्शना” इति ॥ २४ ॥ गखेति । अरारिः कामशयः हरः । नखत्रणवेणिभिः गखवतपल्लिभिः आत्मकृताभि: वर रमणीये तस्याः नितब विश्वे चलम् अस्थिरं यत् स्वस्य प्रामनः चतः चितमेव सृगः तस्य बन्धनाय बन्धनार्थं मनोभुवः कामस्य पाशं बन्धनरज्ञ मिव रसगाकलापं कथदास बबन्ध निवेशितवान् । अत्रे उत्प्रचालञ्जरः ३ २५ ॥ भाचेक्षणेति । स शिवः । आवे लाटे यत् वयं ने तदेव अग्निः। प्रदौपरूप इत्यर्थः । तत्र पञ्जनं कष्कलं खरः भख् पातयित्वा खड्रयाविति शेषः । मघोपघाः गर्यो। (८) सा। (८) वेणिकरं । (e) चलत् । (२) स्था