पृष्ठम्:Chézy - La Reconnaissance de Sacountala.djvu/९६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


8२ -० शकुन्तला। द्वितीयोऽङ्क ० राज्ञा ॥ माधव्य वमपि स्वनियोगमनुतिष्ठ तपोबनरक्षार्थममपि [इति निष्क्रान्ताः सव्वें]

  1. इत्याख्यानगु

Dotect,Google