पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१८६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


कौमुदीपूर्वार्धगतवार्तिकसूचिका. । १४७९ तद्युक्तादध्वन ३२२१ तप्पवमरुद्रयाम् १९२८ || ३९ दवाना प्रय इ ३९१९ तरप्तमपी ८३६ || ५०५१ दोष उपसङ्खयानम् ४४० तम्य दोष सयो० २३५, ४३४ | ३२५१ द्युश्चाभयाद्वक्तव्य २५८१ १२८७ द्वन्द्वतत्पुरुषयारुत्तरपद० तस्यदामलयप १० ८८ २५८४ | १५४५ द्विगुप्राप्तापन्नालम्पूर्वगति० ५८ तादथ्र्ये चतुर्थी० ५८० | ३१२९ द्विगानिलयम् ४५३१ तारका ज्योतिषि ३३०३ द्वितीय सन्यक्ष ३१७२ तावातथन गृष्ट १८७७ | ३११६ द्वित्व गोयुगच् २७१३ तिलान्निष्फला० १२४२ ||४४६८ द्विपर्यन्तानामे० ८३६ | १५२२ द्विष शतुर्वा ४२० ० तिष्यपुष्ययोर्नक्षत्राणि० ४९९ || ४९८४ यजन्त्र्यज्भ्यामव २६९१ तीयादीकक् स्वार्थे० १९९४ ४५२६ त्यकनश्च नि० ४६४ || ३२६० धमुञ्जन्तात्स्वार्थे ४५२५ त्यक्त्यपोश्च ४६३ || १४१८ धर्मादिष्वनियम ७९९ यदादत "शष पु० ९३८ | ४५३६ धात्वन्तयकास्तु ५०५० यदादीना फिञ्वा ११८० | ३९७५ धनाभव्यायाम् ८०१ ल्यदादीना मिथ ० ९३८ २७८० लयबेर्धव इति १३२४ | ३१९९ नगपासुपाण्डु० ३९१८ त्रतस्सा ८३६ | ३९८४ नओो नलोपस्तिडि० ५०३८ त्रिचतुभ्यां हायन ४८६ | १३६१ नोऽस्त्ययना वा० ३३५१ व्युपाभ्या चतुरो ९४५ || २४२५ नञ्स्रञ्जीकक्ख्यु स्त० ३९९८ त्रा च १०२७ || २९६७ नराचेति ३९२७ त्वतलोर्गुणव ८३६ || ३३२७ नवस्य नू आदेश २६९२ न विद्याया ३७२३ थाल्छ् ८३६ | ३३२८ नश्च पुराणे प्रात् ३६८४ न समास दिक्छब्देभ्यस्तीरस्य १०३४ |३४९३ नन्नासिकाया ३९०२ दिवश्च दासे ९७९ ४९० नानर्थकऽलोऽन्य ४००१ दुरा दाशनाशदभ० १०३४ ४१८३ नान्तस्य टिलोपे २७८३ दूरादत्य १३२५ || ३६३८ नित्यमात्रेडिते डाचि० ३९९२ दृक्षे चेति वक्तव्यम् १०१७, १०१८ | १४७४ निमित्तपर्यायप्रयोगे० ४११८ दृन्करपुन पू० २८२, ३०६ | १४९० निमित्तात्कर्मयोगे ३२४४ दृशिग्रेहणाद्रव० १९६३ || १११० नियन्तृकर्तृकस्य० ११ ०८ ५४० | १३३९ निरादय कान्ताद्यर्थे० ९९३ सूतम् १० ७७ ९७९ १२२१ १९७० ७२८ ८१२ १८३८ २०३७ १८३० २६५ ६२७ १०५१ ९०२ ४६५ १९१४ ७५८ ८३० ४७० २०९३ ३४७ १४८८ २१२९८ ६०८ ६३३ ५४ ७८