पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१८५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


९९२ ३३६३ खुरखराभ्या वा० ३३६६ ख्यश्च १५९१ ख्याञ्जादश न २७२१ गजसहायाभ्या० २७१९ गणिकाया यजिति० कौमुदीपूर्वार्धगतवार्तिकसूचिका । ५०३४ गातकारकतरपू ३३६८ गन्धस्यत्व तदका० ५०४१ गम्यमानाप ३९५२ गाव चव युक्त ४९८९ गिरिनद्यादीना वा ३९८० गिलागले च ३९७९ गिलेऽगिलस्य १४२१ गडादे परा सप्तमी ५०४२ गुणकर्मणि वेष्यते ३१८५ गुणवचनेभ्यो म० ३८४१ गुणातरण तरलोप० २५६१ गोरजादिप्र० ३५४३ गोतौ छ ३१०९ २९१५ घाषप्रहणमाप० १४२६ घ्यन्तादजाद्यदन्तम्० ४७८५ डावुत्तरपदे प्रति० ३३१५ चञ्चदृहतोरुप० २६२४ चटकादिति वाच्यम् ३०३६ -चतुथ्र्यर्थ० ३०६९ चतुमासाण्या १३११ चरटजातीयरौ ३०९१ चतुर्वर्णादीना ३१५८ वतुरश्छयता० ३२९६ चतुथादव सूत्रम् ८५७ ३२९६ २०३५ ८५९ || ३३ १३९ १३०, २९४ ५०२३ चवयो द्वितीया श ४४३ १२५१ || २७१३ चरणाद्धर्मान्नाय० १५०६ १४०८ १२४८ २७२ | २८४२ चिरपरुत्परारिभ्य० १३९१ ८७४ | ३१२३ बुल् च १८३४ ११४२ च्व्यर्थ इति वाच्यम् ७७५ ५९४ ८० ७ १०५४ |वा० ५०२५ छत्वममीति १००७ | २४५४ छन्दसि क्रमेके १००७ || छागवृषयोरपि २६४३ |२६९० १५०७ ८९८ ११०७ जल्पतिप्रभृतीनामुपसङ्खयानम् ५४० जातार्थे प्रतिx १४११ १८९६ २४७९ जातान्तान्त्र ५०८ ८९९ १० .७७ | १४२२ जातकालसुखाद६० २४८४ जातिपूर्वादिति वक्तव्यम् ५०८ १० ७९ ५८७ १८३० ३१९७ ज्योत्स्रादिभ्य १९१ ९०४ |३९२९ ठक्छसोश्व ३५२ |४६९७ डाचि बहुल द्वे० ४६९७ डावि विवक्षिते० २५७५ ११३४ | ३०५६ ततोऽभिगमन० १७१३ | ३०३८ तत्पचतीति० १७५८ || ५०२१ तत्पर च ७५३ || ३२२८ तदन्ताच ८३६ || २७०६ तदास्मन्वतत० १७८९ || २९५१ तदाहेति १८५१ | ३२४३ तदा दावचनमन २०३५ || ३७१३ तबृहतो करप १२१ ४९६ ११७९ ८३६ ८२ २१२८ १७३८ १७१८ ५५ १९४१ १२४१ १५४८ १०७१