पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१८७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


९९४ ३९५९ निष्के चेति वा० पुवद्भावप्रतिषेधेोऽप्र० ८३२ २७८१ निसेो गते १३२४ || ३९१ २४५६ नीलादोषधौ २९५० पुष्पमूलषु १५४५ २६८० नील्या अन्वक्तव्य ५००, १२०३ || ३८८१ पुसानुजा जनुषा० ११०९ नीवह्योर्न ५४ ३८८२ पूरण इति वक्तव्यम् ९६३ २८० २९९, ३२ २६७० पूरोरण्वक्तव्य ४३७४ सुमाचर० ११८६ ३२२, ३२३ || २७०७ पूर्णमासादण्वक्तव्य १२४१ ३३६० नेतुर्नक्षत्रे अब्व ८५४ ४३३ पूर्वेत्रासिद्धे न २३५, ४३४ ३२४६ पूर्वपूवतरय १९७० २८६८ पञ्चजनादुपस १४३५ || ३२५० पूर्वान्यान्यतर० १९७० २९९६ पञ्चजनादुप १६७१ || २९५३ पृच्छतौ सुस्नाता० १५४९ २९०८ १५०३ || २५५४ पृथिव्याजाऔौ १० ७७ १५५४ पथ सङ्खयाव्ययादे ८२१ || ४२११ पृथुमृदुभ्टश० १७८७ २८१९ पथ्यध्यायन्याय० १३५३ || २७२० पृष्ठादुपसङ्खयानम् १२५ ३२४८ १९७० || ४२१४ प्रकृत्या अक० १२४७ २८६६ प १४३६ | १४६६ प्रकृल्यादिभ्य उपसङ्खयानम् ५६१ ४६८३ परवजन वावच २१४१ | ३१४० प्रकृतिप्रत्ययार्थ. १८४६ ५१९ पर्यायस्यैवेष्यते ८२६ | १३२० प्रतिपदविधाना० १३३८ पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे० ७८० || ५०१७ प्रत्यय भाषाया० ११६ २७२४ पश्च णस् वक्तव्य १२५१ || १०३६ प्रथमलिङ्गप्र० ३३५२ पल्यराजभ्या चे० ९४६ | ३१३३ प्रमाणपरिमाणा० १८३८ २४८० पाणिगृहीती भार्यायाम् ५०८ || ३१२८ प्रमाण ल १८३८ २६७१ पाण्डोड्र्यण् । ११८६ |४६८९ प्रयोजन सुब्लोप० २१४६ १५५९ पात्राद्यन्तस्य न ८२१ || ३६०८ प्रवत्सतरकम्बल० ७३ ३३१४ पादशतग्रहण २४६१ पालकान्तान्न ५०४ || १४२५ प्रहरणार्थेभ्य प० ५०३३ पाशकल्पकका० १५२ | ३९५३ प्राकशताद्वक्तव्यम् २७१४ पिञ्जइछन्दसि डञ्च १२४२ | २४५७ प्राणिनि च २७०८ प्तुिभ्रातरि व्यत् १२४२ | ३१८९ प्राण्यङ्गादेव १९०३ २४५५ पिशङ्गादुपस ४९६ | १३३५ प्रादयो गताद्यर्थे. ३२२४ १९३५ || १३६० प्रादिभ्यो धातुजस्य० ८३० २६८१ पीतात्कन् १२०३ |३६०५ प्रादूहोढोढयषे | ७३ १५५३ पुण्यसुादनाभ्यामह *० ८२१ | ३७१४ प्रायस्य चितिचि. १०७१ २४८९ पुच्छाञ्च ५११ ३००० पुरुषाद्वधविकार० १६७२ || २९४९ फलपाकशुषा० १५४५ |, कौमुदीपूर्वार्ध र्धगतवार्तिकसूचिका ७०४ ८०८