पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१८०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका. । ९८७ पार्श्वम् | सूत्रम् १४०५ सिन्ध्वपकराभ्या० (४-३-३२) ७६१ | ८८१ स्त्रिया सज्ञायाम् (५-४-१४३) ५८३ ५५५ सु पूजायाम् (१-४-९४) ४१८ || ३०५ स्त्रियाश्च (७-१-९६) २०३ २१३४ सुखप्रियादानुलोम्य(५-४-६३) ९४५ || ११९५ स्त्रियामवन्तिकु०(४-१-१७६) ७०४ १९३७ सुखादिभ्यश्च (५-२ १३१) ८८९ | ९३२ स्त्री पुवञ्च (१-२-६६) ६०८ २२९ सुडनपुसकस्य (१ १ ४३) १४३ ||१०७९ स्त्रीपुसाभ्या नञ्जन०(४-१-८७) ६६६ १०९७ सुधातुरकञ्च (४-१-९७) ६७९ || ११२३ स्त्रीभ्यो ढक् (४-१-१२०) ६८७ १८५ सुप (१-४-१०३) ११४| १२८८ स्त्रीषु सौवीरसाल्व०(४-२-७६) ७३३ २०२ सुपि च (७-३ १०२) १२२ || १२१६ स्थण्डिलाच्छयि० (४ २-१५) ७१२ ६५० सुपो धातुप्राति० (२-४-७१) ४६९ ||१४१० स्थानान्तगोशाल० (४-३-३५) ७६२ २९ सुसिडन्त पदम् (१-४-१४) २५ | २०८२ स्थानान्ताद्विभाषा०(५-४-१०) ९२९ ६६३ सुष्प्रतिना मात्रार्थे (२ १ ९) ४७७ || ४९ स्थानिवदादेशोऽन०(१-१-५६) ३५ ८६० सुप्रातसुश्वसुदिव०(५-४ १२०)५७७ || ३९ स्थानेऽन्तरतम (१-१-५०) २८ १२८९ सुवास्त्वादिभ्योऽ० (४-२ ७७) ७३३ | १७३४ स्थालीबिलात् (५-१-७०) ८३५ १०२२ सुषामादिषु च (८ ३९८) ६४७ | २०१५ स्थूलदूरयुवहस्व०(६-४ १५६)९०६ १३९८ सुसर्वार्धाज्जनपदस्य (७--३-१२) ७५९ |२०७५ स्थूलादिभ्य प्रकार० (५-४-३) ९२६ ८८८ सुहृदुह्रदो मित्रा० (५-४ १५०)५८५| ९७८ स्थ च भाषायाम् (६ ३ २०) ६३१ १२७७ सूत्राच्च कोपधात् (४-२-६५) ७३१ | ४३२ स्पृशोऽनुदके किन् (३-२-५८) २९२ ४९९ सूर्यतिष्यागस्त्यम०(६ ४ १४९)३७२ || ५७४ स्पृहेरीप्सित (१-४-३६) ४२८ ११७६ सेनान्तलक्षण० (४ १ १५२) ६९९ || २५ स्वरूप शब्दस्याश०(१-१-६८) २३ १५९५ सेनाया वा (४-४-४५) ८०१ | ५५९ स्वतन्त्र कत (१-४-५४) ४२१ १७७ सोऽचि लोपे० (६-१ १३४) १०९। २१९ स्वमज्ञातिधनाख्या०(१-१-३५) १३४ १६६० सोदराद्य (४-४ १०९) ८१३ || ३१९ स्वमोर्नपुसकात् (७-१-२३) २१३ १५२ सोऽपदादौ (८-३-३८) ९४ || ६८७ स्वय तेन (२-१ २५) ४८८ १२३२ सोमाट्टयण् (४-२-३०) ७१६ | ४४७ स्वरादिनिपातमव्यय(१-१-३७)३२७ १४६९ सोऽस्य निवास (४-३ ८९) ७७४ || ४६ स्वरितेनाधिकार (१-३-११) ३२ १७२२ सोस्याशवस्रभृतय (५-१ ५६)८३१ || ११६६ स्वसुश्छ (४-१-१४३) ६९७ १२६४ सोऽस्यादिरिति च्छ०(४ २-५५)७२५ | १५४९ स्वागतादीनाञ्च (७-३-७) ७९२ ३५७ सौ च (६-४-१३) २४२ | ८४१ स्वाङ्गाचेत (६-३-४०)५६८ ३८० स्को सयोगाद्योरन्ते (८-२-२९) २५९ || ५१० स्वाङ्गाचोपसर्जना० (४-१-५४) ३८२ १७९० स्तेनाद्यन्नलोपश्च (५-१-१२५) ८५० १८६६ स्वाङ्गेभ्य प्रसिते (५-२-६६) ८७० १११ स्तो इचुना २चु (८-४-४० ) ७५ || २३० स्वादिष्वसर्वनाम० (१-४-१७) १४३ ७०१ स्तोकान्तिकदूरार्थ०(२-१-३९) ४९४ | १९३२ स्वामित्रैश्वर्ये (५ २ १२६) ८८७ ३०१ स्त्रिया (६-४-७९) १९८ || ६३६ स्वामीश्वराधिपति० (२-३-३९) ४६२ ८३१ स्त्रिया पुवद्राषित०(६-३३४) ५५४ | १८३ स्वौजसमौट्छष्टाभ्या०(४-१-२)११३ ४५३ स्त्रियाम् (४-१-३) ३३५