पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१७९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


९८६ कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका । पार्श्वम् पार्श्वम् २१३१ समयाच्च यापना० (५-४-६०) ९४४ || १७०७ सर्वभूमिपृथिवीभ्या०(५-१-४१)८२७ ६४७ समर्थ पदविधि (२-१ १) ४६७ | २१३९ सर्वस्य द्वे (८ १ १)९४६ १०७२ समर्थाना प्रथमाद्वा (४-१-८२) ६६३ | १९५२ सर्वस्य सोऽन्यतर० (५-३-६) ८९२ १५९३ समवायान्समवैति (४-४-४३) ८०१ || २१३ सर्वादीनि सर्व० (१ १ २७) १२७ १८१३ समासमा विजायते (५-२-१२)८५७ | १९६४ सवैकान्यकियत्तद ०(५-३ १५)८९५ १६५८ समानतीर्थे वासी (४-४-१०७) ८१२ || १६२ ससजुषो रु (८ २ ६६)९९ १०१२ समानस्य च्छन्द० (६ ३-८४) ६४३ || २१०८ सस्रौ प्रशसायाम् (५-४ ४०) ९३६ १६५९ समानोदरे शयि०(४-४-१०८)८१३ || १८६८ सस्येन परिजात (५ २ ६८) ८७१ १७७५ समापनात्सपूर्वप०(५-१-११२)८४५ || ५१३ सहनञ्विद्यमान० (४ १ ५७) ३८६ १७४९ समाया ख (५-१-८५ ) ८३८ || ५६४ सहयुक्त्तेऽप्रधानेन(२ ३ १९) ४२३ २०६१ समासाच तद्वि० (५ ३ १०६) ९२१ | ६४९ सह सुपा (२-१-४) ४६८ ६७६ समासान्ता (५-४-६८) ४८३ || १००९ सहस्य स स० (६ ३ ७८) ६४३ १०१९ समासेऽडुले सङ्ग (८-३-८०) ६४६ | ४२२ सहस्य सध्रि (६-३-९५) २८४ ७ समाहार स्वरित (१ २-३१) ८ || ३३५ सहे साड स (८-३-५६) २२७ २०९० समूहवञ्च बहुषु (५-४-२२) ९३२ || ७७५ साक्षात्प्रभृतीनि च (१-४ ७४) ५२८ १७६३ सम्पादिनि (५ १-९९) ८४३ | १८९१ साक्षाद्रष्टरि स० (५ २ ९१) ८७५ १००४ सम्प्रसारणस्य (६-३-१३९) ६३९ || २१२३ सात्पदाद्या (८ ३ १११) ९४१ ३३० सम्प्रसारणाञ्च (६-१-१०८) २२४ || ५६० साधकतम करणम् (१-४-४२) ४२१ १८३० सम्प्रोदश्च कटच् (५-२-२९) ८६१ | ६४० साधुनिपुणाभ्या० (२ ३ ४३) ४६३ २८८ सम्बुद्धौ च (७-३-१०६) १८५ || ३१७ सान्तमहत सयो०(६-४-१०) २१० १०५ सम्बुद्धौ शाकल्य०(१-१-१६) ७३ | १८२३ साप्तपदीन सख्यम् (५ २ २२)८६० ५३३ सम्बोधने च (२-३-४७) ३९९ |४०० साम आकम् (७ १ ३३) २६९ १७१८ सम्भवत्यवहरति०(५-१-५२) ८३० || ४११ सामन्त्रितम् (२-३-४८)२७७ १४१६ सम्भूते (४ ३-४१) ७६४ ६८९ सामि (२ १ २७)४८९ १८८ सरूपाणामेकशेष० (१-२ ६४) ११५ | १३९१ सायश्विरम्प्राहे० (४ ३ २३) ७५७ १८०६ सर्वचर्मण कृत ० (५-२-५) ८५५ || ११९१ साल्वावयव० (४ १-१७३)७०३ ४७६ सर्वत्र लोहितादि०(४-१-१८) ३५९ || ११८७ साल्वेयगान्धारि०(४-१ १६९) ७०२ ८७ सर्वत्र विभाषा० (६ १-१२२) ६३ ।३३२ सावनडुह (७-१ ८२) २२५ ५७ सर्वत्र शाकल्यख्य (८-४-५१) ४३ | १२२३ सास्मिन्पौर्णमासीति(४ २ २१)७१३ १३९० सर्वत्राण्च तलोपश्च (४-३-२२) ७५७ | १२२६ सास्य देवता (४-२-२४) ७१४ २५० सर्वनामस्थाने चा० (६-४-८) १५४ | १९११ सिकताशर्क० (५ २-१०४) ८८१ २१५ सर्वनान्न स्मै (७-१-१४) १२९ | १२५२ सिति च (१ ४ १६) ७२२ २९१ सर्वनान्न स्याड्ढ़०(७-३-११४)१८६ || ७१८ सिद्धशुष्कपक० (२ १ ४१) ५०६ ६०८ सर्वनाम्नस्तृतीया च(२-३-२७) ४४६ | १९०४ सिध्मादिभ्यश्च (५-२-९७) ८७९ १६७२ सर्वपुरुषाभ्या णढऔ(५-१ १०)८१६ | १४७३ सिन्धुतक्षशिलादि०(४-३-९३) ७७४