पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१७६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचि ९८३ पार्श्वम् | सूत्रम् पार्श्वम् ६२० विभाषोपसर्गे (२-३-५९) ४५१ || १५७६ व्यञ्जनेरुपसिक्द्ते (४-८-२६) ७९७ १३४२ विभाषोशीनरेषु (४-२-११८) ७४७ | ११६८ व्यन्सपन्ने (४-१-१४५) ६९७ १०५१ विभाषौषधिवनस्प० (८-४-६) ६५४ | ६१८ व्यवह्मपणो समर्थयो (२-३ ५७)४५० १८६१ विमुक्तादिभ्योऽण् (५-२-६१) ८७० | १४२६ व्याहरति मृग (४-३ -५१) ७६५ २७ विरामोऽवसानम् (१-४-११०) २४ | १७६१ व्युष्टादिभ्योऽणु (५-१-९७) ८४२ १७७३ विशाखाषाढाद० (५-१-११०) ८४४ || १६८ व्योर्लघुप्रयत्नतर ०( ८-३-१८) १०३ ९११ विशिष्टलिङ्गो नदीदे०(२-४-७)५९७ || २९४ व्रश्वभ्रस्जसृजमृज०(८-२-३६) १९२ ७३६ विशेषण विशेष्ये० (२-१-५७) ५१३ || ११०० ब्रातच्फनोरस्त्रिया(५-३ ११३) ६८० १३०० विशेषणाना चाजाते (१-२-५२)७३६ | १८२२ व्रातेन जीवति (५-२-२१) ८६० ३७९ विश्वस्य वसुराटो (६-३-१२८)२५९ || १८०३ व्रीहिशाल्योर्डक् (५-२-२) ८५४ १२६१ विषयो देशे (४-२-५२) ७२४ ||१५२८ व्रीहे पुरोडाशे (४-३ १४८) ७८७ १०६५ विष्किरः शकुनौ० (६-१-१५०) ६६० १९२३ व्रीह्यादिभ्यश्च (५-२-११६) ८८५ ४१८ विष्वग्देवयोश्च टेर०(६-३-९२) २८१ श १३८ विसर्जनीयस्य स (८ ३-३४) ८६ | १६३२ शकटादण् (४-४-८०)८०८ २०८४ विमारिणो मत्स्ये (५-४-१६) ९३० | १६०९ शक्तियष्टयोरीकक् (४-४-५९) ८०३ १२९२ वुञ्छण्कठजिल्से०(४-२-८०) ७३४|१४७२ शण्डिकादिभ्यो ञ्य (४-३-९२)७७४ २०६८ वृकाट्टण्यण् (५-३-११५) ९२४ |१६९२ शतमानाविशतिक०(५-१-२७) ८२३ २०१३ वृद्धस्य च (५-३-६२) ९०६ | १९२६ शतसहस्रान्ताच०(५ २-११९)८८५ १३३७ वृद्धाच्छ (४-२-११४) ७४६ | १६८६ शताञ्च ठन्यतावशते(५-१-२१)८२१ ११७२ वृद्धाट्टक्सौवीरेषु०(४-१ १४८) ६९८ | १८४७ शदन्तविशतेश्च (५-२-४६) ८६६ १३४४ वृद्धात्प्राचाम् (४-२-१२०) ७४८ | ४४६ शप्त्यनोर्नित्यम् (७-१-८१) ३२४ १३६५ वृद्धादकेकान्तखो०(४-२-१४१)७५२ | १५८४ शब्ददर्दूर करोति (४-४-३४) ७९९ ८४० वृद्धिविनिमित्तस्य च०(६-३-३९) ५६६ | १५२२ शम्या ष्लन् (४-३-१४२) ७८६ १६ वृद्धिरादैच् (१-१-१) २० || ९७६ शयवासवासि० (६-३-१८) ६३० ७२ वृद्धिरेचि (६-१-८८) ५१ || ११०४ शरद्वच्छुनक० (४-१-१०२) ६८१ १३३५ वृद्धिर्यस्याचामादि०(१-१-७३)७४६ | १०४२ शरादीना च (६-३-१२०) ६५३ ११८९ वृद्धेत्कोसलाजा०(४-१-१७१) ७०३ |१४३० शरीरावयवाच्च (४-३-५५) ७६६ ९३१ वृद्धो यूना तल्लक्षण०(१-२-६५) ६०७ | १६६६ शरीरावयवाद्यत् (५-१-६) ८१४ ४९४ वृषाकप्यग्निकुसि०(४-१-३७) ३६९ || ३४० शरोऽचि (८-४-४९) २३० १८२९ वे शालच्छङ्कटचौ (५-२-२८)८६१ | २०६२ शर्करादिभ्योऽण् (५-३-१०७)९२२ १५६२ वेतनादिभ्यो जीवति(४-४ १२)७९५ || १३०२ शर्कराया वा (४-२-८३) ७३७ ३७५ वेरपृक्तस्य (६-१-६७) २५६ | १५० शर्परे विसर्जनीय (८-३-३५) ९३ ९६४ वैयाकरणाख्यायाच०(६-३-७) ६२७ | १६०४ शलालुनोऽन्य० (४-४-५४) ८०३ ५०२ वोतो गुणवचनात् (४-१ ४४) ३७५ || १२० शश्छोऽटि (८-४-६३) ८४९ वोपसर्जनस्य (६-३८२) ५७२ | ३९१ शसो न (७-१-२९) २६६